Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0250/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0250/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Nikaragvoje

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2018/2711(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0250/2018
Pateikti tekstai :
B8-0250/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0250/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Nikaragvoje

(2018/2711(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos (IACHR) 2018 m. gegužės 17–21 d. vykdytos misijos į Nikaragvą ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini atstovės 2018 m. gegužės 15 d. pareiškimą ES vardu dėl nacionalinio dialogo Nikaragvoje užmezgimo,

–  atsižvelgiant į Nikaragvos žmogaus teisių centro (CENIDH) 2018 m. gegužės 4 d. ir gegužės 17 d. ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Nikaragvos vyskupų konferencijos (CEN) komunikatus,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nikaragvos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi į balandžio 18 d. prasidėjusią protestų bangą ginkluotosios policijos pajėgos reagavo precedento neturinčiomis represijomis, nukreiptomis, be kita ko, į nacionalinę žmogaus teisių organizaciją (CENIDH) ir jos narius;

B.  kadangi protestai prasidėjo pasipriešinimu planuojamoms socialinės apsaugos reformoms, kuriose buvo numatyta taikyti 5 proc. mokestį senatvės ir neįgalumo pensijoms ir labai padidinti socialinio draudimo įmokas; kadangi vėliau protestai išsiplėtė ir buvo pradėta reikalauti nušalinti autokratais laikomus Nikaragvos prezidentą Danielį Ortegą ir jo žmoną Rosario Murillo,

C.  kadangi dabar siūlyta socialinės apsaugos sistemos reforma, kuri buvo pagrindinis protestuotojų nepasitenkinimo objektas, buvo atšaukta;

D.  kadangi kitos nepasitenkinimo ir atvirų konfliktų priežastys yra staigus į eksportą orientuotos žemę alinančios veiklos kalnakasybos, cukranendrių ir alyvpalmių sektoriuose, taip pat gyvulininkystėje ir vykdant vandenynus jungiančio kanalo projektą išaugimas, nes jis lemia veiklos perkėlimą ir rimtą neatitaisomą žalą aplinkai, ir pasikartojančios represijos, nukreiptos į žmones, kurie protestuoja prieš šią veiklą;

E.  kadangi balandžio mėn. prasidėjusios demonstracijos prieš D. Ortegos ir R. Murillo režimą tęsiasi; kadangi buvo nušauta jau daugiau kaip 70 žmonių, daugiausia (bet ne visi) jaunimas, apie 900 asmenų buvo sužeisti ir manoma, kad apie 60 vyrų ir moterų dingo be žinios;

F.  kadangi apie protestus informuojančių radijo stočių ir televizijos kanalų uždarymas ir žiniasklaidos priemonių blokavimas internete yra žmogaus teisių, įskaitant teisę į informaciją, pažeidimai, ir jie toliau didina atotrūkį tarp Nikaragvos valdžios ir gyventojų; kadangi korespondento Angelo Gahonos nužudymas tiesioginės transliacijos metu turi būti visapusiškai ištirtas ir už jį turi būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn;

G.  kadangi buvo įsteigta šališka tiesos komisija, tačiau jos veikla kelis kartus buvo sustabdyta;

1.  smerkia neproporcingą policijos ir kovos su maištininkais pajėgų naudojimą prieš protestuotojus; ragina vyriausybę nedelsiant sustabdyti savo represijas, vengti susirėmimų ateityje ir užtikrinti taikaus socialinio protesto teisę;

2.  reiškia užuojautą aukų giminėms ir draugams; smerkia visus mirties, savavališko sulaikymo, kankinimo, bauginimo ir dingimo be žinios atvejus ir ragina atlikti išsamius, skaidrius ir nepriklausomus šių atvejų tyrimus, kad jų vykdytojai ir sumanytojai būtų nubausti už savo veiksmus;

3.  siekiant išvengti nebaudžiamumo bet kuriuo iš nurodytų atvejų siūlo šiuo tikslu įsteigti nepriklausomą tiesos komisiją, kurios veikloje dalyvautų tarptautinės organizacijos;

4.  palankiai vertina tai, kad Nikaragvos vyriausybė priėmė neseniai IACHR parengtą ataskaitą, ir tikisi, kad bus įgyvendintos visos rekomendacijos, įskaitant IACHR konkrečiai paminėtų 14-os asmenų apsaugos priemones;

5.  primygtinai reikalauja, kad būtų gerbiamos nuomonės ir saviraiškos laisvės, taip pat susirinkimų laisvė, ir išreiškia pritarimą teisėtiems protestų dalyvių, kurių gyvybę, neliečiamumą ir saugumą reikia užtikrinti, reikalavimams;

6.  pabrėžia būtinybę rasti suderintą neseniai Nikaragvą ištikusios krizės sprendimą, todėl ragina pradėti įtraukų dialogą, kuriame dalyvautų ne tik vyriausybė, verslininkai ir katalikų bažnyčia, bet ir visi suinteresuotieji subjektai, kaip antai studentų organizacijos, profesinės sąjungos, moterų organizacijos, aplinkosaugos organizacijos bei tinklai ir žmogaus teisių gynėjai;

7.  apgailestauja, kad buvo nutrauktos tarpininkavimo derybos, ir ragina tęsti šias derybas platesniu socialiniu pagrindu, kad būtų rastas tvarus politinis šaliai tinkamas sprendimas;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Amerikos šalių žmogaus teisių komisijai, Amerikos šalių žmogaus teisių teismui, Amerikos valstybių organizacijai, Centrinės Amerikos Parlamentui ir valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms.

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 30 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika