Forslag til beslutning - B8-0253/2018Forslag til beslutning
B8-0253/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Nicaragua

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2018/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0253/2018
Indgivne tekster :
B8-0253/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0253/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua

(2018/2711(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til kapitel 1, artikel 1, stk. 2, i FN-pagten fra 1945 med det erklærede formål "at fremme venskabelige forhold mellem nationerne, hvilende på respekt for grundsætningen om folkenes ligeret og selvbestemmelse, og at tage andre egnede forholdsregler til at styrke verdensfreden",

–  der henviser til princippet om ikke-indgriben, der er fastlagt i FN-pagten,

–  der henviser til, at det såvel af artikel 1 i den internationale konvention om civile og politiske rettigheder som af artikel 1 i den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fremgår, at "alle folk har selvbestemmelsesret", og at de "i kraft af denne ret frit kan bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle udvikling",

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser fra 1961,

–  der henviser til aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Mellemamerika og Den Europæiske Union fra 2003,

–  der henviser til associeringsaftalen fra 2012 mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika, som har været midlertidig i kraft siden august 2013, men endnu ikke er fuldt ratificeret,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den nuværende præsident for Republikken Nicaragua, José Daniel Ortega Saavedra, blev demokratisk valgt i november 2016 med 72,4 % af de samlede stemmer;

B.  der henviser til, at det politiske parti "Frente Sandinista de Liberación Nacional" (FSLN), som støtter den nuværende nicaraguanske regering, vandt kommunalvalget – det seneste valg i landet – i november 2017 med 68,54 % af de samlede stemmer;

C.  der henviser til, at formålet med den reform af det nicaraguanske socialsikringsinstitut (Nacional de la Seguridad Social (INSS)), som blev foreslået af regeringen, var at sikre bæredygtigheden af Nicaraguas sociale sikringssystem, samtidig med at man undgik at gennemføre de neoliberale anbefalinger foreslået af IMF;

D.  der henviser til, at der den 19. april 2018 blev indledt en bølge af protester mod reformen, og der henviser til, at 76 mennesker siden da er blevet dræbt og flere end 800 såret ifølge Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR);

E.  der henviser til, at den nicaraguanske regering trak sit reformforslag tilbage efter protesterne herimod og nu arbejder sammen med civilsamfundet og den private sektor om en reform, der skal sikre bæredygtigheden af INSS, uden at det går ud over den nicaraguanske befolknings sociale beskyttelse og rettigheder;

F.  der henviser til, at protesterne mod reformen af INSS er blevet anvendt af interne og eksterne aktører til at skabe politisk, økonomisk og social destabilisering af landet;

G.  der henviser til, at Republikken Nicaragua er blandt de lande i regionen med det laveste antal voldssager og drab – langt færre end nabolande som Honduras, Guatemala og El Salvador – og blandt dem med den højeste procentvise adgang til sundhedspleje og uddannelse;

H.  der henviser til, at den gennemsnitlige vækst i BNP for Nicaragua har ligget på 5,2 % i de seneste fem år;

I.  der henviser til, at FN's generalsekretær, António Guterres, har udtrykt tilfredshed med indledningen af en national dialog i Nicaragua mellem borgergrupper og regeringen;

1.  beklager dybt tabet af menneskeliv og udtrykker sin dybe medfølelse med familierne til ofrene for volden i Nicaragua;

2.  opfordrer til, at de ansvarlige, der har begået eller anstiftet disse forbrydelser, bringes til ansvar for deres handlinger; udtrykker sin respekt for retssystemet i Republikken Nicaragua;

3.  fordømmer alle de voldshandlinger, som har bragt landet i den nuværende situation, og tilskynder alle relevante aktører til at afstå fra at bruge vold i forbindelse med udøvelsen af deres legitime ret til at deltage i fredelige forsamlinger og protester, samt til at opretholde den offentlige orden;

4.  opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at afvise og efterforske enhver uforholdsmæssig brug af magt i forbindelse med opfyldelsen af deres tilsagn om at respektere den nicaraguanske befolknings frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder;

5.  glæder sig over iværksættelsen af en national dialog og forhandlingerne inden for rammerne af "Comisión de Mediación y Testigo – Diálogo Nacional" (mæglings- og vidnesbyrdkommission inden for rammerne af den nationale dialog) med deltagelse af repræsentanter for studerende, erhvervslivet, civilsamfundet og regeringen;

6.  beklager suspenderingen af forhandlingerne og glæder sig over iværksættelsen af det blandede udvalg med henblik på at genoptage den nationale dialog;

7.  bemærker, at alle parterne inden for rammerne af den nationale dialog har tilsluttet sig anbefalingerne fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACRH), navnlig lanceringen af en international efterforskningsmekanisme og oprettelsen af et særligt udvalg til overvågning af gennemførelsen af disse anbefalinger, som udgør vigtige skridt hen imod en fredelig løsning på de nuværende udfordringer i Nicaragua;

8.  fordømmer enhver ekstern indblanding i interne anliggender i Nicaragua, som har til formål at destabilisere landet, og afviser ethvert forsøg på at vælte den nuværende demokratisk valgte regering på ulovlig vis;

9.  afviser enhver udnyttelse af situationen i Nicaragua til politiske formål fra Den Europæiske Unions side;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og myndighederne i Republikken Nicaragua, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og de latinamerikanske regionale organer, den bolivariske alliance for de latinamerikanske folkeslag (ALBA) og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC).

 

Seneste opdatering: 30. maj 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik