Förfarande : 2018/2711(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0249/2018

Ingivna texter :

B8-0249/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0238

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 255kWORD 44k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.633v01-00
 
B8-0249/2019

till följd av ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Nicaragua  (2018/2711(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Nicaragua  (2018/2711(RSP))  
B8‑0249/2019

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nicaragua,

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika av den 29 juni 2012,

–  med beaktande av uttalandena från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant av den 22 april 2018 om situationen i Nicaragua och av den 15 maj 2018 om upprättandet av en nationell dialog i Nicaragua,

–  med beaktande av EU:s landsstrategidokument och fleråriga vägledande program 2014–2020 för Nicaragua,

–  med beaktande av Nicaraguas konstitution,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Nicaragua ratificerade 1980,

–  med beaktande av FN:s förklaring från 2007 om urbefolkningars rättigheter, som Nicaragua är part i,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Nicaragua har härjats av politisk oro sedan den 18 april, efter det att president Daniel Ortega föreslagit åtstramningsåtgärder i fråga om landets socialförsäkringssystem. I slutet av april drog president Ortega tillbaka sitt förslag om socialförsäkringsåtgärder.

B.  Regeringen reagerade med våld, och säkerhetsstyrkor runtom i landet använde skarp ammunition för att slå ner protesterna.

C.  Den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna gjorde, på inbjudan av Nicaraguas regering, ett arbetsbesök i Nicaragua i maj för att undersöka människorättssituationen i landet i samband med de händelser som hade ägt rum sedan mitten av april.

D.  Den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna angav i en preliminär rapport att det konstaterats att minst 76 personer hade dödats och 868 skadats sedan den 18 april.

E.  Den 19 april stängdes fyra TV-nyhetskanaler tillfälligt ned för att de inte skulle kunna direktsända från demonstrationerna. Enligt uppgift har journalister attackerats vid sin rapportering om demonstrationerna.

F.  Den 27 april meddelade talmannen för Nicaraguas nationalförsamling, Gustavo Porras, att det inrättats en sanningskommission som ska utreda händelserna i samband med protesterna. Den 6 maj utnämndes sanningskommissionens fem ledamöter av en kommitté bestående av sju lagstiftare – varav fem tillhör president Ortegas parti – och nationalförsamlingen godkände deras utnämning.

G.  Den 16 maj inleddes en nationell dialog, med den katolska kyrkan som medlare, som det var tänkt att alla politiska krafter skulle delta i. Den 23 maj hamnade samtalen i ett dödläge och processen avbröts på obestämd tid, eftersom regeringens företrädare vägrade att diskutera den agenda med 40 punkter som medlarna hade lagt fram, och som även innehöll en färdplan för demokratiska val, däribland reformer av vallagen, tidigareläggande av nästa val och förbud mot omval av presidenten.

H.  Demokratin och rättsstatsförhållandena har försämrats i Nicaragua under de senaste åren, eftersom presidentens grepp har hårdnat om parlamentet, rättsväsendet, militären, polisen och medierna, och utrymmet för det civila samhället har blivit allt mindre.

I.  Utvecklingen och befästandet av demokratin och rättsstaten samt respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna måste utgöra en integrerad del av EU:s utrikespolitik, däribland associeringsavtalet mellan EU och länderna i Centralamerika från 2012.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de våldsamma sammanstötningar mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor i Nicaragua som lett till att många människor dödats och skadats.

2.  Europaparlamentet framför sina kondoleanser till offrens anhöriga.

3.  Europaparlamentet betonar att demonstrationer måste genomföras under lugna former och att offentliga säkerhetsstyrkor måste agera med största möjliga återhållsamhet.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att inleda en opartisk och oberoende utredning och väcka åtal mot dem som varit inblandade i kränkningarna av de mänskliga rättigheterna under demonstrationerna. Parlamentet ser med oro på det faktum att alla ledamöter i den sanningskommission som nationalförsamlingen nyligen inrättat har nära anknytning till det styrande partiet, vilket klart försvagar alla försök att få denna kommission att framstå som opartisk. Parlamentet välkomnar regeringens beslut att bjuda in den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna att besöka landet.

5.  Europaparlamentet uppmanar regeringen att respektera rätten till yttrandefrihet och mötesfrihet under fredliga former i enlighet med nationell och internationell lagstiftning som ett viktigt inslag i ett demokratiskt samhälle. Parlamentet uppmanar vidare myndigheterna att respektera press- och mediefriheten som ett centralt inslag i ett öppet samhälle, vilket även garanteras i Nicaraguas konstitution.

6.  Europaparlamentet välkomnar upprättandet av en nationell dialog. Parlamentet beklagar dock att processen hamnade i ett dödläge redan en vecka efter det att samtalen inleddes. Parlamentet uttrycker sitt stöd för en inkluderande dialog om rättvisa och demokrati, och anser att det är den enda vägen ur krisen. Parlamentet uppmanar regeringen att delta i dialogen på ett öppet och ansvarsfullt sätt och att göra sitt yttersta för att se till att dialogen blir framgångsrik.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den stadigt försämrade människorättssituationen i Nicaragua. Parlamentet uppmanar regeringen att fullt ut respektera demokratiska värden, däribland maktdelningsprincipen. Parlamentet påminner om att oppositionens fulla deltagande, avpolariseringen av rättsväsendet, ett slut på straffriheten och ett oberoende civilsamhälle är avgörande faktorer för en framgångsrik demokrati.

8.  Europaparlamentet påpekar att Nicaragua, mot bakgrund av associeringsavtalet mellan EU och länderna i Centralamerika, måste påminnas om nödvändigheten att respektera rättsstatsprincipen, demokratin och de mänskliga rättigheterna, vilka EU värnar om och främjar. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att övervaka situationen och att vid behov överväga vilka åtgärder som kan vidtas.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaterna och Nicaraguas regering och parlament.

 

Senaste uppdatering: 30 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy