Procedūra : 2018/2711(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0252/2018

Pateikti tekstai :

B8-0252/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/05/2018 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0238

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 398kWORD 45k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.637v01-00
 
B8-0252/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Nikaragvoje (2018/2711(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Nikaragvoje (2018/2711(RSP))  
B8-0252/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 15 d. EIVT pareiškimą dėl nacionalinio dialogo Nikaragvoje užmezgimo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 20 d. ES delegacijos Nikaragvoje deklaraciją dėl padėties Nikaragvoje,

–  atsižvelgdama į 2018 m. balandžio 22 d. EIVT atstovo spaudai pareiškimą dėl padėties Nikaragvoje,

–  atsižvelgdamas į Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos apsilankymą Nikaragvoje ir pirmines šio apsilankymo pastabas,

–  atsižvelgdamas į Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos preliminarią ataskaitą dėl Nikaragvos,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus deklaracijas dėl Nikaragvos,

–  atsižvelgdamas į Amerikos valstybių organizacijos (AVO) generalinio sekretoriaus poziciją dėl Nikaragvos,

–  atsižvelgdamas į AVO chartiją ir Amerikos žmogaus teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro Nikaragvos valdžios institucijoms pateiktus prašymus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2016 m. lapkričio mėn. Nikaragvos prezidentas Daniel Ortega buvo perrinktas trečiajai kadencijai; kadangi kandidatė į pirmininko pavaduotojus buvo jo žmona Rosario Murillo;

B.  kadangi 2018 m. balandžio mėn. po to, kai buvo paskelbtas įstatymas, kuriuo padidinamos socialinio draudimo įmokos ir sumažinamos pensijos, Nikaragvoje prasidėjo protestai; kadangi socialinės apsaugos reforma galėtų būti laikoma tik kaltinimų D. Ortegai sąrašo ledkalnio viršūne, nes jis kaltinamas rinkimų klastojimu, aplaidumu dėl ekologinių katastrofų ir mėginimu sukurti dinastiją;

C.  kadangi į taikius studentų vadovaujamus protestus vyriausybė reagavo smurtiniais veiksmais ir šie protestai greitai virto riaušėmis, per kurias žuvo ne mažiau kaip 76 žmonės, o šimtai jų buvo sužeisti arba sulaikyti;

D.  kadangi demonstracijų metu vyriausybė uždarė žiniasklaidos priemones ir taikė cenzūrą internetinės žiniasklaidos priemonėms, mėginusioms informuoti apie protestus;

E.  kadangi D. Ortega, spaudžiamas protestų, balandžio 22 d. atšaukė reformą ir tada sutiko pradėti nacionalinį dialogą su įvairių sektorių atstovais;

F.  kadangi, nors D. Ortega sutiko pradėti dialogą, ir toliau vyko protestai, kuriuose buvo reikalaujama teisingumo dėl įvykdytų nužudymų, raginama atkurti demokratiją, taiką ir teisingumą ir reikalaujama, kad D. Ortega atsistatydintų;

G.  kadangi gegužės 17 d. Managvoje buvo pradėtas nacionalinis vyriausybės, privačiojo sektoriaus, opozicijos grupių ir nevyriausybinių organizacijų dialogas tarpininkaujant Nikaragvos vyskupų konferencijai;

H.  kadangi gegužės 17–21 d. Nikaragvoje lankėsi Amerikos šalių žmogaus teisių komisija; kadangi ji užfiksavo neteisėto ir savavališko sulaikymo, kankinimų ir žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio, spaudos cenzūros atvejus, išpuolius prieš spaudą ir kitokių formų bauginimo atvejus, pavyzdžiui, grasinimo, priekabiavimo ir persekiojimo, kuriais buvo siekiama išvaikyti protestus ir užslopinti piliečių dalyvavimą;

I.  kadangi dabar nacionalinis dialogas sustabdytas, nes nepavyko susitarti dėl aptartinų klausimų darbotvarkės, o visoje šalyje ir toliau vyksta smurtiniai susirėmimai;

J.  kadangi Nikaragvos generalinis prokuroras paskelbė, kad pradedamas oficialus tyrimas dėl žūčių atvejų, ir kadangi Nikaragvos Nacionalinė Asamblėja įsteigė Nacionalinę tiesos komisiją žūčių atvejams ir įtarimams dėl teisių pažeidimų per protestus tirti; kadangi šios komisijos nariai yra susiję su vyriausybe ir iki šiol nesiėmė jokių veiksmų;

1.  griežtai smerkia neproporcingą ir chaotišką jėgos naudojimą prieš studentus, demonstracijų dalyvius ir žurnalistus, dėl ko žuvo ne mažiau kaip 76 žmonės, o protestuotojai buvo savavališkai sulaikyti; taip pat smerkia tai, kad žuvo du policijos pareigūnai ir įvykdyti išpuoliai prieš valstybės pareigūnus; reiškia užuojautą aukų šeimoms ir linki greitai pasveikti sužeistiesiems;

2.  ragina Nikaragvos vyriausybę užtikrinti, jog prieš protestuotojus nebūtų naudojami mirtini ginklai, ir primena, kad visomis aplinkybėmis jėga turi būti naudojama laikantis išskirtinumo, teisėtumo, būtinumo ir proporcingumo principų, taip pat teisėsaugos pareigūnų jėgos naudojimą reglamentuojančių tarptautinių normų;

3.  ragina Nikaragvos vyriausybę nedelsiant liautis smurtu slopinti protestus ir imtis visų būtinų priemonių siekiant užtikrinti laisvą ir visapusišką naudojimąsi teise protestuoti, teise į žodžio laisvę, teise rinktis į taikius susirinkimus ir teise į politinį gyventojų dalyvavimą;

4.  visoms šalims primena, kad smurtas yra nepriimtinas ir kad skirtumus galima pašalinti tik įtraukiu dialogu; ragina visas šalis elgtis santūriai, sustabdyti smurtą ir daryti viską, kas tik įmanoma, kad būtų sumažinta įtampa dėl padėties; primygtinai ragina valstybės valdžios institucijas susilaikyti nuo viešųjų pareiškimų, kuriuose stigmatizuojami demonstrantai, žmogaus teisių gynėjai ir žurnalistai, taip pat nenaudoti valstybinės žiniasklaidos viešosioms kampanijoms, kurios gali paskatinti smurtą;

5.  smerkia cenzūros priemones, kurių imtasi prieš spaudą ir internetinę žiniasklaidą, taip pat prieš žurnalistus nukreiptą bauginimą ir agresiją; pakartoja, kad žiniasklaidos laisvė ir nepriklausomumas yra esminės teisės į žodžio laisvę sudedamosios dalys ir atlieka svarbų vaidmenį demokratinėje visuomenėje ir kad jų, kaip tokių, visuomet reikia laikytis;

6.  ragina sukurti tarptautinį mechanizmą, kuris tirtų smurto atvejus ir žūtis per demonstracijas, siekiant nustatyti už tai atsakingus asmenis ir patraukti juos atsakomybėn; ragina nuo žmogaus teisių pažeidimų nukentėjusiems asmenimis sumokėti kompensacijas;

7.  ragina Nikaragvos vyriausybę sudaryti geresnes sąlygas vizitų atvykti visiems už žmogaus teises atsakingiems Amerikos šalių žmogaus teisių apsaugos sistemos ir JT organams, taip pat kitiems atitinkamiems tarptautinės bendruomenės veikėjams;

8.  palankiai vertina tai, kad pradėtas Katalikų bažnyčios vadovaujamas nacionalinis dialogas, tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad jau susidarė aklavietė bandant nustatyti darbotvarkę ir pokalbiai yra sustabdyti; primena šalims, kad nacionalinis dialogas yra vienintelis galimas dabartinės krizės sprendimo būdas, ir ragina jas dalyvauti procese siekiant pakankamo susitarimo;

9.  yra giliai įsitikinęs, kad dialogas yra vienintelis įmanomas būdas suderinti visų lūkesčius ir vienintelis krizės sprendimo būdas, tačiau mano, kad jis bus sėkmingas tik tuomet, jei jis bus įtraukus ir visos šalys parodys gerą valią ir tikrą pasirengimą pasiekti susitarimą; pritaria idėjai įsteigti mišrų komitetą, siekiant susitarimo ir išeiti iš aklavietės;

10.  ragina Nikaragvos vyriausybę priimti ir įgyvendinti Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos rekomendacijas ir įsipareigoti sukurti tolesnį stebėjimo mechanizmą, taip pat nuspręsti dėl konkretaus naujų Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos vizitų kalendoriaus; ragina Nikaragvos valdžios institucijas suteikti apsaugą Amerikos šalių žmogaus teisių komisijai liudijantiems asmenims ir nesiimti ar neleisti vykdyti prieš juos atsakomųjų veiksmų;

11.  pakartoja, kad smurto veiksmai ir išpuoliai prieš žmogaus teisių gynėjus itin trukdo visuomenei atlikti esminį vaidmenį ir pažeidžia įstatymo viršenybės principą; primena Nikaragvos valdžios institucijoms, jog jos privalo užtikrinti, kad žmogaus teisių gynėjai galėtų laisvai be jokių apribojimų ir nesibaimindami represijų užsiimti savo teisėta veikla; šiuo atžvilgiu smerkia šmeižto kampanijas prieš Nikaragvos žmogaus teisių centrą (CENIDH, (Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos) ir kitas žmogaus teisių organizacijas;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Centrinės Amerikos Parlamentui ir Nikaragvos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika