Návrh usnesení - B8-0253/2018Návrh usnesení
B8-0253/2018

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Nikaragui

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL

Postup : 2018/2711(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0253/2018
Předložené texty :
B8-0253/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0253/2018

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Nikaragui

(2018/2711(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na kapitolu 1 čl. 1 odst. 2 Charty OSN z roku 1945, podle nějž má OSN za cíl „rozvíjet mezi národy přátelské vztahy, založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů, a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru“,

–  s ohledem na zásadu nezasahování do vnitřních záležitostí zakotvenou v Chartě OSN,

–  s ohledem na článek 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, v nichž se uvádí, že „všechny národy mají právo na sebeurčení“ a že „na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický status a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj“,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z roku 1961,

–  s ohledem na politický dialog a dohodu o spolupráci mezi Střední Amerikou a EU z roku 2003,

–  s ohledem na dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky z roku 2012, která je prozatímně v platnosti od srpna 2013, ale nebyla dosud plně ratifikována,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že současný prezident Nikaragujské republiky José Daniel Ortega Saavedra byl demokraticky zvolen v listopadu roku 2016, kdy získal 72,4 % z celkového počtu hlasů;

B.  vzhledem k tomu, že politická strana „Frente Sandinista de Liberación Nacional“ (FSLN), která podporuje současnou nikaragujskou vládu, vyhrála komunální volby konané v listopadu roku 2017 (poslední volby, které byly v zemi pořádány) s 68,54 % z celkového počtu hlasů;

C.  vzhledem k tomu, že cílem reformy Nikaragujského úřadu sociálního zabezpečení (INSS), jejíž návrh předložila vláda, bylo zaručit udržitelnost systému sociálního zabezpečení v zemi a vyhnout se provedení neoliberálních doporučení navržených MMF;

D.  vzhledem k tomu, že dne 19. dubna 2018 započala vlna protestů proti této reformě, a vzhledem k tomu, že podle Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR) bylo od té doby 76 osob zabito a více než 800 zraněno;

E.  vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda po těchto protestech svůj návrh reformy stáhla a nyní spolupracuje s občanskou společností a soukromým sektorem na takové reformě, jež zaručí udržitelnost úřadu INSS, aniž by byla ohrožena sociální ochrana a práva obyvatel Nikaraguy;

F.  vzhledem k tomu, že protesty proti reformám úřadu INSS byly vnitřními i vnějšími aktéry zneužity k šíření politické, hospodářské a sociální destabilizace v zemi;

G.  vzhledem k tomu, že Nikaragujská republika má jednu z nejnižších mír násilí a vražd v regionu – s velkým odstupem od sousedních zemí, jako je Honduras, Guatemala nebo Salvador – a jeden z nejvyšších procentních podílů přístupu obyvatelstva ke zdravotní péči a vzdělání;

H.  vzhledem k tomu, že v posledních pěti letech vykazovala Nikaragua průměrný růst HDP ve výši 5,2 %;

I.  vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN António Guterres přivítal zahájení národního dialogu v Nikaragui mezi občanskými skupinami a vládou;

1.  hluboce lituje ztrát na životech a vyjadřuje svou upřímnou soustrast rodinám obětí násilí v Nikaragui;

2.  požaduje, aby byly osoby odpovědné za spáchání těchto zločinů nebo za podněcování k nim pohnány k odpovědnosti za své činy; vyjadřuje svou úctu k soudnímu systému Nikaragujské republiky;

3.  odsuzuje všechny násilné činy, které zemi uvrhly do stávající situace, a naléhavě vyzývá všechny zúčastněné subjekty, aby se při uplatňování svého legitimního práva na pokojné shromažďování a protest a při zachovávání veřejného pořádku zdržely použití násilí;

4.  vyzývá nikaragujské orgány, aby v zájmu plnění svého závazku vůči svobodám a demokratickým právům obyvatel Nikaraguy odsoudily a vyšetřily všechny případy nepřiměřeného použití násilí;

5.  vítá zahájení národního dialogu a jednání v rámci Komise pro zprostředkování a svědectví spadající pod národní dialog za účasti zástupců studentů, podniků, občanské společnosti a vlády;

6.  vyjadřuje politování nad skutečností, že jednání byla pozastavena, a vítá zahájení činnosti smíšeného výboru, jehož cílem je národní dialog obnovit;

7.  poznamenává, že všechny strany podpořily v rámci národního dialogu doporučení učiněná Meziamerickou komisí pro lidská práva (IACHR), zejména vytvoření mezinárodního vyšetřovacího mechanismu a zřízení zvláštního výboru pro monitorování provádění těchto doporučení, jež představují důležitý pokrok k mírovému řešení stávajících problémů, jimž tato země čelí;

8.  odsuzuje jakékoli vnější vměšování do vnitřních záležitostí Nikaraguy, jehož cílem je destabilizace země, a odmítá veškeré pokusy o nezákonné svržení současné demokraticky zvolené vlády;

9.  odmítá, aby Evropská unie jakkoli využívala situaci v Nikaragui jako záminku ke sledování svých politických cílů;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a orgánům Nikaragujské republiky, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a latinskoamerickým regionálním orgánům, Bolívarovskému svazu pro lid naší Ameriky (ALBA) a Společenství latinskoamerických a karibských států (CELAC).

 

 

Poslední aktualizace: 30. května 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí