Förfarande : 2018/2711(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0252/2018

Ingivna texter :

B8-0252/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0238

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 164kWORD 45k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.637v01-00
 
B8-0252/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP))  
B8‑0252/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av uttalandet av den 15 maj från Europeiska utrikestjänsten om inrättandet av en nationell dialog i Nicaragua,

–  med beaktande av förklaringen av den 20 april 2018 från EU-delegationen i Nicaragua om situationen i Nicaragua,

–  med beaktande av uttalandet av den 22 april 2018 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om situationen i Nicaragua,

–  med beaktande av besöket av den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (IACHR) i Nicaragua och de första iakttagelserna från detta besök,

–  med beaktande av IACHR:s preliminära rapport om Nicaragua,

–  med beaktande av förklaringarna från FN: s generalsekreterare om Nicaragua,

–  med beaktande av den ståndpunkt som Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare har intagit,

–  med beaktande av OAS-stadgan och den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av de begäranden som kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har riktat till de nicaraguanska myndigheterna,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I november 2016 blev Daniel Ortega omvald för en tredje mandatperiod som Nicaraguas president. Han gick till val med sin fru Rosario Murillo som vice-president.

B.  I april 2018 inleddes protester i Nicaragua efter att en lag som skulle höja arbetsgivaravgifterna och samtidigt minska pensionsförmånerna tillkännagavs. Reformen av det sociala trygghetssystemet kan ses som ”toppen på ett isberg” av den ökande kritiken mot Ortega, som är anklagad för valfusk, försumlighet i samband med miljökatastrofer och försök att skapa en dynasti.

C.  De fredliga studentledda protesterna bemöttes med ett våldsamt svar från regeringens sida och utvecklades snabbt till ett upplopp med minst 76 döda och hundratals skadade och gripna.

D.  Under demonstrationerna stängde regeringen ned medieföretag och censurerade onlinemedier i ett försök att dölja protesterna.

E.  Ortega kände sig pressad av protesterna och den 22 april upphävde han reformen och gick sedan med på att inleda en nationell dialog med flera olika sektorer i landet.

F.  Trots att Ortega gick med på att inleda en dialog fortsatte protesterna med krav på rättvisa för mordoffren, och man efterlyste en återupprättad demokrati, fred och rättvisa samt krävde Ortegas avgång.

G.  Den 17 maj inleddes en nationell dialog i Managua mellan regeringen, den privata sektorn, oppositionella grupper och icke-statliga organisationer, under medling av Nicaraguas biskopskonferens.

H.  IACHR besökte Nicaragua den 17–21 maj. IACHR dokumenterade olagliga och godtyckliga gripanden, tortyr och grym, omänsklig eller förnedrande behandling, censur och angrepp mot pressfriheten samt andra former av skrämseltaktik, såsom hot, trakasserier och förföljelse för att upplösa demonstrationer och förhindra medborgarna från att delta.

I.  Den nationella dialogen har nu skjutits upp eftersom man inte lyckats komma överens om den dagordning som ska diskuteras, och våldsamma sammandrabbningar fortsätter i hela landet.

J.  Nicaraguas allmänna åklagare har meddelat att en formell utredning av dödsfallen har inletts och Nicaraguas nationalförsamling har inrättat en nationell sanningskommission för att utreda dödsfallen och anklagelserna om åsidosättande av rättigheter i samband med protesterna. Medlemmarna i denna sanningskommission är knutna till regeringen och har hittills inte vidtagit några åtgärder.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt det oproportionerliga och urskillningslösa våldet mot studenter, demonstranter och journalister som ledde till minst 76 människors död och godtyckliga gripanden av demonstranter. Parlamentet fördömer också att två poliser dödades och att offentliga tjänstemän attackerades. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med offrens familjer och hoppas att de skadade snabbt ska återhämta sig.

2.  Europaparlamentet uppmanar Nicaraguas regering att se till att dödliga vapen inte används mot demonstranter och påminner om att användning av våld alltid måste ske i enlighet med principerna om undantagsfall, laglighet, nödvändighet och proportionalitet samt internationella normer i de fall brottsbekämpande tjänstemän tillgriper våld.

3.  Europaparlamentet uppmanar Nicaraguas regering att omedelbart upphöra med sitt våldsamma undertryckande av protester och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att rätten att demonstrera, rätten till yttrandefrihet, rätten att delta i fredliga sammankomster och rätten till politiskt deltagande ska kunna utövas fritt och fullt ut.

4.  Europaparlamentet påminner alla parter om att våld är oacceptabelt och att meningsskiljaktigheter endast kan lösas med en inkluderande dialog. Parlamentet uppmanar alla parter att agera återhållsamt, stoppa våldet och göra allt som står i deras makt för att minska spänningarna. Parlamentet uppmanar med kraft de statliga myndigheterna att avstå från offentliga uttalanden som stigmatiserar demonstranter, människorättsaktivister och journalister, och att inte använda statliga medier för att föra offentliga kampanjer som kan uppmuntra till våld.

5.  Europaparlamentet fördömer de censuråtgärder som har vidtagits mot pressen och onlinemedier samt de hot och angrepp som riktats mot journalister. Parlamentet upprepar att fria och oberoende medier är en viktig del av rätten till yttrandefrihet och avgörande för ett demokratiskt samhälle, och bör alltid respekteras.

6.  Europaparlamentet kräver att det inrättas en internationell mekanism för att utreda våldet och de dödsfall som inträffade under demonstrationerna i syfte att identifiera de skyldiga och ställa dem till svars. Parlamentet efterlyser ersättning för dem som fallit offer för brott mot de mänskliga rättigheterna.

7.  Europaparlamentet uppmanar Nicaraguas regering att underlätta besök av alla människorättsorganisationer från det interamerikanska systemet och FN samt av andra relevanta aktörer inom det internationella samfundet.

8.  Europaparlamentet välkomnar den nationella dialog som inletts och som leds av katolska kyrkan, men är oroat över att man redan när man skulle försöka utarbeta en agenda hamnade i en återvändsgränd, och samtalen har nu avbrutits. Parlamentet påminner parterna om att en nationell dialog är den enda möjliga lösningen på den rådande krisen, och uppmanar dem att delta i processen för att nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att dialog är den enda möjliga vägen för att tillmötesgå alla parters önskningar och den enda lösningen på krisen, men anser att det endast kommer att lyckas om den är inkluderande och alla parter handlar med ärligt uppsåt och visar att de verkligen vill nå en överenskommelse. Parlamentet stöder idén om att inrätta en blandad kommission i syfte att nå konsensus och lösa dödläget.

10.  Europaparlamentet uppmanar Nicaraguas regering att anta och genomföra rekommendationerna från den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna och att delta i en uppföljningsmekanism, samt att besluta om en konkret tidsplan för nya besök av den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar de nicaraguanska myndigheterna att skydda de personer som vittnade inför den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna och att avstå från att utöva eller tillåta repressalier mot dem.

11.  Europaparlamentet upprepar att våldshandlingar och attacker mot människorättsförsvarare allvarligt undergräver samhällets grundläggande roll och rättsstatsprincipen. Parlamentet påminner de nicaraguanska myndigheterna om att de måste garantera att människorättsförsvarare kan bedriva sin legitima verksamhet utan att de begränsas och utan rädsla för repressalier. Parlamentet beklagar djupt, i detta avseende, förtalskampanjerna mot CENIDH (Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos/Nicaraguanska centrumet för mänskliga rättigheter) och andra människorättsorganisationer.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare, den parlamentariska församlingen EU–Latinamerika, det centralamerikanska parlamentet samt Nicaraguas regering och parlament.

Senaste uppdatering: 30 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy