Procedura : 2018/2711(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0249/2018

Teksty złożone :

B8-0249/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/05/2018 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0238

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 331kWORD 44k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.633v01-00
 
B8-0249/2019

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Nikaragui  (2018/2711(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Nikaragui  (2018/2711(RSP))  
B8‑0249/2019

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Nikaragui,

–  uwzględniając układ o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową z dnia 29 czerwca 2012 r.,

–  uwzględniając oświadczenia rzecznika wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel z dnia 22 kwietnia 2018 r. w sprawie sytuacji w Nikaragui oraz z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie rozpoczęcia dialogu narodowego w Nikaragui,

–  uwzględniając krajowy dokument strategiczny UE i wieloletni program orientacyjny na lata 2014–2020 w sprawie Nikaragui,

–  uwzględniając konstytucję Nikaragui,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR) ratyfikowany przez Nikaraguę w 1980 r.,

–  uwzględniając Deklarację praw ludów tubylczych ONZ z 2007 r., której Nikaragua jest stroną,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że od dnia 18 kwietnia br. Nikaraguę ogarnął niepokój polityczny, po tym jak prezydent Daniel Ortega zaproponował środki oszczędnościowe w odniesieniu do systemu zabezpieczenia społecznego w kraju; mając na uwadze, że pod koniec kwietnia prezydent Ortega odstąpił od swoich środków w dziedzinie zabezpieczenia społecznego;

B.  mając na uwadze brutalną odpowiedź rządu polegającą na użyciu ostrej amunicji przez siły bezpieczeństwa w całym kraju w celu stłumienia protestów;

C.  mając na uwadze, że Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka (IACHR), na zaproszenie rządu, odbyła w maju wizytę roboczą w Nikaragui w celu obserwowania sytuacji praw człowieka w tym kraju w kontekście wydarzeń, które miały miejsce od połowy kwietnia;

D.  mając na uwadze, że we wstępnym sprawozdaniu w sprawie swoich ustaleń IACHR oświadczyła, że od 18 kwietnia udokumentowało co najmniej 76 przypadków ofiar śmiertelnych i 868 rannych;

E.  mając na uwadze, że w dniu 19 kwietnia cztery telewizyjne kanały informacyjne zostały czasowo zdjęte z wizji, aby uniemożliwić transmisje na żywo z protestów; mając na uwadze zarzut, że dziennikarze byli atakowani podczas relacjonowania protestów;

F.  mając na uwadze, że w dniu 27 kwietnia przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Gustavo Porras zapowiedział utworzenie komisji prawdy w celu zbadania, co miało miejsce podczas protestów; mając na uwadze, że w dniu 6 maja rada siedmiu prawodawców – pięciu z nich należy do partii prezydenta Ortegi – wybrała pięciu członków komisji, a Zgromadzenie Narodowe ratyfikowało ich mianowanie;

G.  mając na uwadze, że w dniu 16 maja rozpoczął się zakładający udział wszystkich sił politycznych dialog narodowy, w którym pośredniczy Kościół katolicki; mając na uwadze, że w dniu 23 maja negocjacje znalazły się w impasie, a proces został zawieszony na czas nieokreślony, ponieważ negocjatorzy rządowi odmówili omówienia przedstawionego przez mediatorów 40-punktowego planu, który obejmował plan działania na rzecz demokratycznych wyborów, w tym reformy ordynacji wyborczej, przyspieszenie wyborów prezydenckich oraz zakaz ponownego wyboru na urząd prezydenta;

H.  mając na uwadze, że demokracja i praworządność w Nikaragui pogorszyły się w ostatnich latach, ponieważ prezydent umocnił swoją kontrolę nad parlamentem, sądownictwem, wojskiem, policją i mediami, a przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego nieustannie się zawęża;

I.  mając na uwadze, że rozwój i umacnianie demokracji i praworządności oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności musi być nieodłącznym elementem polityki zewnętrznej UE, w tym układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a krajami Ameryki Środkowej z 2012 r.;

1.  wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu gwałtownych starć między demonstrantami a siłami bezpieczeństwa w Nikaragui, w wyniku których wiele osób poniosło śmierć lub zostało rannych;

2.  składa kondolencje rodzinom ofiar;

3.  zwraca uwagę, że protesty muszą być prowadzone w sposób pokojowy, oraz że siły bezpieczeństwa publicznego muszą działać z jak największą powściągliwością;

4.  wzywa rząd do przeprowadzenia bezstronnego i niezależnego dochodzenia oraz do ścigania osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka podczas protestów; wyraża zaniepokojenie, że wszyscy członkowie nowo utworzonej przez Zgromadzenie Narodowe komisji prawdy mają ścisłe powiązania z partią rządzącą, co poważnie podważa jakąkolwiek bezstronność; z zadowoleniem przyjmuje decyzję rządu o zwróceniu się do IACHR o złożenie wizyty w tym kraju;

5.  wzywa rząd do poszanowania wolności wypowiedzi i zgromadzeń w sposób pokojowy, zgodnie z prawem krajowym i międzynarodowym, stanowiących istotny element demokratycznego społeczeństwa; wzywa ponadto władze do przestrzegania wolności prasy i mediów jako kluczowego elementu otwartego społeczeństwa, tak jak jest to zagwarantowane w konstytucji Nikaragui;

6.  z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie dialogu narodowego; ubolewa jednak nad faktem, że proces ten znalazł się w impasie już po tygodniu od rozpoczęcia rozmów; podkreśla swoje poparcie dla otwartego dialogu na temat wymiaru sprawiedliwości i demokracji oraz uważa, że jest to jedyny sposób wyjścia z kryzysu; wzywa rząd do udziału w dialogu w otwarty i odpowiedzialny sposób oraz do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić powodzenie dialogu;

7.  wyraża zaniepokojenie stale pogarszającą się sytuacją praw człowieka w Nikaragui; zwraca się do rządu o pełne poszanowanie wartości demokratycznych, w tym rozdziału władzy; przypomina, że nieograniczony udział opozycji, depolaryzacja wymiaru sprawiedliwości, położenie kresu bezkarności i niezależne społeczeństwo obywatelskie to podstawowe czynniki sukcesu każdej demokracji;

8.  zauważa, że w świetle układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a krajami Ameryki Środkowej należy przypomnieć Nikaragui o konieczności przestrzegania zasad praworządności i demokracji oraz praw człowieka, których broni i które wspiera UE; apeluje do UE o monitorowanie sytuacji, a w razie potrzeby o przenalizowanie potencjalnie niezbędnych działań;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, państwom członkowskim oraz rządowi i parlamentowi Nikaragui.

 

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności