Päätöslauselmaesitys - B8-0250/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0250/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Nicaraguan tilanteesta

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Menettely : 2018/2711(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0250/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0250/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-0250/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta

(2018/2711(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan (IACHR) kertomuksen sen 17.–21. toukokuuta 2018 tekemästä vierailusta Nicaraguaan,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin tiedottajan EU:n puolesta 15. toukokuuta 2018 antaman julkilausuman kansallisen vuoropuhelun edistämisestä Nicaraguassa,

–  ottaa huomioon Nicaraguan ihmisoikeuskeskuksen (CENIDH) 4. ja 17. toukokuuta 2018 julkaisemat raportit,

–  ottaa huomioon Nicaraguan piispainkokouksen tiedonannot,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 alkaneen mielenosoitusten aallon, johon aseistetut poliisivoimat vastasivat ennennäkemättömällä sorrolla, joka kohdistui myös kansalliseen ihmisoikeusjärjestöön (CENIDH) ja sen jäseniin;

B.  toteaa, että alun perin mielenosoittajat hyökkäsivät suunniteltuja sosiaaliturvan uudistuksia vastaan, joihin oli määrä sisältyä 5 prosentin vero työ- ja työkyvyttömyyseläkkeisiin ja sosiaaliturvamaksujen huomattava korotus; toteaa, että mielenosoitukset laajenivat myöhemmin Nicaraguan presidentin, Daniel Ortegan, ja hänen vaimonsa, Rosario Murillon, vastustamiseen, sillä heitä pidetään itsevaltaisina;

C.  toteaa, että mielenosoitusten pääasiallisena kohteena ollut ehdotettu sosiaaliturvauudistus on sittemmin peruttu;

D.  toteaa, että muita tyytymättömyyden ja avoimen konfliktin aiheita ovat vientilähtöinen ja luonnonvaroja kuppaava toiminta kaivoksissa, sokeriruoko- ja palmuöljyalalla samoin kuin karjataloudessa ja valtamerten välinen kanavahanke, josta aiheutuu uudelleensijoituksia ja peruuttamatonta haittaa ympäristölle, ja tällaista toimintaa vastustavien mielenosoitusten toistuva tukahduttaminen;

E.  toteaa, että huhtikuussa alkaneet mielenosoitukset Ortegan ja Murillon hallintoa vastaan jatkuvat edelleen; toteaa, että kuolonuhrien määrä on jo noussut yli 70:een, joista suurin osa (muttei kaikki) ovat nuoria, noin 900 ihmistä on loukkaantunut ja noin 60 ihmisen väitetään kadonneen;

F.  toteaa, että mielenosoituksista uutisoivien radio- ja televisiokanavien sulkeminen ja internetissä toimivien tiedotusvälineiden toiminnan estäminen rikkovat perusoikeuksia, kuten oikeutta tiedonsaantiin, ja kasvattavat entisestään kuilua vallanpitäjien ja Nicaraguan kansan välillä; toteaa, että suoran lähetyksen aikana tapahtunut toimittaja Angel Gahonan tappaminen on selvitettävä perinpohjaisesti ja syyte nostettava;

G.  toteaa, että osittainen totuuskomissio on perustettu mutta sen toiminta on keskeytetty useaan otteeseen;

1.  tuomitsee mielenosoittajiin kohdistuneen poliisivoimien ja mellakkajoukkojen suhteettoman käytön; kehottaa hallitusta lopettamaan välittömästi sortotoimet, välttämään uudet yhteenotot ja takaamaan oikeuden rauhanomaiseen yhteiskunnalliseen mielenilmaukseen;

2.  ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille ja ystäville; tuomitsee kaikki kuolemantapaukset, mielivaltaiset pidätykset ja kidutus-, pelottelu- ja katoamistapaukset ja kehottaa näiden tapausten perinpohjaiseen, avoimeen ja riippumattomaan tutkintaan, jossa tällaisista teoista aineellisesti ja henkisesti vastuussa olevat saatetaan oikeuden eteen;

3.  ehdottaa tätä varten riippumattoman totuuskomission, johon osallistuu myös kansainvälisiä järjestöjä, perustamista, jotta yksikään ilmoitetuista tapauksista ei jäisi rankaisematta;

4.  pitää myönteisenä sitä, että Nicaraguan hallitus hyväksyi IACHR:n äskettäisen raportin, ja odottaa, että kaikki siinä esitetyt suositukset pannaan täytäntöön, myös toimenpiteet IACHR:n erikseen mainitsemien 14 henkilön suojelemiseksi;

5.  vaatii, että mielipiteen- ja ilmaisunvapautta sekä yhdistymisvapautta kunnioitetaan, ja ilmaisee myötätuntonsa oikeutettuja vaatimuksia esittäneitä rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan, joiden henki, koskemattomuus ja turvallisuus on taattava;

6.  korostaa, että Nicaraguassa puhjenneeseen kriisiin on löydettävä neuvotteluratkaisu, ja kehottaa siksi aloittamaan osallistavan vuoropuhelun, johon olisi otettava mukaan hallituksen, yrittäjien ja katolisen kirkon lisäksi kaikki asianosaiset sektorit, kuten opiskelijajärjestöt, ammattiliitot, naisjärjestöt, ympäristöjärjestöt ja -verkostot ja ihmisoikeuksien puolustajat;

7.  pitää valitettavana välitysneuvottelujen katkeamista ja kehottaa jatkamaan näitä neuvotteluja laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, jotta niissä voidaan löytää kestävä poliittinen ratkaisu maan parhaaksi;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnalle, Amerikan valtioiden ihmisoikeustuomioistuimelle, Amerikan valtioiden järjestölle, Keski-Amerikan parlamentille ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö