Förslag till resolution - B8-0250/2018Förslag till resolution
B8-0250/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Nicaragua

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2018/2711(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0250/2018
Ingivna texter :
B8-0250/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0250/2018

Europaparlamentets resolution om situationen i Nicaragua

(2018/2711(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rapporten från den resa till Nicaragua som gjordes av den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (IACHR) den 17–21 maj 2018,

–  med beaktande av uttalandet från talespersonen för Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant, av den 15 maj 2018 om upprättandet av en nationell dialog i Nicaragua,

–  med beaktande av rapporterna av den 4 maj 2018 och den 17 maj 2018 från centrumet för mänskliga rättigheter i Nicaragua (CENIDH),

–  med beaktande av kommunikéerna från nicaraguanska biskopskonferensen (CEN),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nicaragua,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den våg av protester som inleddes den 18 april 2018 möttes av ett förtryck utan motstycke av väpnade polisstyrkor, inbegripet mot den nationella människorättsorganisationen (CENIDH) och dess medlemmar.

B.  Demonstranterna protesterade inledningsvis mot den planerade socialförsäkringsreformen, vilken skulle omfatta en skatt på 5 % på pensioner och invaliditetspensioner och en betydande förhöjning av socialförsäkringsavgifterna. Dessa protester utvidgades sedan till ett avvisande av Nicaraguas president Daniel Ortega och hans fru Rosario Murillo, som betraktas som enväldiga.

C.  Den föreslagna välfärdsreformen, som var huvudmålet för protesterna, har nu dragits tillbaka.

D.  Andra källor till missnöje och öppen konflikt är den kraftiga ökningen av exportinriktade utvinningsverksamheter (”extractivismo”) inom gruv-, sockerrörs- och palmoljesektorerna samt inom boskapsuppfödning och projektet för byggandet av en kanal mellan Stillahavet och Atlanten, vilka medför omlokaliseringar och allvarliga irreversibla skador på miljön, och det upprepade förtrycket av protester mot dessa verksamheter.

E.  Demonstrationerna mot Ortega-Murillo-regimen, vilka inleddes i april, fortsätter. Antalet personer som skjutits ihjäl uppgår redan till mer än 70, huvudsakligen (men inte uteslutande) ungdomar, samtidigt som omkring 900 personer har skadats och cirka 60 män och kvinnor påstås ha försvunnit.

F.  Stängningen av radio- och tv-stationer som rapporterat om protesterna, och blockeringen av medieaktörer på internet, utgör brott mot grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till information, och bidrar ytterligare till att vidga klyftan mellan dem som har makten och befolkningen i Nicaragua. Mordet på journalisten Angel Gahona under en direktsändning måste fullständigt utredas och de ansvariga måste ställas inför rätta.

G.  En partisk sanningskommission har inrättats, men dess verksamhet har vid flera tillfällen suspenderats.

1.  Europaparlamentet fördömer det oproportionerliga bruket av polis- och kravallstyrkor mot demonstranterna. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen att omedelbart upphöra med sitt förtryck, undvika ytterligare sammandrabbningar och garantera rätten till fredliga samhällsprotester.

2.  Europaparlamentet framför sina kondoleanser till offrens familjer och vänner. Parlamentet fördömer alla dödsfall, godtyckliga frihetsberövanden och fall av tortyr, hotelser och försvinnanden, och efterlyser en fullständig, öppen och oberoende utredning av dessa fall, i syfte att ställa dem som materiellt och intellektuellt är ansvariga för sådana handlingar till svars.

3.  Europaparlamentet föreslår i detta hänseende att en oberoende sanningskommission inrättas, och internationella organisationer involveras, för att undvika strafflöshet i något av de rapporterade fallen.

4.  Europaparlamentet välkomnar att Nicaraguas regering godkänt IACHR:s färska rapport och förväntar sig att alla rekommendationer i rapporten genomförs, däribland skyddsåtgärder för de 14 personer som uttryckligen nämns av IACHR.

5.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten att respektera åsikts- och yttrandefriheten samt mötesfriheten och uttrycker sin solidaritet med de legitima krav som framförs av de fredliga demonstranterna, vars liv, integritet och säkerhet bör garanteras.

6.  Europaparlamentet betonar behovet av att hitta en förhandlingslösning på den kris som nyligen utbröt i Nicaragua, och efterlyser därför inrättandet av en inkluderande dialog, som, utöver regeringen, företagare och den katolska kyrkan, bör inbegripa alla relevanta sektorer, såsom studentorganisationer, fackföreningar, kvinnoorganisationer, miljöorganisationer och miljönätverk samt människorättsförsvarare.

7.  Europaparlamentet beklagar det pågående avbrottet i medlingssamtalen och kräver att dessa samtal återupptas på en bredare social bas i syfte att finna en hållbar politisk lösning för landet.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna, den interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Amerikanska samarbetsorganisationen, det centralamerikanska parlamentet samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 30 maj 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy