Postup : 2018/2741(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0275/2018

Předložené texty :

B8-0275/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0266

NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 52k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,


o okupovaných gruzínských územích 10 let po ruské invazi (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o okupovaných gruzínských územích 10 let po ruské invazi (2018/2741(RSP))  
B8‑0275/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU a kterou podepsaly Gruzie a Ruská federace, a na prováděcí dohodu ze dne 8. září 2008,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2016 o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních zónách volného obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky(2),

–  s ohledem na společná prohlášení přijatá na summitech Východního partnerství, zejména v Bruselu v roce 2017,

–  s ohledem na sdělení Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o evropské politice sousedství (EPS), zejména zprávu o provádění přezkumu EPS z roku 2017 (JOIN(2017) 0018) ze dne 18. května 2017, společný pracovní dokument ze dne 9. června 2017 nazvaný „Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020:Focusing on key priorities and tangible results“ (Východní partnerství – 20 výstupů do roku 2020: Zaměření se na hlavní priority a hmatatelné výsledky) (SWD(2017) 0300), jakož i sdělení nazvané „Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie“,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v zemích Východního partnerství, a zejména na doporučení Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost (ESVČ) o Východním partnerství ze dne 15. listopadu 2017, v rámci přípravy na vrcholnou schůzku v listopadu 2017(3),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že pevně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic;

B.  vzhledem k tomu, že EU nadále rozhodně usiluje o mírové řešení sporu mezi Ruskem a Gruzií, při plném respektování základních norem a zásad mezinárodního práva;

C.  vzhledem k tomu, že po deseti letech vojenské agrese a od své invaze do Gruzie během války v roce 2008 Ruská federace pokračuje ve své nezákonné okupaci a podniká kroky směrem k faktické anexi gruzínských oblastí Abcházie a oblasti Cchinvali / Jižní Osetie, čímž podrývá mezinárodní právo a mezinárodní systém založený na pravidlech;

D.  vzhledem k tomu, že deset let po rusko-gruzínské válce Ruská federace nadále porušuje své mezinárodní povinnosti a odmítá provést dohodu o příměří, která byla dojednána dne 12. srpna 2018 a v níž byla EU prostředníkem;

E.  vzhledem k tomu, že Ruská federace dále posiluje svou vojenskou přítomnost na okupovaných územích v Gruzii a zintenzivňuje budování a provádění cvičení své armády, čímž vážně destabilizuje bezpečnost situace na místě;

F.  vzhledem k tomu, že Ruská federace pokračuje v izolování Abcházie a oblasti Cchinvali / Jižní Osetie od zbytku země tím, že uzavírá takzvané hraniční přechody, instaluje ploty z ostnatého drátu a jiné umělé překážky a dále prodlužuje správní hranici (ABL);

G.  vzhledem k tomu, že stovky tisíc mezinárodně vysídlených osob a nuceně vyhnaných uprchlíků jsou i nadále zbaveny svých základních práv na bezpečný a důstojný návrat do svých domovů;

H.  vzhledem k tomu, že v okupovaných oblastech Gruzie nadále dochází k hrubému porušování lidských práv, například práva na svobodu pohybu a pobytu, práva vlastnit majetek a mít přístup ke vzdělání v mateřském jazyce, a k nezákonným zadržováním a únosům;

I.  vzhledem k tomu, že Ruská federace, jakožto síla, jež vykonává skutečnou kontrolu nad gruzínskými regiony Abcházie a oblasti Cchinvali / Jižní Osetie, nese plnou odpovědnost za hrubé porušování lidských práv a humanitární situaci na místě;

1.  znovu opakuje, že pevně podporuje zásadu svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic;

2.  požaduje, aby Ruská federace ukončila svou okupaci Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie, které jsou gruzínským územím, a plně respektovala svrchovanost a územní celistvost Gruzie, jakož i neporušitelnost jejích mezinárodně uznávaných hranic, jak stanoví mezinárodní právo, Listina OSN, Závěrečný helsinský pakt z roku 1975, Pařížská charta pro novou Evropu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a příslušná usnesení Rady bezpečnosti OSN;

3.  požaduje, aby Ruská federace zvrátila své rozhodnutí týkající se uznání tzv. nezávislosti gruzínských oblastí Abcházie a oblasti Cchinvali / Jižní Osetie;

4.  zdůrazňuje, že je nutné, aby Ruská federace bezpodmínečně splnila všechna ustanovení dohody o příměří ze dne 12. srpna 2008, zejména závazek ke stažení všech svých vojenských sil, a aby zaručila plný a neomezený přístup pozorovatelské misi EU na okupovaná území;

5.  vyzývá Ruskou federaci, aby se řídila zásadou mírového řešení sporů v opětování jednostranného závazku Gruzie k nepoužití síly, jak byl potvrzen prezidentem Gruzie v jeho projevu k Evropskému parlamentu dne 23. listopadu 2010;

6.  vyzývá Ruskou federaci, aby zanechala dalšího vymezování správní hranice tím, že se zdrží instalování plotů z ostnatého drátu a jiných umělých překážek, a aby zastavila pronikání do území kontrolovaného gruzínskou vládou a další posouvání správní hranice, což jsou kroky, které jsou koncipované s cílem bránit kontaktům mezi lidmi a izolovat obyvatelstvo obou okupovaných oblastí;

7.  naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby jakožto mocnost, jež vykonává skutečnou kontrolu, v okupovaných územích Gruzie přestala porušovat lidská práva, omezovat svobodu pohybu a pobytu, diskriminovat z etnických důvodů a porušovat majetková práva a přístup ke vzdělání v mateřském jazyce;

8.  naléhavě vyzývá Ruskou federaci, aby umožnila bezpečný a důstojný návrat mezinárodně vysídlených osob a uprchlíků zpět do jejich domovů a zajistila na místě neomezený přístup mezinárodním organizacím na ochranu lidských práv;

9.  potvrzuje silné odhodlání EU přispívat k mírovému vyřešení rusko-gruzínského sporu za pomoci všech nástrojů, které má v rámci komplexního přístupu k dispozici, včetně zvláštního zástupce pro Jižní Kavkaz a krizi v Gruzii, svého spolupředsednictví Mezinárodním ženevským jednáním, pozorovatelské mise EU v Gruzii a politiky neuznání a zapojování;

10.  zdůrazňuje, že pouze jednotný a pevný postoj ze strany mezinárodního společenství proti ruské politice okupace a anexe může vést k mírovému vyřešení konfliktu v Gruzii a dalších přetrvávajících vleklých konfliktů v bývalém Sovětském svazu;

11.  vyjadřuje hlubokou vděčnost mužům a ženám, kteří sloužili v pozorovatelské misi EU; připomíná, že pozorovatelská mise EU je jedinou stálou mezinárodní přítomností na místě a zajišťuje nestranné informace o situaci podél správní hranice;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi, vládě a parlamentu Gruzie.

 

 

 

(1)

Úř. věst. C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0493.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0440.

Poslední aktualizace: 13. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí