Forslag til beslutning - B8-0252/2018Forslag til beslutning
B8-0252/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Nicaragua

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0244/2018

Procedure : 2018/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0252/2018
Indgivne tekster :
B8-0252/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0252/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua

(2018/2711(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EU-Udenrigstjenestens erklæring af 15. maj 2018 om etablering af en national dialog i Nicaragua,

–  der henviser til erklæringen fra EU's delegation til Nicaragua af 20. april 2018 om situationen i Nicaragua,

–  der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 22. april 2018 om situationen i Nicaragua,

–  der henviser til Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheders (IACHR's) besøg i Nicaragua og til de indledende bemærkninger fra dette besøg,

–  der henviser til IACHR's foreløbige rapport om Nicaragua,

–  der henviser til FN's generalsekretærs erklæringer om Nicaragua,

–  der henviser til generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Staters (OAS') holdning vedrørende Nicaragua,

–  der henviser til OAS‑pagten og den amerikanske konvention om menneskerettigheder,

–  der henviser til anmodningen til de nicaraguanske myndigheder fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Daniel Ortega i november 2016 vandt sin tredje mandatperiode som Nicaraguas præsident; der henviser til, at hans kandidat til posten som vicepræsident var hans hustru, Rosario Murillo;

B.  der henviser til, at protesterne i Nicaragua blev indledt i april 2018 efter offentliggørelsen af en lov, der hævede bidragene til den sociale sikringsordning og samtidig skar ned på pensionernes størrelse; der henviser til, at reformen af den sociale sikringsordning kan anses for blot at være "toppen af isbjerget" af en støt voksende liste over beskyldninger mod Ortega, der desuden omfatter valgsvindel, forsømmelighed over for miljøkatastrofer og forsøg på at skabe sig et dynasti;

C.  der henviser til, at de fredelige demonstrationer, der blev ført an af studerende, blev mødt med et voldeligt svar fra regeringens side og udviklede sig hurtigt til optøjer, med mindst 76 dræbte og flere hundrede sårede eller anholdte til følge;

D.  der henviser til, at regeringen under demonstrationerne lukkede flere medier og censurerede onlinemedier i et forsøg på at dække over demonstrationerne;

E.  der henviser til, at Ortega, som var presset af demonstrationerne, rullede reformen tilbage den 22. april og besluttede efterfølgende at indlede en national dialog med en række forskellige sektorer;

F.  der henviser til, at protesterne fortsatte – uanset Ortegas indvilligelse i at indlede en dialog – og krævede retfærdighed for mordofrene, slog til lyd for en genoprettelse af demokrati, fred og retfærdighed og opfordrede Ortega til at træde tilbage;

G.  der henviser til, at der blev indledt en national dialog mellem regeringen, den private sektor og oppositionsgrupper og ‑NGO'er i Managua den 17. maj, og at denne blev bragt i stand af Nicaraguas Episkopale Konference;

H.  der henviser til, at IACHR besøgte Nicaragua fra den 17. til den 21. maj; der henviser til, at IACHR dokumenterede ulovlige og vilkårlige anholdelser, tortur og grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling, censurering af og angreb på pressen samt andre former for intimidering såsom trusler, chikane og forfølgelse med henblik på at opløse demonstrationer og hæmme borgernes deltagelse deri;

I.  der henviser til, at den nationale dialog nu er blevet suspenderet, da det ikke er lykkedes at blive enige om den dagsorden, der skal drøftes, og at der fortsat er voldelige sammenstød i hele landet;

J.  der henviser til, at Nicaraguas kammeradvokat har meddelt, at der vil blive indledt en formel undersøgelse af dødsfaldene, og at den nicaraguanske nationalforsamling har nedsat en national sandhedskommission til at undersøge dødsfaldene og påstandene om tilsidesættelse af rettigheder under demonstrationerne; der henviser til, at medlemmerne af denne kommission har tilknytning til regeringen, og at den for nuværende ikke har gennemført nogen foranstaltninger;

1.  fordømmer på det kraftigste den uforholdsmæssige og vilkårlige magtanvendelse mod studerende, demonstranter og journalister, der har ført til mindst 76 dødsfald og vilkårlige anholdelser af demonstranter; fordømmer ligeledes, at to politifolk er døde, samt aggressionerne mod offentlige embedsmænd; udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier og ønsker de tilskadekomne god bedring;

2.  opfordrer den nicaraguanske regering til at sikre, at dødbringende våben ikke anvendes mod demonstranter, og minder om, at magtanvendelse under alle omstændigheder skal være i overensstemmelse med principperne om undtagelsestilfælde, lovmæssighed, nødvendighed og proportionalitet samt med de internationale standarder for retshåndhævende tjenestemænds magtanvendelse;

3.  opfordrer den nicaraguanske regering til straks at indstille sin voldelige undertrykkelse af demonstrationerne og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at befolkningen frit og fuldt ud kan udøve retten til at demonstrere, retten til ytringsfrihed, retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og retten til politisk deltagelse;

4.  minder alle parter om, at vold er uacceptabel, og at uenigheder kun kan løses gennem en inkluderende dialog; opfordrer alle parter til at udvise tilbageholdenhed, sætte en stopper for volden og gøre alt for at mindske spændingerne; opfordrer indtrængende de statslige myndigheder til at afholde sig fra at fremsætte offentlige udtalelser, der stigmatiserer demonstranter, menneskerettighedsforkæmpere eller journalister, samt fra at anvende de statslige medier til offentlige kampagner, der kunne tilskynde til vold;

5.  fordømmer censureringen af pressen og onlinemedier samt intimideringen af og overgrebene mod journalister; gentager, at mediefrihed og mediernes uafhængighed udgør en afgørende del af retten til ytringsfrihed og spiller en væsentlig rolle i et demokratisk samfund og bør som sådan altid respekteres;

6.  opfordrer til, at der oprettes en international mekanisme til at efterforske den vold og de dødsfald, som fandt sted under demonstrationerne, med henblik på at finde frem til de ansvarlige og drage dem til ansvar; opfordrer til, at der ydes erstatning til ofrene for menneskerettighedskrænkelser;

7.  opfordrer den nicaraguanske regering til at fremme besøg af alle menneskerettighedsorganer i det interamerikanske menneskerettighedssystem og FN samt af andre relevante aktører fra det internationale samfund;

8.  glæder sig over indledningen af en national dialog under ledelse af den katolske kirke, men er bekymret over, at den allerede er kommet ind i et dødvande, da det ikke har været muligt at fastsætte en dagsorden, og drøftelserne er blevet suspenderet; minder parterne om, at en national dialog er den eneste mulige løsning på den aktuelle krise, og opfordrer dem til at engagere sig i denne proces med henblik på at nå frem til en tilfredsstillende aftale;

9.  er af den faste overbevisning, at dialog er den eneste måde at forene alle parternes ønsker og er den eneste løsning på krisen, men finder, at den kun vil kunne lykkes, hvis den er inkluderende, og hvis alle parter udviser god tro og ægte vilje til at nå frem til en aftale; støtter idéen om at nedsætte et blandet udvalg for at søge konsensus og komme ud af dødvandet;

10.  opfordrer Nicaraguas regering til at vedtage og gennemføre henstillingerne fra IACHR og forpligte sig til en opfølgende overvågningsmekanisme samt til i fællesskab med IACHR at fastlægge en konkret tidsplan for nye besøg; opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at beskytte de personer, der har givet vidnesbyrd over for IACHR, og til at afstå fra at indlede eller tillade repressalier mod dem;

11.  gentager, at voldshandlinger og angreb på menneskerettighedsforkæmpere i alvorlig grad undergraver civilsamfundets grundlæggende rolle og retsstatsprincippet; minder de nicaraguanske myndigheder om, at de skal sikre, at menneskerettighedsforkæmpere kan udføre deres legitime aktiviteter uden begrænsninger og uden frygt for repressalier; beklager i denne forbindelse dybt injuriekampagnerne mod CENIDH (Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos – det nicaraguanske center for menneskerettigheder) og andre menneskerettighedsorganisationer;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Centralamerikanske Parlament og til regeringen og parlamentet i Nicaragua.

 

Seneste opdatering: 30. maj 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik