Postup : 2018/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0251/2018

Predkladané texty :

B8-0251/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0238

NÁVRH UZNESENIA
PDF 271kWORD 50k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.636v01-00
 
B8-0251/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP))


Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague (2018/2711(RSP))  
B8‑0251/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenie zo 16. februára 2017 o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP z 19. novembra 2016 o konečných výsledkoch volieb v Nikarague,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu PK/VP z 22. apríla 2018 o situácii v Nikarague a z 15. mája 2018 o začatí národného dialógu v Nikarague,

–  so zreteľom na tlačovú správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) z 27. apríla 2018, v ktorej sa uvádzajú stanoviská odborníkov k situácii v oblasti ľudských práv v Nikarague,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Úradu OSN pre ľudské práva Liz Throssellovej z 20. apríla 2018 o násilí v súvislosti s protestmi v Nikarague,

–  so zreteľom na návštevu, ktorú v dňoch 17. až 21. mája 2018 uskutočnila Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR), aby prešetrila situáciu v Nikarague, a na predbežné vyhlásenie z 21. mája 2018,

–  so zreteľom na správu generálneho sekretariátu Organizácie amerických štátov o Nikarague z 20. januára 2017,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z 29. júna 2012, ktorá nadobudla platnosť v auguste 2013, vrátane doložiek týkajúcich sa ľudských práv,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z júna 2004, ktoré boli následne revidované v roku 2008,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z decembra 1998,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je aj Nikaragua,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže za posledné desaťročie sa situácia v Nikarague zhoršila, pokiaľ ide o demokraciu a právny štát; keďže nedostatok práv na slobodu prejavu a pokojný protest, ktoré sú základom demokratických spoločností, bráni mierovému a trvalému riešeniu konfliktov v tejto krajine;

B.  keďže podľa predbežnej správy IACHR bolo počas protestov proti reformám systému sociálneho zabezpečenia, ktoré 18. apríla 2018 oznámil prezident Daniel Ortega, minimálne 76 civilistov zabitých, 868 zranených a 438 osôb bolo svojvoľne zadržaných vrátane študentov, aktivistov občianskej spoločnosti a novinárov; keďže väčšina obetí mala strelné poranenia hlavy, krku, hrudníka alebo brušnej dutiny, čo do značnej miery naznačuje, že bezpečnostné sily mali príkaz zabíjať, a v predbežnej správe IACHR sa preto uvádza možnosť mimosúdnych popráv; keďže boli rovnako preukázané prípady mučenia, krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, kriminalizačných kampaní, vyhrážania, obťažovania a ďalších foriem zastrašovania;

C.  keďže 23. apríla 2018 prezident Ortega oznámil zrušenie reformy systému sociálneho zabezpečenia, avšak demonštrácie sa zmenili na širšie protivládne nepokoje s požiadavkou na vytvorenie dočasnej vlády; keďže nikaragujské orgány otvorene stigmatizovali protestujúcich, keď ich nazývali „vandalmi“ a obviňovali ich z „politickej manipulácie“;

D.  keďže vysoký počet obetí je jasnou známkou použitia neprimeranej sily zo strany štátnych orgánov, čo je porušením zásad nevyhnutnosti a proporcionality, ako sa vyžaduje podľa medzinárodného práva a štandardov, v ktorých sa stanovujú obmedzenia pre používanie sily; keďže skupiny civilného obyvateľstva naviazané na Juventud Sandinista konajú úplne beztrestne a so spoluúčasťou polície a s jej súhlasom; keďže veliteľka štátnej nikaragujskej polície Aminta Granera vzhľadom na použitie neprimeraného násilia odstúpila z funkcie;

E.  keďže 16. mája 2018 sa začal národný dialóg pod záštitou katolíckej cirkvi, ktorý bol však podľa vyjadrení vedúcich predstaviteľov cirkvi ukončený 23. mája bez toho, aby sa medzi zúčastnenými stranami dosiahla zhoda;

F.  keďže 23. mája vedúci Organizácie amerických štátov (OAS) Luis Almagro požadoval „slobodné, spravodlivé a transparentné voľby“ ako jediné riešenie situácie v Nikarague; keďže nikaragujské orgány uviedli, že „nové voľby by narušili ústavný poriadok a demokraticky zvolenú vládu“; keďže 19. novembra 2016 vyjadrila EÚ poľutovanie nad tým, že v rámci volebného procesu neboli vytvorené podmienky pre neobmedzenú účasť všetkých politických síl v krajine, ako aj nad neprítomnosťou medzinárodných pozorovateľov a akreditovaných nezávislých miestnych pozorovateľov;

G.  keďže činnosť médií, ktoré informovali o protestoch, vláda svojvoľne ukončila, a novinári, ktorí akokoľvek vyjadrili nesúhlas, boli obťažovaní, zastrašovaní a zadržiavaní;

H.  keďže od roku 2007 bol prezident Daniel Ortega zvolený do úradu prezidenta trikrát po sebe, a to napriek skutočnosti, že nikaragujská ústava zakazuje opätovné zvolenie v prípade po sebe idúcich období, čo poukazuje na korupciu a autoritárstvo, ku ktorému sa tento štát uchýlil s cieľom umožniť prezidentovi a vládnucej strane kontrolovať právomoci štátu a zdroje, ako aj súdnictvo;

I.  keďže tvrdé opatrenia nikaragujských orgánov voči slobode prejavu a obťažovanie namierené voči vedúcim predstaviteľom opozície sú odsudzované ako útok na občianske slobody; keďže skupiny pôsobiace v oblasti ľudských práv odsudzujú postupné sústreďovanie moci, ktoré spôsobila vláda jednej strany, a oslabovanie inštitúcií;

J.  keďže jedným z najväčších problémov zostáva korupcia vo verejnom sektore, ktorá sa týka aj rodinných príslušníkov prezidenta; keďže podplácanie verejných činiteľov, protiprávne zaistenia a svojvoľné ohodnocovanie colnými a daňovými orgánmi sú veľmi bežné; keďže boli vyjadrené oprávnené obavy týkajúce sa nepotizmu v rámci nikaragujskej vlády;

1.  dôrazne odsudzuje brutálne potlačenie demonštrácií, ktoré sa konali v Nikarague proti reformám systému sociálneho zabezpečenia, a vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o použití ostrej munície na potlačenie protestov, čo si vyžiadalo najmenej 76 mŕtvych a takmer 900 zranených; vyzýva nikaragujské orgány, aby okamžite ukončili všetky násilné činy zo strany ozbrojených síl, polície a polovojenských skupín s väzbami na vládu namierené na obyvateľov Nikarague, ktorí vykonávajú svoje práva na slobodu prejavu a zhromažďovania, a naliehavo vyzýva nikaragujské orgány, aby zaručili tieto slobody v súlade s medzinárodnými dohodami, ktorých je táto krajina zmluvnou stranou; vyjadruje sústrasť a solidaritu všetkým rodinám obetí, ktoré počas demonštrácií prišli o život alebo boli zranené;

2.  naliehavo vyzýva nikaragujské orgány, aby prepustili všetky svojvoľne zadržiavané osoby a aby poskytli záruky, že proti nim nebude vedené žiadne trestné konanie;

3.  vyzýva nikaragujské orgány, aby sa serióznym a konštruktívnym spôsobom opätovne zapojili do inkluzívneho národného dialógu, a zdôrazňuje, že je dôležité zabrániť ďalšiemu vyhrocovaniu situácie, ako aj ukončiť pokračujúce autoritárstvo, represiu a násilie v Nikarague, a že ako riešenie tejto krízy by medzi takéto opatrenia patrilo usporiadanie slobodných, spravodlivých a transparentných volieb za účasti nezávislých medzinárodných pozorovateľov v snahe zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnemu volebnému podvodu;

4.  konštatuje, že z dôvodu nedostatočného oddelenia právomocí a chýbajúcich nezávislých inštitúcií v tejto krajine bude vyriešenie tejto krízy z dlhodobého hľadiska spojené s ťažkosťami; v tejto súvislosti sa domnieva, že k zmiereniu na vnútroštátnej úrovni by mohlo dopomôcť vytvorenie komisie pre pravdu za účasti nezávislých vnútroštátnych a medzinárodných aktérov; žiada Európsku úniu, aby aktívnym spôsobom prispela k dosiahnutiu demokratického riešenia tejto krízy;

5.  víta návštevu IACHR v Nikarague a vyjadruje znepokojenie nad závermi predbežnej správy; vyzýva nikaragujské orgány, aby umožnili bezodkladné nezávislé a transparentné medzinárodné vyšetrovanie s cieľom určiť okolnosti represií a úmrtí, ku ktorým počas protestov došlo, a stíhanie zodpovedných osôb, ako aj tých, ktorí sú zodpovední za mučenie zadržiavaných osôb a prípady zlého zaobchádzania s nimi;

6.  odsudzuje očierňujúce kampane zo strany štátu, ako aj vyhrážky, útoky a zastrašovanie namierené proti ochrancom ľudských práv za ich obhajovaciu a monitorovaciu úlohu počas protestov; vyjadruje mimoriadne obavy o bezpečnosť novinárov, ktorí informujú o protestoch, keďže zo správ vyplynulo, že novinári a vysielacie spoločnosti sú neustále napádané, čo sa musí okamžite skončiť;

7.  opätovne potvrdzuje, že sloboda tlače a médií je základným prvkom demokracie a otvorenej spoločnosti, a vyzýva nikaragujské orgány, aby obnovili pluralitu médií; vyzýva orgány, aby rešpektovali prácu, ktorú vykonávajú ochrancovia ľudských práv, novinári a médiá, a aby zabezpečili ich primeranú ochranu; pripomína všetkým nikaragujským bezpečnostným silám, že ich povinnosťou je predovšetkým chrániť občanov pred ujmou;

8.  naliehavo vyzýva nikaragujské orgány, aby poskytli všetkým aktérom v spoločnosti vrátane opozičných síl a občianskej spoločnosti dostatočný priestor na to, aby mohli slobodne a v súlade s medzinárodným právom vykonávať činnosť s cieľom pripraviť pôdu pre všetky namietajúce strany, aby diskutovali o situácii v Nikarague a dodržiavali ľudské práva v tejto krajine; pripomína, že zbavenie súdnictva účinkov polarizácie a ukončenie beztrestnosti sú hlavnými faktormi úspechu každej demokracie;

9.  odsudzuje nezákonné kroky podniknuté v rozpore so systémom súdnictva, ktoré viedli k ústavným zmenám na odstránenie obmedzenia dĺžky funkčného obdobia prezidenta, čo Danielovi Ortegovi umožnilo zotrvať vo funkcii prezidenta, čím došlo k porušeniu práva na slobodné a spravodlivé voľby; zdôrazňuje potrebu silných demokratických inštitúcií, slobody zhromažďovania a politickej plurality;

10.  vyjadruje znepokojenie nad kolúziou a konfliktom záujmov medzi členmi Vysokej rady súkromných podnikov (COSEP) a vládou; vyzýva uvedených členov, aby odstúpili z funkcie a aby už neboli vo výkonných radách štátnych subjektov, najmä pokiaľ ide o účasť členov rady COSEP v Nikaragujskom inštitúte sociálneho zabezpečenia (INSS);

11.  poukazuje na to, že vzhľadom na dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a štátmi Strednej Ameriky treba Nikaraguu upozorniť na nevyhnutnosť dodržiavať zásady právneho štátu, demokracie a ľudských práv, ako ich obhajuje a presadzuje Európska únia;

12.  vyjadruje znepokojenie nad prepojeniami medzi prezidentom Ortegom a inými konfliktmi v regióne, napríklad nad jeho spoluprácou s venezuelským režimom, ochranou príjmov organizácie Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) z obchodovania s narkotikami a politickou závislosťou krajiny na Kube;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0043.

Posledná úprava: 30. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia