Resolutsiooni ettepanek - B8-0252/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0252/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Nicaraguas

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0244/2018

Menetlus : 2018/2711(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0252/2018
Esitatud tekstid :
B8-0252/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0252/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Nicaraguas

(2018/2711(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse 15. mai 2018. aasta avaldust Nicaraguas riigisisese dialoogi alustamise kohta,

–  võttes arvesse ELi Nicaragua delegatsiooni 20. aprilli 2018. aasta avaldust olukorra kohta Nicaraguas,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 22. aprilli 2018. aasta avaldust olukorra kohta Nicaraguas,

–  võttes arvesse Ameerika Inimõiguste Komisjoni visiiti Nicaraguasse ja selle visiidi esialgseid järeldusi,

–  võttes arvesse Ameerika Inimõiguste Komisjoni esialgset avaldust Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri avaldusi Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretäri seisukohta Nicaragua küsimuses,

–  võttes arvesse Ameerika Riikide Organisatsiooni põhikirja ja Ameerika inimõiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo taotlusi Nicaragua ametivõimudele,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 2016. aasta novembris valiti Nicaragua presidendiks kolmandaks ametiajaks Daniel Ortega; arvestades, et Ortega asepresidendi kandidaat oli tema abikaasa Rosario Murillo;

B.  arvestades, et 2018. aasta aprillis puhkesid Nicaraguas protestid pärast seda, kui kuulutati välja seadus, millega suurendati sotsiaalkindlustusmakseid ja samal ajal vähendatu pensioneid; arvestades, et sotsiaalkindlustuse reformi võib pidada vaid jäämäe tipuks kõikidest Ortegale esitatavatest süüdistustest, mille seas on valimispettus, keskkonnakatastroofide eiramine ja püüded luua dünastiat;

C.  arvestades, et valitsus reageeris üliõpilaste rahumeelsele protestile vägivallaga ja olukord eskaleerus kiiresti tänavarahutusteks, milles sai surma 76 inimest ning sajad said vigastada või võeti vahi alla;

D.  arvestades, et valitsus sulges meeleavalduste ajal meediaväljaandeid ning tsenseeris internetimeediat, püüdes proteste maha vaikida;

E.  arvestades, et protestidest survestatuna tühistas Ortega 22. aprillil reformi ja nõustus seejärel alustama mitme sektoriga riigisisest dialoogi;

F.  arvestades, et kuigi Ortega nõustus dialoogiga, jätkusid siiski meeleavaldused, milles nõuti tapjate kohtu alla andmist, demokraatia, rahu ja õiguse taastamist ning Ortega tagasiastumist;

G.  arvestades, et 17. mail alustati Managuas Nicaragua piiskoppide konverentsi vahendusel riigisisest dialoogi valitsuse, erasektori, opositsioonirühmituste ja valitsusväliste organisatsioonide vahel;

H.  arvestades, et 17.–21. mail külastas Nicaraguat Ameerika Inimõiguste Komisjon; arvestades, et komisjon täheldas ebaseaduslikke ja meelevaldseid kinnipidamisi, piinamise ning ebainimliku, julma ja alandava kohtlemise kasutamist, tsensuuri ja rünnakuid meedia vastu, samuti muid hirmutamise vorme nagu ähvardused, ahistamine ja tagakiusamine, mille eesmärk on meeleavaldusi laiali ajada ning takistada kodanikke neil osalemast;

I.  arvestades, et riigisisene dialoog on nüüdseks peatatud, kuna ei suudetud kokku leppida selle teemades, ja kogu riigis jätkub vägivaldne vastasseis;

J.  arvestades, et Nicaragua peaprokurör on teatanud ametliku uurimise alustamisest tapmiste asjus ning Nicaragua Rahvusassamblee on moodustanud riikliku tõekomisjoni, et uurida tapmisi ja väidetavat vägivalla kasutamist protestide käigus; arvestades, et selle komisjoni liikmed on valitsusega seotud ja seni ei ole komisjon veel tegutsema hakanud;

1.  mõistab karmilt hukka ebaproportsionaalse ja valimatu jõu kasutamise üliõpilaste, meeleavaldajate ja ajakirjanike vastu, mille tulemusena tapeti vähemalt 76 inimest, samuti protestijate meelevaldse kinnipidamise; mõistab samamoodi hukka kahe politseiniku tapmise ja rünnakud riigiametnike vastu; avaldab ohvrite peredele kaastunnet ning soovib vigastatutele kiiret paranemist;

2.  palub Nicaragua valitsusel tagada, et meeleavaldajate vastu ei kasutataks enam relvi ja tuletab meelde, et jõu kasutamine peab igal juhul olema kooskõlas erakorralisuse, seaduslikkuse, vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega ja rahvusvaheliste standarditega, mis käsitlevad jõu kasutamist õiguskaitsetöötajate poolt;

3.  palub, et Nicaragua valitsus lõpetaks viivitamata meeleavalduste vägivaldse mahasurumise ja võtaks vajalikud meetmed, et tagada elanike täielik ja vaba õigus rahumeelsele meeleavaldusele, õigus sõnavabadusele, õigus rahumeelsele kogunemisele ning poliitikas osalemise õigus;

4.  tuletab kõikidele osapooltele meelde, et vägivald on lubamatu ja erimeelsusi saab lahendada ainult kaasava dialoogiga; kutsub kõiki osapooli üles tegutsema vaoshoitult, lõpetama vägivalla ja tegema kõik, et olukorda rahustada; nõuab tungivalt, et riigiasutused hoiduksid avaldustest, mis häbimärgistavad meeleavaldajaid, inimõiguste kaitsjaid ja ajakirjanikke, ega kasutaks riiklikku meediat kampaaniateks, mis võivad õhutada vägivallale;

5.  mõistab hukka asjaolu, et trüki- ja internetimeediat on tsenseeritud ning ajakirjanikke hirmutatud ja rünnatud; kordab, et meediavabadus ja -sõltumatus on väljendusvabaduse olulised osad ning neil on demokraatlikus ühiskonnas otsustav roll, mistõttu neid tuleb alati järgida;

6.  nõuab, et loodaks rahvusvaheline mehhanism meeleavaldustel toimunud vägivalla ja tapmiste uurimiseks, et teha süüdlased kindlaks ja võtta vastutusele; nõuab, et inimõiguste rikkumiste ohvrid saaksid hüvitist;

7.  kutsub Nicaragua valitsust üles lihtsustama Ameerika inimõiguste süsteemi ja ÜRO inimõiguste organite ning teiste rahvusvaheliste osaliste visiite riiki;

8.  tunneb heameelt, et katoliku kirik on algatanud riigisisese dialoogi, kuid on mures selle pärast, et juba on jõutud ummikseisu läbirääkimiste kava tõttu ning läbirääkimised on peatatud; tuletab osalistele meelde, et riigisisene dialoog on ainus võimalus tekkinud kriisi lahendada ning kutsub neid üles protsessiga jätkama, et jõuda rahuldavale kokkuleppele;

9.  on kindlalt veendunud, et dialoog on ainus viis leida kõikidele sobiv lahendus ja ainus võimalus kriisi lahendamiseks, kuid leiab, et selleks peab dialoog olema kaasav ja kõik osalejad peavad ilmutama head tahet ja tõelist soovi jõuda kokkuleppele; toetab mõtet luua segakomisjon, et otsida konsensust ja ületada ummikseis;

10.  kutsub Nicaragua valitsust üles Ameerika Inimõiguste Komisjoni soovitusi vastu võtma ja neid rakendama, samuti looma järelkontrolli mehhanismi ja panema paika Ameerika Inimõiguste Komisjoni uute visiitide täpse ajakava; palub, et Nicaragua ametivõimud kaitseksid isikuid, kes andsid Ameerika Inimõiguste Komisjonile tunnistusi, ning ei maksaks neile kätte ega võimaldaks kellelgi seda teha;

11.  kordab, et vägivaldsed rünnakud inimõiguste kaitsjate vastu õõnestavad tõsiselt ühiskonna põhirolli ja õigusriigi põhimõtteid; tuletab Nicaragua ametivõimudele meelde nende kohustust tagada, et inimõiguste kaitsjad saaksid jätkata oma õiguspärast tegevust ilma piiranguteta ja kartmata kättemaksu; mõistab sellega seoses hukka laimukampaaniad CENIDH (Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos / Nicaraguan Centre for Human Rights) ja teiste inimõiguste ühenduste vastu;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele, Kesk-Ameerika Parlamendile ning Nicaragua Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

 

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika