Resolutsiooni ettepanek - B8-0250/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0250/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Nicaraguas

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetlus : 2018/2711(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0250/2018
Esitatud tekstid :
B8-0250/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0250/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Nicaraguas

(2018/2711(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ameerika Inimõiguste Komisjoni (IACHR) 17.–21. maini 2018 toimunud Nicaragua-missiooni aruannet,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini pressiesindaja 15. mail 2018 tehtud avaldust Nicaraguas riigisisese dialoogi alustamise kohta,

–  võttes arvesse Nicaragua Inimõiguste Keskuse (CENIDH) 4. mail ja 17. mail 2018 avaldatud aruandeid,

–  võttes arvesse Nicaragua Piiskoppide Konverentsi (CEN) kommünikeesid,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 18. aprillil 2018 vallandunud protestilainele on relvastatud politseijõud reageerinud ennenägematute surveavaldustega, mis on suunatud ka Nicaragua inimõiguste kaitse organisatsiooni (CENIDH) ja selle liikmete vastu;

B.  arvestades, et algul avaldasid protestijad meelt kavandatud sotsiaalkindlustusreformide vastu, kuna need hõlmasid muu hulgas vanadus- ja invaliidsuspensionitele 5 %-lise maksu kehtestamist ning sotsiaalmaksete tunduvat suurendamist; arvestades, et seejärel protest laienes, pöörates Nicaragua presidendi Daniel Ortega ja tema naise Rosario Murillo vastu, keda mõlemat peetakse autokraatlikuks;

C.  arvestades, et hoolekandesüsteemi reformimise kava, mis oli protestide peamine sihtmärk, on nüüdseks tagasi võetud;

D.  arvestades, et muud rahulolematuse ja lahtise konflikti põhjused on ekspordile orienteeritud „ekstraktiivse“ tegevuse järsk suurenemine kaevandus-, suhkruroo- ja palmiõlisektoris ja karjakasvatuses ning ookeanidevahelise kanali projekt, millega kaasnevad ümberpaigutamised ja suur pöördumatu keskkonnakahju, samuti nimetatud asjade vastaste protestide korduv mahasurumine;

E.  arvestades, et aprillis alanud Ortega ja Murillo režiimi vastased demonstratsioonid jätkuvad; arvestades, et tulistamistes on surma saanud juba üle 70 inimese, kellest valdav enamik (kuid mitte kõik) on noored, vigastatuid on aga umbes 900 ning väidetavalt kadunuid ligikaudu 60;

F.  arvestades, et proteste kajastavate raadio- ja telejaamade sulgemine ning internetis meediaväljaannete blokeerimine kujutab endast põhiõiguste, sealhulgas teabe saamise õiguse rikkumist ning süvendab veelgi lõhet Nicaragua võimukandjate ja rahva vahel; arvestades, et otsesaate ajal tapetud reporter Angel Gahona tapmise asjaolud tuleb täielikult välja selgitada ja süüdlased vastutusele võtta;

G.  arvestades, et loodud on osaline nn tõekomisjon, kuid selle tegevus on mitmel korral peatatud;

1.  mõistab hukka politsei- ja märulitõrjejõudude ebaproportsionaalse kasutamise protestijate vastu; nõuab, et valitsus viivitamata lõpetaks oma repressioonid, et vältida edasisi kokkupõrkeid, ning tagaks õiguse rahumeelselt protesti avaldada;

2.  avaldab kaastunnet ohvrite omakstele ja sõpradele; mõistab hukka kõik surmajuhtumid, meelevaldsed kinnipidamised ning piinamise, hirmutamise ja kadumise juhtumid ning nõuab nende juhtumite täielikku, läbipaistvat ja sõltumatut uurimist, et nende toimepanijad ja suunajad saaks vastutusele võtta;

3.  soovitab selleks luua sõltumatu tõekomisjoni, millesse tuleks kaasata ka rahvusvahelised organisatsioonid, et ühegi teadaoleva juhtumi puhul ei jääks süüdlased karistamata;

4.  väljendab rahulolu selle üle, et Nicaragua valitsus on Ameerika Inimõiguste Komisjoni (IACHR) hiljutise aruande heaks kiitnud, ning loodab, et kõik selles sisalduvad soovitused täidetakse, kaasa arvatud kaitsemeetmete kohaldamine IACHR poolt konkreetselt nimetatud 14 isiku suhtes;

5.  rõhutab, et vaja on austada arvamus- ja sõnavabadust ning kogunemisvabadust, ning väljendab solidaarsust rahumeelsete meeleavaldajate õigustatud nõudmistega ja rõhutab, et nende meeleavaldajate elu, puutumatus ja turvalisus peaksid olema tagatud;

6.  toonitab, et Nicaraguas hiljuti vallandunud kriisile tuleb lahendus leida läbirääkimiste kaudu, nõuab seetõttu, et alustataks kaasavat dialoogi, milles peaksid lisaks valitsusele osalema ettevõtjad ja katoliku kiriku esindajad ning kõik asjaomased sektorid, nagu üliõpilasorganisatsioonid, ametiühingud, naisorganisatsioonid, keskkonnaorganisatsioonid ja -võrgustikud ning inimõiguste kaitsjad;

7.  peab kahetsusväärseks, et vahenduskõnelused on praegu katkenud, ja nõuab nende jätkamist laiemal tasandil, et Nicaraguale jätkusuutlik poliitiline lahendus leida;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Ameerika Inimõiguste Komisjonile, Ameerika Inimõiguste Kohtule, Ameerika Riikide Organisatsioonile, Kesk-Ameerika Parlamendile ning ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika