Предложение за резолюция - B8-0251/2018Предложение за резолюция
B8-0251/2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Никарагуа

  28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Дита Харанзова, Али Неджми, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Фредерик Рийс, Марите Схаке, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс от името на групата ALDE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0244/2018

  Процедура : 2018/2711(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0251/2018
  Внесени текстове :
  B8-0251/2018
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0251/2018

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Никарагуа

  (2018/2711(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своите предишни резолюции относно Никарагуа, и по-специално тази от 16 февруари 2017 г. относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа – случаят на Франсиска Рамирес[1],

  –  като взе предвид изявлението на говорителя на ЗП/ВП от 19 ноември 2016 г. относно окончателните резултати от изборите в Никарагуа,

  –  като взе предвид изявленията на говорителя на ЗП/ВП от 22 април 2018 г. относно положението в Никарагуа и от 15 май 2018 г. относно установяването на национален диалог в Никарагуа,

  –  като взе предвид съобщението за медиите на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) от 27 април 2018 г., в което се цитира становището на експертите относно положението с правата на човека в Никарагуа,

  –  като взе предвид изявлението от 20 април 2018 г. на говорителя на Службата на ООН по правата на човека Лиз Тросел относно насилието по време на протестите в Никарагуа,

  –  като взе предвид посещението на Междуамериканската комисия по правата на човека от 17 до 21 май 2018 г. с цел проучване на положението в Никарагуа и предварителното изявление във връзка с това посещение от 21 май 2018 г.,

  –  като взе предвид доклада на генералния секретариат на Организацията на американските държави относно Никарагуа от 20 януари 2017 г.,

  –  като взе предвид сключеното на 29 юни 2012 г. споразумение за асоцииране между Европейския съюз и държавите от Централна Америка, което влезе в сила през август 2013 г., включително неговите клаузи относно правата на човека,

  –  като взе предвид Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от юни 2004 г., актуализирани през 2008 г.,

  –  като взе предвид Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека от декември 1998 г.,

  –  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Никарагуа е страна,

  –  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че през последното десетилетие в Никарагуа се наблюдава влошаване на състоянието на демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че липсата на право на свобода на изразяване и мирни протести, признато за крайъгълен камък на демократичните общества, не позволява мирно и трайно решаване на конфликтите в страната;

  Б.  като има предвид, че съгласно предварителния доклад на Междуамериканската комисия по правата на човека най-малко 76 цивилни граждани са били убити, 868 ранени и 438 произволно задържани, включително студенти, активисти на гражданското общество и журналисти, по време на протестите срещу реформата на системата за социална сигурност, обявена от президента Даниел Ортега на 18 април 2018 г.; като има предвид, че при мнозинството от жертвите са регистрирани огнестрелни рани по главата, врата, гръдния кош или корема, показващи определено, че на силите за сигурност е било наредено да убиват, вследствие на което в предварителния доклад на Междуамериканската комисия по правата на човека беше отбелязана възможността за извънсъдебни екзекуции; като има предвид, че също така са документирани изтезания, жестоко, нечовешко и унизително отнасяне, кампании за инкриминиране, заплахи и тормоз и други форми на сплашване;

  В.  като има предвид, че на 23 април 2018 г. президентът Ортега обяви отмяната на реформата на системата за социална сигурност, но демонстрациите се превърнаха в по-широко недоволство срещу неговото правителство, като бяха отправени призиви за сформиране на временно правителство; като има предвид, че органите н Никарагуа открито заклеймиха протестиращите, като ги нарекоха „вандали“ и ги обвиниха в „политическа манипулация“;

  Г.  като има предвид, че големият брой на жертвите свидетелства ясно за прилагането на прекомерна сила от страна на държавните органи, представляващо нарушение на принципите на необходимост и пропорционалност, изисквани от международното право и международните стандарти, които предвиждат ограничения на използването на сила; като има предвид, че групи граждани, свързани с „Juventud Sandinista“, действат при абсолютна безнаказаност и със съучастието и съгласието на полицията; като има предвид, че началникът на националната полиция на Никарагуа Аминта Гранера подаде оставка заради прекомерното използване на насилие;

  Д.  като има предвид, че на 16 май 2018 г. започна национален диалог под егидата на католическата църква, но според длъжностни лица на църквата е бил прекратен, без да бъде постигнат консенсус между страните, на 23 май;

  Е.  като има предвид, че на 23 май ръководителят на Организацията на американските държави (ОАД) Луис Алмагро призова за „свободен, честен и прозрачен изборен процес“ като единствено решение на положението в Никарагуа; като има предвид, че никарагуанският органи заявиха, че „провеждането на нови избори ще разбие конституционния ред и демократично избраното правителство“; като има предвид, че на 19 ноември 2016 г. ЕС „израз[и] съжаление поради това, че изборният процес не е осигурил условия за неограниченото участие на всички политически сили в страната, както и поради отсъствието на международни и независими акредитирани местни наблюдатели“;

  Ж.  като има предвид, че правителството произволно закри медии, отразяващи протестите, и че журналисти, изразили каквато и да е форма на съпротива, са били подложени на тормоз, сплашвани и задържани;

  З.  като има предвид, че от 2007 г. насам Даниел Ортега беше избиран за президент три последователни пъти въпреки факта, че никарагуанската конституция забранява последователното преизбиране, което показва корупцията и авторитаризма, до които прибягва държавата, за да позволи на президента и на управляващата партия да контролират държавната власт и държавните ресурси, както и съдебната система;

  И.  като има предвид, че репресиите срещу свободата на словото и тормозът на лидери на опозицията от страна на никарагуанските органи бяха осъдени като посегателство срещу гражданските свободи; като има предвид, че правозащитни групи осъдиха постепенното концентриране на власт, произтичащо от еднопартийното управление и отслабването на институциите;

  Й.  като има предвид, че корупцията в обществения сектор, включително случаите с участието на членове на семейството на президента, остава едно от най-големите предизвикателства; като има предвид, че подкупването на длъжностни лица, незаконните изземвания и произволните оценки от страна на митническите и данъчните органи са много често срещани; като има предвид, че бяха изразени обосновани опасения за непотизъм в правителството на Никарагуа ;

  1.  решително осъжда бруталните репресии срещу демонстрациите, проведени в Никарагуа срещу реформите на системата за социална сигурност, и изразява сериозна загриженост във връзка със съобщенията за използване на бойни патрони за разбиване на протестите, което доведе до смъртта на най-малко 76 души и раняването на почти 900 души; призовава никарагуанските органи да прекратят незабавно всички актове на насилие, извършвани от въоръжените сили, полицията и паравоенните групировки, свързани с правителството, спрямо никарагуанските граждани, които упражняват правото си на свобода на изразяване и на събрания, и настоятелно призовава никарагуанските органи да гарантират тези свободи в съответствие с международните споразумения, по които Никарагуа е страна; изразява своите съболезнования и съчувствие на семействата на всички жертви, убити и ранени по време на демонстрациите;

  2.  настоятелно призовава никарагуанските органи да освободят всички произволно задържани лица и да предоставят гаранции, че срещу тях няма да бъдат заведени наказателноправни производства;

  3.  призовава никарагуанските органи да започнат отново сериозен и конструктивен процес на приобщаващ национален диалог и подчертава значението на това да се предотврати всякакво по-нататъшно влошаване на положението и да бъдат прекратени продължаващите авторитаризъм, репресии и насилие в Никарагуа, както и че тези мерки би следвало да включват организирането на свободни, справедливи и прозрачни избори с независимо международно наблюдение, което да гарантира липсата на изборни измами, като решение на кризата;

  4.  отбелязва трудностите пред разрешаването на настоящата криза в дългосрочен план поради липсата на разделение на властите и на независими институции в страната; счита в този контекст, че създаването на комисия за установяване на истината, включваща независими национални и международни участници, би могло да спомогне за постигането на помирение на национално равнище; призовава Европейския съюз да спомогне активно за постигането на демократично решение на кризата;

  5.  приветства посещението в Никарагуа на Междуамериканската комисия по правата на човека и изразява своята загриженост във връзка със заключенията на предварителния доклад; призовава никарагуанските органи да позволят незабавното провеждане на независимо и прозрачно международно разследване, за да бъдат установени обстоятелствата, свързани с репресиите и смъртните случаи по време на протестите, и да извършат наказателно преследване на отговорните за тях лица, както и на лицата, отговорни за изтезания и неправомерни действия срещу задържани по време на задържането;

  6.  осъжда продължаващите кампании за оклеветяване, провеждани от държавата, както и заплахите, нападенията и сплашването на защитници на правата на човека за тяхното застъпничество и роля на наблюдатели по време на протестите; изразява дълбока загриженост за безопасността на журналистите, отразяващи протестите, тъй като докладите показаха продължаващи нападения срещу журналисти и агенции за радио- и телевизионно разпръскване, които трябва незабавно да бъдат прекратени;

  7.  отново заявява, че свободата на печата и медиите са елементи от жизненоважно значение за демокрацията и за едно отворено общество, и призовава никарагуанските органи да възстановят плурализма на медиите; призовава органите да зачитат работата, извършвана от защитниците на правата на човека, журналистите и медиите, както и да се гарантира тяхната адекватна защита; припомня на всички никарагуански сили за сигурност тяхното задължение преди всичко да защитават гражданите;

  8.  настоятелно призовава никарагуанските органи да предоставят на всички участници в обществото, включително силите на опозицията и представителите на гражданското общество, достатъчно поле за свободни действия съгласно международното право, с цел да се подготвят условията за това всички противопоставени страни да обсъдят положението в Никарагуа и да подкрепят правата на човека в страната; припомня, че деполяризацията на съдебната система и прекратяването на безнаказаността са съществени фактори за успеха на всяка демокрация;

  9.  осъжда предприетите в нарушение на съдебната система незаконни стъпки, довели до конституционни промени, които премахнаха ограниченията за президентските мандати и съответно предоставиха на Даниел Ортега възможност да остане на власт като президент, като с това нарушиха правото на демократични избори; подчертава необходимостта от силни демократични институции, свобода на събранията и политически плурализъм;

  10.  изразява загриженост във връзка с тайните споразумения и конфликтите на интереси между членовете на Висшия съвет на частните предприятия (COSEP) и правителството; призовава тези членове да подадат оставка и вече да не участват в управителните съвети на държавните предприятия, по-специално що се отнася до участието на членовете на COSEP в Никарагуанския институт по социална сигурност (INSS);

  11.  изтъква, че в светлината на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка на Никарагуа трябва да се припомни необходимостта от зачитане на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека, които се подкрепят и насърчават от Европейския съюз;

  12.  изразява загриженост по отношение на връзките между президента Ортега и други конфликти в региона, например неговото съучастие с режима на Венецуела, защитата на приходите от наркотици на Революционните въоръжени сили на Колумбия (FARC), както и политическата зависимост на страната от Куба;

  13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Организацията на американските държави, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на Централноамериканския парламент и на правителството и парламента на Република Никарагуа.

   

  Последно осъвременяване: 30 май 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност