Forslag til beslutning - B8-0250/2018Forslag til beslutning
B8-0250/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Nicaragua

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2018/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0250/2018
Indgivne tekster :
B8-0250/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0250/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua

(2018/2711(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til rapporten fra det besøg, Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) aflagde i Nicaragua den 17.-21. maj 2018,

–  der henviser til erklæring af 15. maj 2018 fra talsmanden for næstformand/højtstående repræsentant Federica Mogherini på Den Europæiske Unions vegne om etableringen af en national dialog i Nicaragua,

–  der henviser til rapporter af 4. maj 2018 og 17. maj 2018 fra Det Nicaraguanske Menneskerettighedscenter (CENIDH),

–  der henviser til kommunikéer fra De Nicaraguanske Biskoppers Konference (CEN),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den bølge af protester, som startede den 18. april 2018, blev undertrykt med en hidtil uset voldsomhed af væbnede politistyrker, hvilket bl.a. gik ud over den nationale menneskerettighedsorganisation (CENIDH) og dens medlemmer;

B.  der henviser til, at demonstranterne i første omgang protesterede mod de planlagte reformer af socialsikringsordningen, som skulle omfatte en skat på 5 % på alders- og invalidepensioner og en væsentlig forhøjelse af bidragene til socialsikringsordningen; der henviser til, at disse protester derefter også rettede sig mod Nicaraguas præsident Daniel Ortega og hans hustru Rosario Murillo, der betragtes som autokratiske;

C.  der henviser til, at den foreslåede velfærdsreform, som var hovedmålet for protesterne, nu er blevet trukket tilbage;

D.  der henviser til, at andre kilder til utilfredshed og åben konflikt er den voldsomme stigning i udvindingsaktiviteter med eksport for øje ("extractivismo") inden for minedrift, palmeolie, sukkerrør og sektorer samt i kvægavlen, projektet for bygning af en kanal mellem Stillehavet og Atlanterhavet, som medfører flytninger og alvorlig og uoprettelig skade på miljøet, og den gentagne undertrykkelse af protesterne mod disse aktiviteter;

E.  der henviser til, at de demonstrationer, der blev indledt i april mod Ortega-Murillo-regimet, fortsætter; der henviser til, at antallet af skuddræbte allerede steget til mere end 70, hvoraf hovedparten (men ikke alle) var unge, mens ca. 900 personer er blevet såret og omkring 60 mænd og kvinder angiveligt er forsvundet;

F.  der henviser til, at lukningen af radio- og tv-stationer, der dækker protester, og blokering af medier på internettet udgør overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, herunder retten til information, og yderligere bidrager til at udvide kløften mellem magthaverne og befolkningen i Nicaragua; der understreger, at drabet på journalisten Angel Gahona under en direkte transmission skal opklares fuldt ud og de skyldige retsforfølges;

G.  der henviser til, at der er nedsat en sandhedskommission, som imidlertid er partisk og som er blevet suspenderet ved flere lejligheder;

1.  fordømmer den overdrevne magtanvendelse fra politiets og urostyrkers side mod demonstranter; opfordrer indtrængende regeringen til straks at bringe sin undertrykkelse til ophør, undgå yderligere sammenstød og sikre retten til fredelige sociale protester;

2.  giver udtryk for sin medfølelse med ofrenes familier og venner; fordømmer alle drab, vilkårlige fængslinger og tilfælde af tortur, intimidering og bortførelse, og opfordrer til en fuldstændig, gennemsigtig og uafhængig efterforskning af disse sager, med henblik på at retsforfølge dem, der såvel materielt som intellektuelt er ansvarlige herfor;

3.  foreslår i denne henseende, at der nedsættes en uafhængig sandhedskommission, der bl.a. skal inddrage internationale organisationer, med henblik på at undgå straffrihed i nogen af de rapporterede sager;

4.  konstaterer med tilfredshed, at den nicaraguanske regering har accepteret den seneste rapport fra IACHR, og forventer, at alle anbefalingerne heri vil blive gennemført, herunder foranstaltninger til beskyttelse af de 14 personer, der specifikt nævnes af IACHR;

5.  insisterer på nødvendigheden af at respektere menings-, ytrings- og forsamlingsfriheden og udtrykker sin solidaritet med de legitime krav fremsat af fredelige demonstranter, hvis liv, integritet og sikkerhed skal garanteres;

6.  understreger behovet for at finde en forhandlingsløsning på den krise, som for nylig er brudt ud i Nicaragua, og opfordrer derfor til etablering af en inklusiv dialog, som udover regeringen bør omfatte erhvervsfolk og den katolske kirke, alle relevante sektorer såsom studenterorganisationer, fagforeninger, kvindeorganisationer, miljøorganisationer og netværk samt menneskerettighedsforkæmpere;

7.  beklager den aktuelle afbrydelse af mæglingsbestræbelserne og opfordrer til at videreføre disse forhandlinger på et bredere socialt grundlag for at finde en holdbar politisk løsning for landet;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder, Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol, Organisationen af Amerikanske Stater, Det Centralamerikanske Parlament samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

Seneste opdatering: 30. maj 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik