Päätöslauselmaesitys - B8-0252/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0252/2018

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Nicaraguan tilanteesta

  28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0244/2018

  Menettely : 2018/2711(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0252/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0252/2018
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0252/2018

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta

  (2018/2711(RSP))

  –  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon 15. toukokuuta 2018 antaman julkilausuman kansallisen vuoropuhelun edistämisestä Nicaraguassa,

  –  ottaa huomioon EU:n Nicaraguan edustuston 20. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Nicaraguan tilanteesta,

  –  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 22. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Nicaraguan tilanteesta,

  –  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan (IACHR) tekemän vierailun Nicaraguaan ja vierailun perusteella tehdyt alustavat huomautukset,

  –  ottaa huomioon IACHR:n alustavan Nicaraguaa käsittelevän kertomuksen,

  –  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Nicaraguaa koskevat julistukset,

  –  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) pääsihteerin Nicaraguaa koskevan kannan,

  –  ottaa huomioon OAS:n peruskirjan ja Amerikan ihmisoikeussopimuksen,

  –  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston Nicaraguan viranomaisille esittämät kehotukset,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.  toteaa, että marraskuussa 2016 Daniel Ortega voitti vaalit ja pääsi kolmannelle kaudelle Nicaraguan presidenttinä; toteaa, että Ortegan vaalikampanjassa varapresidenttiehdokkaana oli hänen vaimonsa Rosario Murillo;

  B.  toteaa, että mielenosoitukset Nicaraguassa alkoivat huhtikuussa 2018 sen jälkeen, kun julkistettiin laki, jolla sosiaaliturvan verotusta kiristettäisiin ja eläke-etuuksia leikattaisiin; toteaa, että sosiaaliturvauudistusta voidaan pitää Ortegaan kohdistuvien ja alati lisääntyvien syytösten huipentumana, jonka lisäksi häntä syytetään vaalivilpistä, välinpitämättömyydestä ympäristökatastrofin suhteen ja yrityksistä luoda dynastia;

  C.  toteaa, että hallitus vastasi opiskelijoiden johtamiin rauhanomaisiin mielenosoituksiin väkivaltaisesti ja niistä kehkeytyi nopeasti mellakka, jossa ainakin 76 ihmistä sai surmansa ja satoja loukkaantui tai pidätettiin;

  D.  toteaa, että mielenosoitusten aikaan hallitus sulki tiedotusvälineitä ja sensuroi verkkoviestimiä niiden yrittäessä uutisoida mielenosoituksista;

  E.  toteaa, että mielenosoituksista aiheutuvan painostuksen alla Ortega perui 22. huhtikuuta käynnistetyn uudistuksen ja suostui sen jälkeen aloittamaan useiden sektoreiden välisen kansallisen vuoropuhelun;

  F.  toteaa, että vaikka Ortega suostui aloittamaan kansallisen vuoropuhelun, mielenosoitukset jatkuivat ja niissä vaadittiin oikeutta mielenosoituksissa murhatuille, demokratian palauttamista, rauhaa ja oikeutta ja Ortegan eroamista;

  G.  toteaa, että 17. toukokuuta Managuassa avattiin Nicaraguan episkopaalisen konferenssin välityksellä käytävä kansallinen vuoropuhelu, jonka osapuolina ovat hallitus, yksityinen sektori, oppositioryhmät ja kansalaisjärjestöt;

  H.  toteaa, että IACHR vieraili Nicaraguassa 17.–21. toukokuuta; toteaa, että se dokumentoi laittomia ja mielivaltaisia pidätyksiä, kidutusta ja julmaa, epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua, sensuuria ja lehdistöön kohdistuvia hyökkäyksiä ja muita pelottelun muotoja, kuten uhkailua, häirintää ja vainoa, joilla yritettiin saada mielenosoitukset hajaantumaan ja estää kansalaisia osallistumasta;

  I.  toteaa, että kansallinen vuoropuhelu on nyt keskeytetty, koska esityslistalle otettavista asioista ei päästy yksimielisyyteen, ja väkivaltaiset yhteenotot jatkuvat edelleen ympäri maata;

  J.  toteaa, että Nicaraguan valtakunnansyyttäjä on ilmoittanut, että kuolemantapauksista käynnistetään muodollinen tutkinta, ja Nicaraguan kansalliskokous on perustanut kansallisen totuuskomission tutkimaan kuolemantapauksia ja syytöksiä mielenosoitusten aikana tapahtuneista oikeuksien loukkauksista; toteaa, että kyseisen komission jäsenet ovat yhteydessä hallitukseen eikä se ole tähän mennessä ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin;

  1.  tuomitsee jyrkästi opiskelijoihin, mielenosoittajiin ja toimittajiin kohdistuneen suhteettoman ja summittaisen voimankäytön, jonka seurauksena ainakin 76 ihmistä kuoli ja mielenosoittajia pidätettiin mielivaltaisesti; tuomitsee yhtä jyrkästi myös kahden poliisin kuoleman ja virkamiehiin kohdistuvat hyökkäykset; ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille ja toivottaa pikaista paranemista loukkaantuneille;

  2.  kehottaa Nicaraguan hallitusta varmistamaan, ettei tappavia aseita käytetä mielenosoittajia kohtaan, ja muistuttaa, että voimankäytön on kaikissa olosuhteissa noudatettava poikkeuksellisuuden, laillisuuden, tarpeellisuuden ja suhteellisuuden periaatteita ja lainvalvojien voimankäytön kansainvälisiä normeja;

  3.  kehottaa Nicaraguan hallitusta lopettamaan välittömästi mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen ja tekemään kaikki tarvittavat toimenpiteet sen takaamiseksi, että mielenosoittamisen, sananvapauden, rauhanomaisen kokoontumisen ja kansalaisten poliittisen osallistumisen oikeuksia voi harjoittaa vapaasti ja rajoituksetta;

  4.  muistuttaa kaikkia osapuolia, että väkivaltaa ei voida hyväksyä ja erimielisyydet on mahdollista ratkaista ainoastaan osallistavan vuoropuhelun keinoin; kehottaa kaikkia osapuolia toimimaan maltillisesti, lopettamaan väkivallan ja tekemään kaiken mahdollisen kiristyneen tilanteen rauhoittamiseksi; kehottaa valtion viranomaisia pidättäytymään antamasta julkisia lausuntoja, jotka leimaavat mielenosoittajia, ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia, ja käyttämästä valtion tiedotusvälineitä sellaiseen julkiseen kampanjointiin, joka voi yllyttää väkivaltaan;

  5.  tuomitsee lehdistöön ja verkkoviestimiin kohdistetut sensuuritoimenpiteet samoin kuin toimittajiin kohdistuvan pelottelun ja vihamielisyyden; toteaa jälleen, että tiedotusvälineiden vapaus ja riippumattomuus ovat sananvapauden olennaisia osia ja niillä on keskeinen tehtävä demokraattisessa yhteiskunnassa, minkä takia niitä olisi aina kunnioitettava;

  6.  kehottaa perustamaan kansainvälisen mekanismin mielenosoitusten aikana tapahtuneen väkivallan ja kuolemantapausten tutkintaa varten, jotta niistä vastuussa olevat saadaan selville ja heidät voidaan saattaa teoistaan vastuuseen; kehottaa myöntämään korvauksia ihmisoikeusloukkausten uhreille;

  7.  kehottaa Nicaraguan hallitusta helpottamaan yleisamerikkalaisen ihmisoikeusjärjestelmän ja YK:n kaikkien ihmisoikeuselinten sekä muiden asianmukaisten kansainvälisen yhteisön toimijoiden vierailuja maassa;

  8.  pitää myönteisenä katolisen kirkon aloittamaa kansallista vuoropuhelua mutta on huolissaan siitä, että se ajautui umpikujaan jo esityslistaa laadittaessa ja keskustelut on keskeytetty; muistuttaa osapuolia, että kansallinen vuoropuhelu on ainoa mahdollinen ratkaisu tämänhetkiseen kriisitilanteeseen, ja kehottaa niitä sitoutumaan menettelyyn tyydyttävän sovun aikaansaamiseksi;

  9.  uskoo vahvasti, että vuoropuhelu on ainoa tapa sovittaa yhteen kaikkien tarpeet ja kriisin ainoa ratkaisu, mutta katsoo sen onnistuvan vain, jos kaikki osapuolet voivat osallistua siihen ja osoittavat hyvää tahtoa ja aitoa halua päästä yhteisymmärrykseen; kannattaa ajatusta perustaa sekakomissio, jotta voidaan löytää yhteisymmärrys ja ratkaista pattitilanne;

  10.  kehottaa Nicaraguan hallitusta hyväksymään ja toteuttamaan IACHR:n suositukset ja sitoutumaan jälkiseurantamekanismiin sekä päättämään IACHR:n seuraavien vierailujen konkreettisesta aikataulusta; kehottaa Nicaraguan viranomaisia suojelemaan IACHR:n todistajina toimineita henkilöitä, pidättäytymään heihin kohdistuvista kostotoimista ja torjumaan sellaiset toimet;

  11.  toistaa, että väkivallanteot ja hyökkäykset ihmisoikeuksien puolustajia kohtaan horjuttavat yhteiskunnan perustehtävää ja oikeusvaltioperiaatetta; muistuttaa Nicaraguan viranomaisia, että heidän on taattava, että ihmisoikeuksien puolustajat voivat harjoittaa laillista toimintaansa ilman rajoituksia tai pelkoa kostotoimista; tuomitsee tässä yhteydessä Nicaraguan ihmisoikeuskeskukseen (CENIDH) ja muihin ihmisoikeusyhdistyksiin kohdistetut mustamaalauskampanjat;

  12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Keski-Amerikan parlamentille ja Nicaraguan tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

  Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö