Resolutsiooni ettepanek - B8-0253/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0253/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK olukorra kohta Nicaraguas

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2018/2711(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0253/2018
Esitatud tekstid :
B8-0253/2018
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8-0253/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Nicaraguas

(2018/2711(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) 1945. aastal vastu võetud põhikirja I peatüki artikli 1 lõiget 2, mille kohaselt on ÜRO üks eesmärke „arendada rahvusvahelisi sõbralikke suhteid rahvaste võrdõiguslikkuse ja enesemääramise põhimõtte austamise alusel ja rakendada muid meetmeid üldise rahu kindlustamiseks“,

–  võttes arvesse ÜRO põhikirjas sätestatud mittesekkumise põhimõtet,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1 ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 1, milles mõlemas on märgitud, et „kõigil rahvastel on enesemääramise õigus“ ja „seetõttu kehtestavad nad vabalt oma poliitilise staatuse ning kindlustavad vabalt oma majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu“,

–  võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1961. aastal sõlmitud diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahel 2003. aastal sõlmitud poliitilise dialoogi ja koostöölepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahel 2012. aastal sõlmitud assotsieerimislepingut, mis on olnud ajutiselt jõus alates 2013. aasta augustist, kuid mida ei ole veel täielikult ratifitseeritud,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Nicaragua Vabariigi praegune president José Daniel Ortega Saavedra valiti 2016. aasta novembris demokraatlikul viisil ja teda toetas 72,4 % kõigist hääletanuist;

B.  arvestades, et erakond Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), kes toetab Nicaragua praegust valitsust, võitis 2017. aasta novembris kohalikud valimised – viimased riigis toimunud valimised –, tema poolt hääletas 68,54 % kõigist hääletanuist;

C.  arvestades, et valitsuse kavandatava Nicaragua riikliku sotsiaalkindlustusameti (INSS) reformi eesmärk oli tagada Nicaragua sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutlikkus ja vältida samal ajal Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esitatud uusliberaalsete soovituste rakendamist;

D.  arvestades, et 19. aprillil 2018 algas reformivastaste meelavalduste laine, ja arvestades, et Ameerika Inimõiguste Komisjoni (IACHR) andmetel on alates sellest ajast hukkunud 76 inimest ja viga saanud enam kui 800 inimest;

E.  arvestades, et Nicaragua valitsus loobus pärast meeleavaldusi kavandatavast reformist ning töötab praegu koos kodanikuühiskonna ja erasektoriga välja reformi, mis tagab riikliku sotsiaalkindlustusameti jätkusuutlikkuse, ilma et see ohustaks Nicaragua elanikkonna sotsiaalset kaitset ja õigusi;

F.  arvestades, et riigisisesed ja -välised osalejad on kasutanud riikliku sotsiaalkindlustusameti reformi vastaseid meeleavaldusi, et põhjustada riigis poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse ebastabiilsuse levikut;

G.  arvestades, et vägivalla ja tapmiste määr on Nicaraguas üks piirkonna madalamaid – kaugelt madalam kui naaberriikides Hondurases, Guatemalas või El Salvadoris – ning tervishoiuteenuste ja hariduse kättesaadavuse määr üks kõrgemaid;

H.  arvestades, et Nicaragua sisemajanduse koguprodukti keskmine kasv on viimasel viiel aastal olnud 5,2 %;

I.  arvestades, et ÜRO peasekretär António Guterres on väljendanud heameelt selle üle, et Nicaragua kodanikurühmad ja valitsus on alustanud riigisisest dialoogi;

1.  väljendab sügavat kahetsust inimelude kaotuse pärast ja avaldab kaastunnet Nicaraguas aset leidnud vägivalla ohvrite perekondadele;

2.  nõuab, et nende kuritegude toimepanijad ja õhutajad võetaks oma tegude eest vastutusele; väljendab austust Nicaragua Vabariigi kohtusüsteemi vastu;

3.  mõistab hukka kõik vägivallateod, mis on riigi praeguse olukorra põhjustanud, ja kutsub tungivalt kõiki osalisi üles vägivallast hoiduma, kui nad kasutavad oma rahumeelse kogunemise ja meeleavaldamise seaduslikku õigust ja/või tagavad avalikku korda;

4.  kutsub Nicaragua ametiasutusi üles mõistma hukka jõu ebaproportsionaalse kasutamise Nicaragua elanikkonna vabaduste ja demokraatlike õigustega seotud kohustuste täitmisel ja uurima asjakohaseid juhtumeid;

5.  väljendab heameelt riigisisese dialoogi alustamise üle ning läbirääkimiste üle, mida peetakse riigisisese dialoogi vahendamise ja tunnistajate komisjoni raames üliõpilaste, ettevõtjate, kodanikuühiskonna ja valitsuse esindajate osalusel;

6.  peab läbirääkimiste katkemist kahetsusväärseks ja väljendab heameelt selle üle, et riigisisese dialoogi jätkamiseks loodi segakomisjon;

7.  märgib, et kõik riigisiseses dialoogis osalejad on kiitnud heaks Ameerika Inimõiguste Komisjoni soovitused, eelkõige rahvusvahelise uurimismehhanismi algatamise ja erikomitee loomise nende soovituste rakendamise jälgimiseks, mis aitavad olulisel määral kaasa Nicaragua praeguste probleemide rahumeelsele lahendamisele;

8.  mõistab hukka igasuguse välise sekkumise Nicaragua siseasjadesse riigi destabiliseerimise eesmärgil ja katsed kukutada praegune demokraatlikult valitud valitsus ebaseaduslikul viisil;

9.  mõistab hukka Nicaragua olukorra silmakirjaliku kasutamise Euroopa Liidu poolt poliitilistel eesmärkidel;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Nicaragua Vabariigi valitsusele ja ametiasutustele, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ning Ladina-Ameerika piirkondlikele organitele, sh ühendusele ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühendusele (CELAC).

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika