Πρόταση ψηφίσματος - B8-0251/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0251/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0244/2018

Διαδικασία : 2018/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0251/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0251/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0251/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

(2018/2711(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Νικαράγουα, και ειδικότερα το ψήφισμα της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία στη Νικαράγουα – υπόθεση Francesca Ramirez[1],

–  έχοντας υπόψη την δήλωση του εκπροσώπου της ΑΕ/ΥΠ, της 19ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της ΑΕ/ΥΕ της 22ας Απριλίου 2018 για την κατάσταση στη Νικαράγουα και της 15ης Μαΐου 2018 για την εγκαθίδρυση εθνικού διαλόγου στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) της 27ης Απριλίου 2018 που αναφέρει γνώμες εμπειρογνωμόνων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την από 20 Απριλίου 2018 δήλωση του εκπροσώπου της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Liz Throssell, σχετικά με τη βία κατά των διαδηλώσεων στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) από 17 έως 21 Μαΐου 2018, προκειμένου να ερευνήσει την κατάσταση στη Νικαράγουα και την προκαταρκτική δήλωση της 21ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών για τη Νικαράγουα, της 20ής Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής της 29ης Ιουνίου 2012, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο 2013, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιουνίου 2004, που αναθεωρήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ του Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, του οποίου η Νικαράγουα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο κράτος της Νικαράγουας παρατηρείται υποχώρηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου κατά την τελευταία δεκαετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη δικαιωμάτων όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής διαμαρτυρίας, που αναγνωρίζονται ως ακρογωνιαίος λίθος των δημοκρατικών κοινωνιών, απαγορεύει μια ειρηνική και βιώσιμη λύση των συγκρούσεων στο εσωτερικό της χώρας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της IACHR, τουλάχιστον 76 πολίτες έχασαν τη ζωή τους, 868 τραυματίστηκαν και 438 κρατούνται αυθαίρετα, συμπεριλαμβανομένων σπουδαστών, πολιτών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων, κατά τις διαμαρτυρίες κατά των μεταρρυθμίσεων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Daniel Ortega, στις 18 Απριλίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των θυμάτων έφερε τραύματα στην κεφαλή, τον τράχηλο, τον θώρακα ή την κοιλιά, υποδηλώνοντας έτσι εν πολλοίς ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν εντολή να σκοτώσουν, η οποία είχε ως αποτέλεσμα η προκαταρκτική έκθεση της IACHR να αναφέρει και πιθανότητα εξωδικαστικών εκτελέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης τεκμηριωθεί βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, εκστρατείες ποινικοποίησης, απειλές και οι παρενοχλήσεις και άλλες μορφές εκφοβισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Απριλίου 2018, ο Πρόεδρος Ορτέγα ανακοίνωσε την ακύρωση της μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, αλλά οι διαδηλώσεις μετεξελίχθηκαν σε ευρύτερη αμφισβήτηση της κυβέρνησής του με εκκλήσεις για σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Νικαράγουας έχουν στιγματίσει ανοιχτά διαδηλωτές αποκαλώντας τους «βανδάλους» και κατηγορώντας τους για «πολιτικούς χειρισμούς»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υψηλός αριθμός των θυμάτων παρέχει σαφείς ενδείξεις για άσκηση υπέρμετρης βίας εκ μέρους των κρατικών αρχών, παραβιάζοντας τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως απαιτείται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα που καθορίζουν περιορισμούς στη χρήση βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες πολιτών που συνδέονται με την Νεολαία των Σαντινίστας δρουν υπό καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας και με συνενοχή και συγκατάθεση της αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας της Νικαράγουας, Aminta Granera, υπέβαλε την παραίτησή του λόγω της υπερβολικής χρήσης βίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Μαΐου 2018 ξεκίνησε εθνικός διάλογος υπό την αιγίδα της Καθολικής Εκκλησίας, όμως, σύμφωνα με αξιωματούχους της εκκλησίας, έκλεισε εθνικός διάλογος χωρίς να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Μαΐου, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) Luis Almagro απηύθυνε έκκληση για μια «ελεύθερη, δίκαια και διαφανή εκλογική διαδικασία» ως τη μόνη λύση για την κατάσταση στη Νικαράγουα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νικαραγουανές αρχές ανέφεραν ότι «η διενέργεια νέων εκλογών θα καταργήσει τη συνταγματική τάξη και τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Νοεμβρίου 2016 η ΕΕ «εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι κατά την εκλογική διαδικασία δεν εξασφαλίσθηκαν οι προϋποθέσεις για απεριόριστη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, καθώς και για την απουσία τόσο μιας διεθνούς όσο και μιας διαπιστευμένης ανεξάρτητης τοπικής παρακολούθησης»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα ενημέρωσης που κάλυπταν τις διαδηλωτές έκλεισαν αυθαίρετα από την κυβέρνηση και οι δημοσιογράφοι που εξέφραζαν κάθε μορφή αντιπολίτευσης παρενοχλήθηκαν, εκφοβίστηκαν και κρατήθηκαν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007, ο Ντανιέλ Ορτέγα εξελέγη στο αξίωμα του Προέδρου τρεις διαδοχικές φορές, παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα της Νικαράγουας απαγορεύει τη διαδοχική επανεκλογή, αποδεικνύοντας τη διαφθορά και τον αυταρχισμό που μετήλθε το κράτος για να διευκολύνει τον Πρόεδρο και το κυβερνών κόμμα να ελέγξουν τις κρατικές εξουσίες και τους πόρους, καθώς και τη δικαστική εξουσία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ μέρους των αρχών της Νικαράγουας καταστολή της ελευθερίας του λόγου και η παρενόχληση που ασκείται εις βάρος ηγετών της αντιπολίτευσης, έχει καταδικαστεί ως επίθεση κατά των πολιτικών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν τη σταδιακή συγκέντρωση εξουσιών που απορρέουν από το μονοκομματικό κράτος και την αποδυνάμωση των θεσμών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στον δημόσιο τομέα, όπου περιλαμβάνονται και υποθέσεις που εμπλέκουν μέλη της οικογένειας του Προέδρου, εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων, οι παράνομες κατασχέσεις και οι αυθαίρετες εκτιμήσεις εκ μέρους των τελωνειακών και φορολογικών αρχών είναι πολύ κοινό φαινόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί δικαιολογημένη ανησυχία για περιπτώσεις νεποτισμού στην κυβέρνηση της Νικαράγουα·

1.  καταδικάζει έντονα τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων που διεξήχθησαν στη Νικαράγουα κατά των μεταρρυθμίσεων των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του σχετικά με τις πληροφορίες για χρήση αληθινών πυρομαχικών για τη διάλυση των διαδηλώσεων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 76 νεκρούς και σχεδόν 900 τραυματίες· ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουα να σταματήσουν αμέσως όλες τις πράξεις βίας από πλευράς των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και παραστρατιωτικών ομάδων που συνδέονται με την κυβέρνηση της Νικαράγουας εναντίον ατόμων που ασκούν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και ζητεί από τις νικαραγουανές αρχές να εγγυηθούν αυτές τις ελευθερίες, ευθυγραμμιζόμενες με τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η χώρα είναι συμβαλλόμενο μέρος· εκφράζει τα συλλυπητήριά του και την συμπαράστασή του προς όλες τις οικογένειες των θυμάτων που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων·

2.  ζητεί από τις νικαραγουανές αρχές να απελευθερώσουν όλους όσοι έχουν φυλακιστεί αυθαίρετα και να παράσχουν εγγυήσεις ότι δεν θα ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους·

3.  ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να ξεκινήσουν διαδικασία εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς με σοβαρό και εποικοδομητικό τρόπο και τονίζει τη σημασία να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης καθώς και για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου αυταρχισμού, καταστολής και βίας στη Νικαράγουα, και ότι τα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν τη διοργάνωση ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών με ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει εκλογική νοθεία, ως τρόπο για την αντιμετώπιση της κρίσης·

4.  επισημαίνει τη δυσκολία όσον αφορά την επίλυση της κρίσης αυτής μακροπρόθεσμα λόγω της έλλειψης διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας των θεσμικών οργάνων της χώρας· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η δημιουργία μιας επιτροπής αλήθειας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής ανεξάρτητων εθνικών και διεθνών φορέων θα μπορούσε να συμβάλει στη συμφιλίωση σε εθνικό επίπεδο· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια για την επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης στην κρίση·

5.  χαιρετίζει την επίσκεψη της IACHR στη Νικαράγουα και εκφράζει την ανησυχία του για τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής έκθεσης· ζητεί από τις αρχές της Νικαράγουας να επιτρέψουν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης και διαφανούς διεθνούς έρευνας χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να προσδιορισθούν οι περιστάσεις της καταστολής και των θανάτων κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών και να ασκηθούν διώξεις κατά των υπευθύνων, καθώς και όσων είναι υπεύθυνοι για βασανισμούς και περιπτώσεις κακομεταχείρισης κρατουμένων κατά τη διάρκεια της κράτησης·

6.  καταδικάζει τις εκστρατείες δυσφήμησης που διεξάγονται από το κράτος καθώς και τις απειλές και τις επιθέσεις και τον εκφοβισμό που ασκούνται κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την από πλευράς του υποστηρικτικού τους ρόλου και του ρόλου παρακολούθησης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για την ασφάλεια των δημοσιογράφων που καλύπτουν διαδηλώσεις, καθώς εκθέσεις ανέδειξαν συνεχείς επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, οι οποίες πρέπει να τερματιστούν αμέσως·

7.  επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, αποτελούν ζωτικά στοιχεία για τη δημοκρατία και μια ανοικτή κοινωνία, και καλεί τις νικαραγουανές αρχές να αποκαταστήσουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· ζητεί από τις αρχές να σεβασθούν το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης και να εγγυηθούν την επαρκή προστασία τους· υπενθυμίζει σε όλες τις δυνάμεις ασφαλείας της Νικαράγουας το καθήκον τους, υπεράνω όλων, είναι η υπεράσπιση των πολιτών από βλάβη·

8.  ζητεί από τις νικαραγουανές αρχές να παράσχουν σε όλους τους φορείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, επαρκή χώρο για να λειτουργούν ελεύθερα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου να δοθεί βήμα σε όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές να συζητήσουν την κατάσταση της Νικαράγουας και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· υπενθυμίζει ότι η αποπόλωση του δικαστικού σώματος και ο τερματισμός της ατιμωρησίας αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία οιασδήποτε δημοκρατίας·

9.  καταγγέλλει τις παράνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα κατά παράβαση του δικαστικού συστήματος, οι οποίες οδήγησαν σε συνταγματικές αλλαγές για την άρση των ορίων της προεδρικής θητείας, που επιτρέπει τη συνεχή προεδρία του Ντανιέλ Ορτέγα παραβιάζοντας έτσι το δικαίωμα για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές· τονίζει την ανάγκη ισχυρών δημοκρατικών θεσμών, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και τον πολιτικό πλουραλισμό·

10.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την αθέμιτη σύμπραξη και τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (COSEP) και της κυβέρνησης· ζητεί από τα εν λόγω μέλη να παραιτηθούν και να μην συμμετέχουν πλέον στα διοικητικά συμβούλια των κρατικών οντοτήτων, ιδίως τη συμμετοχή των μελών της COSEP στο Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Νικαράγουας (INSS)·

11.  επισημαίνει ότι, υπό το φως της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, πρέπει να υπενθυμισθεί στη Νικαράγουα η ανάγκη σεβασμού των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως τα προασπίζει και τα προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τις σχέσεις μεταξύ του Προέδρου Ορτέγα με άλλες συγκρούσεις στην περιοχή, για παράδειγμα τη συνενοχή με το καθεστώς της Βενεζουέλας, την προστασία των εσόδων από ναρκωτικά των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), και την πολιτική εξάρτηση της χώρας από την Κούβα·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, στο Κοινοβούλιο Κεντρικής Αμερικής, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουα.