Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0253/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0253/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS  dėl padėties Nikaragvoje

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2018/2711(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0253/2018
Pateikti tekstai :
B8-0253/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0253/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Nikaragvoje

(2018/2711(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 1945 m. JT chartijos 1 skyriaus 1 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatytas tikslas „plėtoti draugiškus tautų santykius, grindžiamus tautų lygiateisiškumo ir laisvo apsisprendimo principu, taip pat imtis kitų reikiamų priemonių visuotinei taikai stiprinti“,

–  atsižvelgdamas į JT chartijoje nustatytą nesikišimo principą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 1 straipsnį ir į Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 1 straipsnį, kuriuose nustatyta, kad „visos tautos turi apsisprendimo teisę“ ir kad „remdamosi šia teise, jos laisvai nustato savo politinį statusą ir laisvai vykdo savo ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą“,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. Centrinės Amerikos ir Europos Sąjungos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimą, kuris laikinai galioja nuo 2013 m. rugpjūčio mėn., tačiau vis dar pilnai neratifikuotas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nikaragvos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi dabartinis Nikaragvos Respublikos prezidentas José Daniel Ortega Saavedra, surinkęs 72,4 proc. visų balsų, demokratiniuose rinkimuose išrinktas prezidentu 2016 m. lapkričio mėn.;

B.  kadangi politinė partija „Frente Sandinista de Liberación Nacional“ (FSLN), remianti dabartinę Nikaragvos vyriausybę, 2017 m. lapkričio mėn., surinkusi 68,54 proc. visų balsų, šalyje laimėjo vėliausius rinkimus – savivaldos rinkimus;

C.  kadangi Nikaragvos socialinio draudimo instituto (INSS) reformos, kurią pasiūlė vyriausybė, tikslas buvo užtikrinti Nikaragvos socialinio draudimo sistemos tvarumą, sykiu vengiant įgyvendinti TVF pasiūlytas neoliberalias rekomendacijas;

D.  kadangi 2018 m. balandžio 19 d. nuvilnijo protestų prieš reformą banga ir kadangi nuo to laiko, remiantis Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos duomenimis, nužudyti 76 asmenys ir sužeista daugiau kaip 800 asmenų;

E.  kadangi Nikaragvos vyriausybė po protestų atšaukė pasiūlytą reformą ir šiuo metu bendradarbiauja su pilietine visuomene ir privačiuoju sektoriumi tardamasi dėl reformos, kuri užtikrintų INSS tvarumą sykiu nemažinant socialinės apsaugos ir neribojant Nikaragvos gyventojų teisių;

F.  kadangi vidaus ir išorės veikėjai pasinaudojo protestais prieš INSS reformas siekdami politiškai, ekonomiškai ir socialiniu požiūriu destabilizuoti šalį;

G.  kadangi Nikaragvos Respublikoje yra vieni iš žemiausių smurto ir žmogžudysčių rodikliai regione (jie itin skiriasi nuo tokių kaimyninių šalių, kaip Hondūro, Gvatemalos ar Salvadoro, rodiklių) ir viena iš aukščiausių prieigos prie sveikatos apsaugos ir švietimo procentinių dalių;

H.  kadangi vidutinis Nikaragvos BVP augimas per pastaruosius penkerius metus siekė 5,2 proc.;

I.  kadangi JT generalinis sekretorius António Guterres palankiai įvertino tai, kad Nikaragvoje pradėtas nacionalinis piliečių grupių ir vyriausybės dialogas;

1.  labai apgailestauja dėl žuvusiųjų ir reiškia užuojautą Nikaragvoje nuo smurto nukentėjusių asmenų šeimoms;

2.  ragina patraukti atsakomybėn už šiuos nusikaltimus arba jų kurstymą atsakingus asmenis; reiškia pagarbą Nikaragvos Respublikos teismų sistemai;

3.  smerkia visus smurto veiksmus, dėl kurių šalyje susiklostė dabartinė padėtis, ir primygtinai ragina visus susijusius subjektus susilaikyti nuo smurto naudojantis savo teisėta teise rinktis į taikius susirinkimus ir protestuoti, taip pat (ar) palaikyti viešąją tvarką;

4.  ragina Nikaragvos valdžios institucijas neproporcingai nenaudoti jėgos vykdant įsipareigojimą Nikaragvos gyventojų laisvėms ir demokratinėms teisėms ir tirti visus tokius atvejus;

5.  palankiai vertina tai, kad buvo pradėti nacionalinis dialogas ir derybos nacionaliniam dialogui skirtame tarpininkavimo ir liudijimo komitete, kurio veikloje dalyvauja studentų, įmonių, pilietinės visuomenės ir vyriausybės atstovai;

6.  apgailestauja, kad buvo sustabdytos derybos, ir palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas mišrus komitetas, kurio tikslas – atnaujinti nacionalinį dialogą;

7.  pažymi, kad vykstant nacionaliniam dialogui visos šalys patvirtino Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos rekomendacijas, visų pirma susijusias su tarptautinio tyrimo mechanizmo sukūrimu ir specialiojo šių rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimo komiteto įsteigimu, o tai yra svarbūs veiksmai siekiant taikiai išspręsti dabartines problemas Nikaragvoje;

8.  smerkia bet kokį išorės jėgų kišimąsi į Nikaragvos vidaus reikalus, kai siekiama destabilizuoti šalį, ir nepritaria bet kokiems mėginimams neteisėtai nuversti dabartinę demokratiškai išrinktą vyriausybę;

9.  nepritaria bet kokiam neteisėtam padėties Nikaragvoje išnaudojimui Europos Sąjungos politiniais tikslais;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Nikaragvos Respublikos vyriausybei ir valdžios institucijoms, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Lotynų Amerikos regioninėms įstaigoms, Bolivaro aljansui už mūsų Amerikos tautas (ALBA) ir Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijai (CELAC).

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 30 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika