Forslag til beslutning - B8-0251/2018Forslag til beslutning
B8-0251/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Nicaragua

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0244/2018

Procedure : 2018/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0251/2018
Indgivne tekster :
B8-0251/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0251/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua

(2018/2711(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig beslutning af 16. februar 2017 om situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, sagen om Francisca Ramirez[1],

–  der henviser til erklæringen af 19. november 2016 fra talsmanden for NF/HR om de endelige resultater af valget i Nicaragua,

–  der henviser til erklæringerne fra talsmanden for NF/HR af 22. april 2018 om situationen i Nicaragua og af 15. maj 2018 om etableringen af en national dialog i Nicaragua,

–  der henviser til pressemeddelelse af 27. april 2018 fra Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR), hvori der citeres ekspertudtalelser om menneskerettighedssituationen i Nicaragua,

–  der henviser til erklæringen af 20. april 2018 fra FN's Menneskerettighedskontors talsmand Liz Throssell om vold i forbindelse med protester i Nicaragua,

–  der henviser til det besøg, som Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) aflagde fra den 17. til den 21. maj 2018 med henblik på at undersøge situationen i Nicaragua, og dens foreløbige erklæring af 21. maj 2018,

–  der henviser til rapport af 20. januar 2017 fra Generalsekretariatet for Organisationen af Amerikanske Stater om Nicaragua,

–  der henviser til associeringsaftalen af 29. juni 2012 mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika, som trådte i kraft i august 2013, herunder bestemmelserne om menneskerettigheder,

–  der henviser til EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere fra juni 2004, som blev revideret i 2008,

–  der henviser til FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra december 1998,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966, som Nicaragua er part i,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der i Nicaragua er sket tilbageskridt med hensyn til demokrati og retsstatsprincipper i de seneste ti år; der henviser til, at den manglende ret til ytringsfrihed og fredelig protest, der anses for at være hjørnestenen i demokratiske samfund, forhindrer en fredelig og varig løsning på konflikterne i landet;

B.  der henviser til, at det fremgår af den foreløbige rapport fra IACHR, at mindst 76 civile blev dræbt, 868 såret og 438 vilkårligt tilbageholdt, herunder studerende, civilsamfundsaktivister og journalister, under demonstrationerne mod de af præsident Daniel Ortega bebudede reformer af socialsikringsordningen den 18. april 2018; der henviser til, at de fleste ofre havde skudsår i hovedet, halsen, brystet eller maven, hvilket tyder stærkt på, at sikkerhedsstyrkerne havde ordre til at dræbe, hvorfor der i den foreløbige rapport fra IACHR tales om muligheden for udenretslige henrettelser; der henviser til, at der også er blevet dokumenteret tortur, grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling, kriminaliseringskampagner, trusler og chikane og andre former for intimidering;

C.  der henviser til, at præsident Ortega den 23. april 2018 meddelte, at reformen af socialsikringsordningen blev aflyst, men at demonstrationerne udviklede sig til bredere protester mod hans regering med krav om en midlertidig regering; der henviser til, at de nicaraguanske myndigheder åbent har stigmatiseret demonstranterne ved at kalde dem "vandaler" og anklage dem for "politisk manipulation";

D.  der henviser til, at det høje antal ofre giver en klar indikation af den overdrevne magtanvendelse fra de statslige myndigheders side, som er en krænkelse af de principper om nødvendighed og proportionalitet, der gælder i henhold til folkeretten og internationale standarder om begrænsninger for magtanvendelse; der henviser til, at grupper af civile med forbindelse til Juventud Sandinista har handlet med fuldstændig straffrihed og med politiets medvirken og samtykke; der henviser til, at lederen af Nicaraguas nationale politikorps, Aminta Granera, er trådt tilbage i betragtning af den overdrevne brug af vold;

E.  der henviser, at der blev indledt en national dialog den 16. maj 2018 under ledelse af den katolske kirke, men at den ifølge embedsmænd fra kirken blev stoppet uden konsensus mellem parterne den 23. maj;

F.  der henviser til, at lederen af Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) Luis Almagro den 23. maj slog til lyd for en "fri, retfærdig og gennemsigtig valgproces" som den eneste løsning på situationen i Nicaragua; der henviser til, at de nicaraguanske myndigheder har oplyst, at "nyvalg ville ødelægge den forfatningsmæssige orden og den demokratisk valgte regering"; der henviser til, at EU den 19. november 2016 beklagede, at valgprocessen ikke skabte betingelserne for en uindskrænket deltagelse af alle politiske kræfter i landet, samt fraværet af både internationale og akkrediterede uafhængige lokale observatører;

G.  der henviser til, at medier, der har dækket protesterne, vilkårligt er blevet lukket af regeringen, og at journalister, der har givet udtryk for den mindste form for opposition, er blevet chikaneret, intimideret og tilbageholdt;

H.  der henviser til, at Daniel Ortega siden 2007 er blevet valgt til præsidentembedet ved tre på hinanden følgende lejligheder, på trods af at den nicaraguanske forfatning forbyder flere på hinanden følgende genvalg, hvilket viser den korruption og de autoritære principper, som staten har tyet til for at gøre det muligt for præsidenten og det regerende parti at kontrollere statens beføjelser og ressourcer samt retsvæsenet;

I.  der henviser til, at de nicaraguanske myndigheders hårde kurs over for ytringsfriheden og deres chikane af oppositionsledere er blevet fordømt som et angreb på de grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at menneskerettighedsgrupper har fordømt den gradvise magtkoncentration, som etpartistyret og svækkelsen af institutionerne medfører;

J.  der henviser til, at korruption i den offentlige sektor, herunder sager, der involverer familiemedlemmer til præsidenten, fortsat er en af de største udfordringer; der henviser til, at bestikkelse af embedsmænd, ulovlig beslaglæggelse og vilkårlige vurderinger fra told- og skattemyndighedernes side er meget udbredt; der henviser til, at der er givet udtryk for legitime bekymringer angående nepotisme inden for den nicaraguanske regering;

1.  fordømmer på det kraftigste den brutale undertrykkelse af demonstrationerne i Nicaragua mod reformerne af socialsikringsordningen og udtrykker sin alvorlige bekymring over beretningerne om brug af skarp ammunition til at opløse demonstrationerne, hvilket førte til mindst 76 dødsfald og næsten 900 sårede; opfordrer den nicaraguanske myndigheder til øjeblikkeligt at standse alle voldshandlinger, der begås af de væbnede styrker, politiet og de paramilitære grupper med tilknytning til regeringen mod nicaraguanske borgere, der udøver deres ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, og opfordrer indtrængende den nicaraguanske myndigheder til at garantere disse frihedsrettigheder i overensstemmelse med de internationale aftaler, landet er part i; udtrykker sin medfølelse og sympati med alle familierne til de ofre, som blev dræbt og såret under demonstrationerne;

2.  opfordrer indtrængende de nicaraguanske myndigheder til at løslade alle vilkårligt fængslede personer og garantere, at der ikke vil blive truffet strafferetlige foranstaltninger mod dem;

3.  opfordrer de nicaraguanske myndigheder til igen at gå ind i en inklusiv national dialogproces på en alvorlig og konstruktiv måde og understreger vigtigheden af at undgå enhver yderligere optrapning af situationen samt at sætte en stopper for den fortsatte anvendelse af autoritære principper, undertrykkelse og vold i Nicaragua, og at sådanne foranstaltninger omfatter afholdelse af frie, retfærdige og gennemsigtige valg med uafhængige internationale observatører for at sikre, at der ikke foregår valgsvindel, som en løsning på krisen;

4.  konstaterer, at det er svært at løse denne krise på lang sigt på grund af den manglende tredeling af magten og manglen på uafhængige institutioner i landet; mener i denne forbindelse, at oprettelse af en sandhedskommission med deltagelse af uafhængige nationale og internationale aktører kan bidrage til at skabe forsoning på nationalt plan; opfordrer Den Europæiske Union til at engagere sig aktivt i at bidrage til en demokratisk løsning på krisen;

5.  glæder sig over IACHR's besøg i Nicaragua og udtrykker bekymring over den foreløbige rapports konklusioner; opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at tillade, at der hurtigst muligt gennemføres en uafhængig og gennemsigtig international undersøgelse for at få fastlagt omstændighederne omkring undertrykkelsen og dødsfaldene under protesterne, og til at retsforfølge de ansvarlige og dem, der er ansvarlige for tortur af og overgreb mod fængslede under fængslingen;

6.  fordømmer de smædekampagner, der føres fra statens side, og truslerne og angrebene mod og intimideringen af menneskerettighedsforkæmpere på grund af deres fortalervirksomhed og overvågningsfunktion under protesterne; er dybt bekymret over sikkerheden for journalister, som dækker protesterne, da der er blevet afsløret vedvarende angreb på journalister og radio- og tv-selskaber, som må stoppe omgående;

7.  bekræfter, at presse- og mediefrihed er absolutte forudsætninger for demokrati og et åbent samfund, og opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at genoprette mediepluralismen; opfordrer myndighederne til at respektere det arbejde, som udføres af menneskerettighedsforkæmpere, journalister og medier, og sikre dem en passende beskyttelse; minder alle nicaraguanske sikkerhedsstyrker om deres pligt til frem for alt at beskytte borgerne mod skader;

8.  opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at give alle samfundets aktører, herunder oppositionen og civilsamfundet, tilstrækkelig plads til at handle frit i henhold til folkeretten med henblik på at bane vejen for, at alle parter kan drøfte situationen i Nicaragua og værne om menneskerettighederne i landet; minder om, at afpolarisering af retsvæsenet og afskaffelse af straffrihed er afgørende succeskriterier for ethvert demokrati;

9.  fordømmer de ulovlige skridt, som blev taget under tilsidesættelse af retssystemet, og som førte til forfatningsmæssige ændringer for at fjerne begrænsningerne af præsidentens mandatperiode og gav Daniel Ortega mulighed for at fortsætte som præsident og dermed var i strid med retten til frie og retfærdige valg; understreger behovet for stærke demokratiske institutioner, forsamlingsfrihed og politisk pluralisme;

10.  er bekymret over de hemmelige aftaler og interessekonflikterne mellem medlemmer af det høje råd af private virksomheder (COSEP) og regeringen; opfordrer disse medlemmer til at træde tilbage fra og ikke længere deltage i statslige enheders bestyrelser, hvorved der navnlig sigtes til COSEP-medlemmers deltagelse i det nicaraguanske socialsikringsinstitut (INSS);

11.  påpeger nødvendigheden af, at Nicaragua under forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og landene i Mellemamerika mindes om nødvendigheden af at respektere principperne om retsstatsforhold, demokrati og menneskerettigheder, som EU holder i hævd og fremmer;

12.  er bekymret over forbindelserne mellem præsident Ortega og andre konflikter i regionen, f.eks. hans samarbejde med det venezuelanske regime, beskyttelsen af Colombias Revolutionære Væbnede Styrkers (FARC) indtægter fra narkotika og landets politiske afhængighed af Cuba;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Centralamerikanske Parlament og til regeringen og parlamentet i Nicaragua.

 

Seneste opdatering: 30. maj 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik