Návrh uznesenia - B8-0253/2018Návrh uznesenia
B8-0253/2018

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Nikarague

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2018/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0253/2018
Predkladané texty :
B8-0253/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0253/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague

(2018/2711(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na kapitolu 1 článok 1 ods. 2 Charty OSN z roku 1945, v ktorej sa ako cieľ uvádza „rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy založené na úcte k zásade rovnoprávnosti a sebaurčenia národov, ako aj prijať všetky ostatné vhodné opatrenia na posilnenie svetového mieru“,

–  so zreteľom na zásadu nezasahovania stanovenú v Charte OSN,

–  so zreteľom na článok 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a článok 1 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v ktorých sa uvádza, že „všetky národy majú právo na sebaurčenie“ a že „na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj“,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Viedenský dohovor o diplomatických stykoch z roku 1961,

–  so zreteľom na politický dialóg a dohodu o spolupráci medzi Strednou Amerikou a EÚ z roku 2003,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012, ktorá je predbežne v platnosti od augusta 2013, nebola však zatiaľ plne ratifikovaná,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súčasný prezident Nikaragujskej republiky José Daniel Ortega Saavedra bol demokraticky zvolený v novembri 2016, pričom získal 72,4 % z celkového počtu hlasov;

B.  keďže politická strana „Frente Sandinista de Liberación Nacional“ (Sandinistický front národného oslobodenia, FSLN), ktorá podporuje súčasnú nikaragujskú vládu, vyhrala komunálne voľby – posledné voľby v krajine – v novembri 2017, pričom získala 68,54 % z celkového počtu hlasov;

C.  keďže cieľom reformy nikaragujského inštitútu sociálneho zabezpečenia (INSS), ktorú navrhla vláda, bolo zabezpečenie udržateľnosti systému sociálneho zabezpečenia Nikaraguy bez toho, aby sa uskutočňovali neoliberálne odporúčania, ktoré navrhol MMF;

D.  keďže 19. apríla 2018 začala vlna protestov proti tejto reforme a keďže odvtedy bolo podľa Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) zabitých 76 osôb a viac ako 800 osôb bolo zranených;

E.  keďže nikaragujská vláda po protestoch svoj návrh reformy stiahla a teraz spolupracuje s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom na reforme, ktorá zaručí trvalú udržateľnosť INSS bez toho, aby bola ohrozená sociálna ochrana a práva nikaragujského obyvateľstva;

F.  keďže protesty proti reformám INSS boli internými a externými aktérmi využité na šírenie politickej, hospodárskej a sociálnej destabilizácie v krajine;

G.  keďže Nikaragujská republika má jednu z najnižších mier násilia a vrážd v regióne – s veľkým odstupom od susedných krajín ako Honduras, Guatemala či Salvádor – a jeden z najvyšších percentuálnych podielov, pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu;

H.  keďže za posledných päť rokov dosahoval priemerný rast HDP Nikaraguy 5,2 %;

I.  keďže generálny tajomník OSN António Guterres privítal začatie národného dialógu medzi občianskymi skupinami a vládou v Nikarague;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami na životoch a vyjadruje sústrasť rodinám obetí násilia v Nikarague;

2.  žiada, aby osoby zodpovedné za páchanie alebo podnecovanie týchto trestných činov niesli za svoje skutky zodpovednosť; vyjadruje úctu voči súdnemu systému Nikaragujskej republiky;

3.  odsudzuje všetky násilné činy, ktoré krajinu pohrúžili do aktuálnej situácie, a naliehavo žiada všetky zúčastnené subjekty, aby sa pri uplatňovaní svojho legitímneho práva na pokojné zhromažďovanie či protest a/alebo na udržiavanie verejného poriadku zdržali použitia násilia;

4.  vyzýva nikaragujské orgány, aby v záujme plnenia svojho záväzku voči slobodám a demokratickým právam obyvateľov Nikaraguy odmietli a vyšetrili všetky prípady neprimeraného použitia sily;

5.  víta začatie národného dialógu a rokovaní v rámci výboru národného dialógu pre oblasť mediácie a svedectva za účasti zástupcov študentov, podnikov, občianskej spoločnosti a vlády;

6.  vyjadruje poľutovanie nad pozastavením rokovaní a víta začiatok činnosti zmiešaného výboru, ktorého cieľom je obnova národného dialógu;

7.  konštatuje, že v rámci národného dialógu všetky strany podporili odporúčania Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACRH), najmä vytvorenie medzinárodného vyšetrovacieho mechanizmu a zriadenie osobitného výboru pre monitorovanie vykonávania týchto odporúčaní, čo sú dôležité kroky na ceste k mierovému riešeniu aktuálnych problémov v Nikarague;

8.  odsudzuje akékoľvek vonkajšie zasahovanie do vnútorných záležitostí v Nikarague, ktorého cieľom je destabilizovať krajinu, a odmieta akékoľvek pokusy o nelegálne zvrhnutie súčasnej demokraticky zvolenej vlády;

9.  odmieta, aby Európska únia akokoľvek využívala situáciu v Nikarague na politické účely;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, vláde a orgánom Nikaragujskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a latinskoamerickým regionálnym orgánom, Bolívarovskej aliancii za ľud našej Ameriky (ALBA) a Spoločenstvu štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC).

 

Posledná úprava: 30. mája 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia