Ontwerpresolutie - B8-0250/2018Ontwerpresolutie
B8-0250/2018

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Nicaragua

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement

Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Florent Marcellesi namens de Verts/ALE-Fractie

Procedure : 2018/2711(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B8-0250/2018
Ingediende teksten :
B8-0250/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

B8‑0250/2018

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Nicaragua

(2018/2711(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien het verslag over de missie van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (IACHR) aan Nicaragua van 17 tot en met 21 mei 2018,

–  gezien de verklaring van de woordvoerder van de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger Federica Mogherini namens de EU van 15 mei 2018 over de totstandbrenging van een nationale dialoog in Nicaragua,

–  gezien de verslagen van het Nicaraguaanse Centrum voor mensenrechten (CENIDH) van 4 mei 2018 en 17 mei 2018,

–  gezien de persberichten van de bisschoppenconferentie van Nicaragua (CEN),

–  gezien zijn eerdere resoluties over Nicaragua,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de golf van protesten die op 18 april 2018 is begonnen, op ongekende onderdrukking door gewapende politiediensten is gestuit, onder meer gericht tegen de nationale mensenrechtenorganisatie CENIDH en haar leden;

B.  overwegende dat de betogers oorspronkelijk de geplande hervormingen van de sociale zekerheid aanvielen, die een belasting van 5 % op de ouderdomspensioenen en invaliditeitsuitkeringen en een aanzienlijke verhoging van de socialezekerheidsbijdragen zouden omvatten; overwegende dat dit protest zich vervolgens verbreedde tot een afwijzing van de als autocratisch beschouwde Nicaraguaanse president Daniel Ortega en zijn echtgenote Rosario Murillo;

C.  overwegende dat de voorgestelde hervorming van de sociale zekerheid, het voornaamste doelwit van de protesten, nu is ingetrokken;

D.  overwegende dat de ontevredenheid en het openlijke conflict voorts worden veroorzaakt door de sterke toename van exportgerichte "extractivistische" activiteiten in de sectoren mijnbouw, suikerriet en palmolie en in de rundveehouderij, door het interoceanische kanaalproject, dat tot verhuizingen en ernstige onomkeerbare schade aan het milieu leidt, en door de herhaalde onderdrukking van protesten tegen deze activiteiten;

E.  overwegende dat de in april begonnen demonstraties tegen het regime van Ortega-Murillo doorgaan; overwegende dat al meer dan 70 mensen zijn doodgeschoten, voornamelijk (maar niet uitsluitend) jongeren, terwijl ongeveer 900 mensen gewond zijn geraakt en ongeveer 60 mannen en vrouwen zouden zijn verdwenen;

F.  overwegende dat de sluiting van radio- en televisiestations die berichten over de protesten hebben uitgezonden en de blokkering van media op internet schendingen van de grondrechten zijn, onder meer van het recht op informatie, en de kloof tussen de machthebbers en de Nicaraguaanse bevolking verder vergroten; overwegende dat de moord op journalist Ángel Gahona, tijdens een live-uitzending, volledig moet worden opgehelderd en dat hiervoor vervolging moet worden ingesteld;

G.  overwegende dat er een partijdige waarheidscommissie is opgericht, waarvan de werkzaamheden evenwel herhaaldelijk zijn opgeschort;

1.  veroordeelt het disproportionele gebruik van geweld tegen betogers door de politie en antioproertroepen; dringt er bij de regering op aan onmiddellijk een einde te maken aan de onderdrukking, verdere conflicten te vermijden en het recht op vreedzaam sociaal protest te waarborgen;

2.  betuigt zijn deelneming aan de familieleden en vrienden van de slachtoffers; veroordeelt het dodental en alle gevallen van willekeurige detentie, foltering, intimidatie en verdwijning, en roept op tot een volledig, transparant en onafhankelijk onderzoek naar deze gevallen, om diegenen ter verantwoording te roepen die in materieel en intellectueel opzicht verantwoordelijk zijn voor deze misdaden;

3.  stelt daarom voor dat een onafhankelijke waarheidscommissie wordt opgericht, waarbij ook internationale organisaties betrokken zijn, om straffeloosheid in alle gemelde gevallen te voorkomen;

4.  stelt op prijs dat de Nicaraguaanse regering het recente verslag van de IACHR heeft aanvaard en verwacht dat gehoor wordt gegeven aan alle aanbevelingen daarin, met inbegrip van beschermende maatregelen voor de 14 personen die de IACHR specifiek vermeldt;

5.  wijst met klem op de noodzaak om de vrijheid van mening en meningsuiting te respecteren, evenals de vrijheid van vergadering, en betuigt zijn solidariteit met de gerechtvaardigde eisen van de vreedzame betogers, van wie het leven, de integriteit en de veiligheid moeten worden gewaarborgd;

6.  onderstreept dat via onderhandelingen een oplossing moet worden gevonden voor de crisis die onlangs in Nicaragua is uitgebroken, en dringt daarom aan op een inclusieve dialoog waarbij naast de regering, de ondernemers en de katholieke kerk, alle relevante sectoren betrokken moeten worden, zoals studentenorganisaties, vakbonden, vrouwenorganisaties, milieuorganisaties en -netwerken en verdedigers van de mensenrechten;

7.  betreurt de huidige onderbreking van de bemiddelingsgesprekken en dringt erop aan dat deze gesprekken met een bredere maatschappelijke basis worden voortgezet om een duurzame politieke oplossing voor het land te vinden;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens, het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens, de Organisatie van Amerikaanse Staten en het Midden-Amerikaans parlement alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 30 mei 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid