Návrh usnesení - B8-0252/2018Návrh usnesení
B8-0252/2018

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Nikaragui

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0244/2018

Postup : 2018/2711(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0252/2018
Předložené texty :
B8-0252/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0252/2018

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nikaragui

(2018/2711(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení ESVČ ze dne 15. května 2018 o zahájení vnitrostátního dialogu v Nikaragui,

–  s ohledem na prohlášení delegace EU v Nikaragui ze dne 20. dubna 2018 o situaci v Nikaragui,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 22. dubna 2018 o situaci v Nikaragui,

–  s ohledem na návštěvu Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR) v Nikaragui a na předběžná zjištění z této návštěvy,

–  s ohledem na předběžnou zprávu IACHR o Nikaragui,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN o Nikaragui,

–  s ohledem stanovisko generálního tajemníka Organizace amerických států (OAS) k Nikaragui,

–  s ohledem chartu OAS a na Americkou úmluvu o lidských právech,

–  s ohledem na požadavky, které Nikaragui zaslal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2016 získal Daniel Ortega potřetí mandát prezidenta Nikaragui; vzhledem k tomu, že kandidátkou na post viceprezidenta byla jeho žena Rosario Murillo;

B.  vzhledem k tomu, že oznámení zákona o zvýšení příspěvků na sociální zabezpečení a současném snížení důchodů rozpoutalo v dubnu 2018 v Nikaragui protesty; vzhledem k tomu, že reformu sociálního zabezpečení lze být považovat pouze za „špičku ledovce“ rostoucího počtu obvinění proto Ortegovi, který je viněn z volebního podvodu, nedbalosti v souvislosti s ekologickými katastrofami a pokusu o vytvoření dynastie;

C.  vzhledem k tomu, že poklidné protesty vedené studenty se setkaly s násilnou reakcí vlády a rychle se vyhrotily v nepokoje, při nichž bylo neméně 76 lidí zabito a stovky zraněny nebo zatčeny;

D.  vzhledem k tomu, že vláda během demonstrací umlčela sdělovací prostředky a cenzurovala on-line média ve snaze protesty utajit;

E.  vzhledem k tomu, že Ortega pod tlakem protestů reformu dne 22. dubna zvrátil a souhlasil se zahájením vnitrostátního dialogu s řadou různých odvětví;

F.  vzhledem k tomu, že bez ohledu na Ortegův souhlas se zahájením dialogu protesty pokračovaly a požadovaly spravedlnost pro zavražděné, prosazovaly obnovu demokracie, míru a spravedlnosti a volaly po Ortegově rezignaci;

G.  vzhledem k tomu, že dne 17. května byl ve městě Managua zahájen vnitrostátní dialog mezi vládou, soukromým sektorem, opozičními skupinami a nevládními organizacemi zprostředkovaný nikaragujskou biskupskou konferencí;

H.  vzhledem k tomu, že IACHR Nikaraguu ve dnech 17.–21. května navštívila; vzhledem k tomu, že zdokumentovala nezákonné a svévolné zatýkání, mučení a kruté, nelidské a ponižující zacházení, cenzuru a útoky na tisk a další formy zastrašování, jako hrozby, obtěžování a pronásledování s cílem rozpustit protesty a znemožnit zapojení občanů;

I.  vzhledem k tomu, že vnitrostátní dialog byl v tuto chvíli pozastaven kvůli neschopnosti domluvit se na projednávaném programu a že po celé zemi pokračují násilné střety;

J.  vzhledem k tomu, že nikaragujský generální prokurátor oznámil zahájení formálního vyšetřování úmrtí a že nikaragujské Národní shromáždění zřídilo národní komisi pravdy pro vyšetřování úmrtí a údajných případů porušení práv během protestů; vzhledem k tomu, že členové této komise jsou napojeni na vládu a tato komise dosud nepodnikla žádné kroky;

1.  silně odsuzuje nepřiměřené a bezhlavé použití síly proti studentům, demonstrantům a novinářům, které způsobilo nejméně 76 úmrtí a svévolné zatýkání protestujících; stejně tak odsuzuje úmrtí dvou policistů a agresivitu vůči veřejným činitelům; vyjadřuje soustrast rodinám obětí a přeje zraněným brzké uzdravení;

2.  vyzývá nikaragujskou vládu, aby zajistila, že proti protestujícím nebudou používány smrtící zbraně, a připomíná, že použití síly musí být za všech okolností v souladu se zásadou výjimečnosti, zákonnosti, nezbytnosti a přiměřenosti a s mezinárodními normami pro použití síly ze strany příslušníků donucovacích orgánů;

3.  vyzývá nikaragujskou vládu, aby okamžitě ukončila násilné potlačování protestů a přijala veškerá potřebná opatření pro zajištění svobodného a úplného výkonu práva na protest, práva na svobodu projevu, práva na pokojné shromažďování a práva obyvatelstva na politickou účast;

4.  připomíná všem stranám, že násilí je nepřijatelné a že neshody lze vyřešit pouze prostřednictvím inkluzivního dialogu; vyzývá všechny strany, aby jednaly zdrženlivě, ukončily násilí a učinily vše pro uklidnění situace; apeluje na státní orgány, aby se zdržely veřejných prohlášení, která stigmatizují demonstranty, ochránce lidských práv a novináře, a využívání státních médií k vedení politických kampaní, jež mohou podněcovat násilí;

5.  odsuzuje cenzuru tisku a on-line médií a také zastrašování a agresivitu namířenou proti novinářům; opakuje, že svoboda a nezávislost sdělovacích prostředků jsou klíčovými prvky práva na svobodu projevu a hrají zásadní úlohu v demokratické společnosti, a že by tedy měly být vždy dodržovány;

6.  požaduje vytvoření mezinárodního mechanismu pro vyšetřování násilí a úmrtí, k nimž došlo během demonstrací, s cílem určit osoby za ně zodpovědné a hnát je k odpovědnosti; požaduje odškodnění pro oběti porušování lidských práv;

7.  vyzývá nikaragujskou vládu, aby usnadnila návštěvy všech lidskoprávních orgánů meziamerického systému a OSN a také dalších příslušných subjektů mezinárodního společenství;

8.  vítá zahájení vnitrostátního dialogu vedeného katolickou církví, ale je znepokojen tím, že do slepé uličky dospěla již snaha stanovit program a že rozhovory byly pozastaveny; připomíná stranám, že vnitrostátní dialog je jediným možným řešením současné krize, a vybízí je k zapojení do procesu s cílem dosáhnout uspokojivé dohody;

9.  je silně přesvědčen, že dialog je jedinou možnou cestou k uvedení ambicí všech zúčastněných do souladu a že je jediným řešením krize, ale má za to, že bude úspěšný pouze tehdy, bude-li inkluzivní a projeví-li všechny stran dobrou vůli a skutečnou ochotu se dohodnout; podporuje myšlenku zřízení smíšené komise s cílem nalézt shodu a dostat se ze slepé uličky;

10.  vyzývá nikaragujskou vládu, aby přijala a provedla doporučení IACHR a zavázala se k mechanismu následného sledování a také aby se s IACHR dohodla na konkrétním harmonogramu dalších návštěv IACHR; vyzývá nikaragujské orgány, aby chránily osoby, které IACHR podaly svědectví, a aby se zdržely odvetných opatření ani nedovolily, aby k nim docházelo;

11.  opakuje, že násilí páchané na ochráncích lidských práv a útoky na ně závažným způsobem podrývají zásadní úlohu společnosti a právního státu; připomíná nikaragujským orgánům, že musí zaručit, aby ochránci lidských práv mohli provádět své zákonné činnosti bez omezení a strachu z postihu; vyjadřuje v této souvislosti politování nad pomlouvačnou kampaní vedenou proti CENIDH (Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos – nikaragujské středisko pro lidská práva) a dalším lidskoprávním sdružením;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Parlamentnímu shromáždění EU–Latinská Amerika, Středoamerickému parlamentu a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.

 

Poslední aktualizace: 30. května 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí