Procedure : 2018/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0275/2018

Indgivne tekster :

B8-0275/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0266

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 265kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))  
B8‑0275/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der er blevet formidlet af EU og undertegnet af Georgien og Den Russiske Føderation, samt til gennemførelsesaftalen af 8. september 2008,

–  der henviser til sin beslutning af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine(1),

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2017 om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik(2),

–  der henviser til de fælles erklæringer fra Det Østlige Partnerskabs topmøder, navnlig den, der blev vedtaget i 2017 i Bruxelles,

–  der henviser til de fælles meddelelser fra Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om den europæiske naboskabspolitik (ENP), navnlig rapporten af 18. maj 2017 om gennemførelsen af revisionen af ENP (JOIN(2017)0018), det fælles arbejdsdokument af 9. juni 2017 med titlen "Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results" (SWD(2017)0300) og meddelelsen fra 2016 med titlen "En global strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik";

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i de østlige nabolande og navnlig sin henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2

A.  der henviser til, at EU går stærkt ind for Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser;

B.  der henviser til, at EU fortsat er stærkt engageret i en fredelig løsning af konflikten mellem Rusland og Georgien med fuldstændig overholdelse af de grundlæggende folkeretlige normer og principper;

C.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ti år efter den militære aggression mod og invasion af Georgien under krigen i august 2008 stadig fortsætter sin ulovlige besættelse og tager skridt i retning af en de facto-annektering af de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien og herved underminerer folkeretten og det regelbaserede internationale system;

D.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ti år efter krigen mellem Rusland og Georgien fortsat tilsidesætter sine internationale forpligtelser og nægter at gennemføre våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der blev formidlet af EU;

E.  der henviser til, at Den Russiske Føderation forstærker sin ulovlige militære tilstedeværelse i de besatte områder i Georgien og intensiverer opbygningen af militæret og militærets øvelser og dermed i alvorlig grad destabiliserer sikkerhedssituationen på stedet;

F.  der henviser til, at Den Russiske Føderation fortsat holder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien isoleret fra resten af landet ved at lukke de såkaldte grænseovergangssteder, opsætte pigtrådshegn og andre kunstige barrierer og udvide den administrative grænselinje yderligere;

G.  der henviser til, at hundredtusindvis af internt fordrevne og samt tvangsudsendte flygtninge fortsat fratages deres grundlæggende ret til en sikker og værdig tilbagevenden til deres hjem;

H.  der henviser til, at der fortsat ses grove krænkelser af menneskerettighederne, såsom retten til fri bevægelighed og ophold, ejendomsretten og retten til adgang til uddannelse på modersmålet, og ulovlige tilbageholdelser og bortførelser i de besatte områder i Georgien;

I.  der henviser til, at Den Russiske Føderation som en magt, der udøver reel kontrol over de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien, bærer det fulde ansvar for de alvorlige brud på menneskerettighederne og for den humanitære situation på stedet;

1.  støtter forsat kraftigt princippet om Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser;

2.  kræver, at Den Russiske Føderation indstiller sin besættelse af de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien og fuldt ud respekterer Georgiens suverænitet og territoriale integritet samt ukrænkeligheden af dets internationalt anerkendte grænser, som det er fastsat i folkeretten, FN-pagten, Helsingforsslutakten af 1975, OSCE's Parischarter af 1990 for et nyt Europa og de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd;

3.  kræver, at Den Russiske Føderation ændrer sin afgørelse om anerkendelse af den såkaldte uafhængighed af de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien;

4.  Understreger behovet for, at Den Russiske Føderation ubetinget opfylder alle bestemmelserne i våbenhvileaftalen af 12. august 2008, navnlig forpligtelsen til at trække alle sine militære styrker tilbage og til at garantere EU's observatørmission (EUMM) fuld og ubegrænset adgang til de besatte områder;

5.  opfordrer Den Russiske Føderation til at overholde princippet om fredelig konfliktløsning ved at gengælde Georgiens ensidige forpligtelse til ikke at anvende magt, således som Georgiens præsident erklærede i sin tale af den 23. november 2010 til Europa-Parlamentet;

6.  opfordrer Den Russiske Føderation til at standse yderligere grænsedragning af de administrative grænselinjer ved at undlade at opsætte pigtrådshegn og andre kunstige hindringer, og at indstille sin indgreb i områder, der kontrolleres af Georgiens regering og den yderligere udvidelse af de administrative grænselinjer, tiltag, som har til formål at hindre mellemfolkelige kontakter og isolere populationerne i begge de besatte regioner;

7.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation som en magt, der udøver reel kontrol, til at ophøre med sine krænkelser af menneskerettighederne, begrænsning af den frie bevægelighed og frit ophold, forskelsbehandling på grundlag af etnicitet og sin tilsidesættelse af ejendomsretten og retten til uddannelse på modersmålet i de besatte områder i Georgien;

8.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at muliggøre sikker og værdig tilbagevenden af internt fordrevne personer og flygtninge til deres hjem og sikre uhindret adgang på stedet for internationale menneskerettighedsorganisationer;

9.  bekræfter EU's stærke engagement i at medvirke til en fredelig løsning af konflikten mellem Rusland og Georgien ved at benytte alle de instrumenter, det råder over inden for rammerne af en samlet tilgang, herunder sin særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien, sin rolle som medformand for de internationale drøftelser i Genève, EUMM i Georgien og politikken om ikkeanerkendelse og engagement;

10.  understreger, at kun en konsekvent og fast holdning fra det internationale samfund om at modsætte sig Ruslands politik om besættelse og annektering kan levere en fredelig løsning på konflikten i Georgien og de andre igangværende langvarige konflikter i det tidligere Sovjetunionen;

11.  udtrykker dyb taknemmelighed over for de mænd og kvinder, der har gjort tjeneste i EUMM; minder om, at EUMM er den eneste permanente internationale tilstedeværelse på stedet, og at den fremsender upartisk information om situationen langs den administrative grænselinje;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Georgiens præsident, regering og parlament.

 

 

 

(1)

EUT C 11 af 12.1.2018, s. 82.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0493.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0440.

Seneste opdatering: 13. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik