Διαδικασία : 2018/2741(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0275/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0275/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0266

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 495kWORD 53k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))  
B8‑0275/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ και υπογράφηκε από τη Γεωργία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, και τη συμφωνία υλοποίησής της, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης/τις σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας,(2),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως αυτές που συμφωνήθηκαν το 2017 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), ιδίως την έκθεση της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεώρησης της ΕΠΓ (JOIN(2017)0018), το κοινό έγγραφο εργασίας της 9ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «Ανατολική εταιρική σχέση — 20 στόχοι για το 2020: Εστίαση σε βασικές προτεραιότητες και απτά αποτελέσματα» (SWD(2017)0300), και την ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις γειτονικές ανατολικές χώρες και, ειδικότερα, τη σύστασή του της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει ένθερμα την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης Ρωσίας-Γεωργίας με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από 10 έτη στρατιωτικών επιθέσεων, και από την εισβολή στη Γεωργία κατά τη διάρκεια του πολέμου του Αυγούστου 2008, η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει την παράνομη κατοχή και λαμβάνει μέτρα προς μια de facto προσάρτηση των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhinvali/Νότιας Οσετίας, και κατ’ αυτόν τον τρόπο υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 έτη μετά τον ρωσο-γεωργιανό πόλεμο, η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να παραβιάζει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και αρνείται να εφαρμόσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπογράφηκε στις 12 Αυγούστου 2008 με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ενισχύει περαιτέρω την παράνομη στρατιωτική παρουσία της στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας και εντατικοποιεί τη συγκρότηση και τις ασκήσεις του στρατού της και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποσταθεροποιεί σοβαρά την επιτόπου κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να απομονώνει την Αμπχαζία και την περιφέρεια Tskhinvali/Νότιας Οσετίας από την υπόλοιπη χώρα με το κλείσιμο των αποκαλούμενων σημείων διέλευσης, τη κατασκευή φραχτών από συρματόπλεγμα και άλλων τεχνητών εμποδίων και την περαιτέρω επέκταση της διοικητικής συνοριακής γραμμής (ABL)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και βιαίως απελαθέντων προσφύγων εξακολουθούν να στερούνται το θεμελιώδες δικαίωμά τους να επιστρέψουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στις εστίες τους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, της ιδιοκτησίας και της πρόσβασης στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα, και παράνομες κρατήσεις και απαγωγές εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στις κατεχόμενες περιοχές της Γεωργίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη που ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhinvali/Νότιας Οσετίας, φέρει την πλήρη ευθύνη για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή·

1.  εξακολουθεί να υποστηρίζει σθεναρά την αρχή της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της·

2.  ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να παύσει την κατοχή των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhinvali/Νότιας Οσετίας και να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, καθώς και το απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη του ΟΗΕ, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975, τον Χάρτη του Παρισιού του ΟΑΣΕ του 1990 για μια Νέα Ευρώπη και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

3.  ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να ανακαλέσει την απόφασή της για την αναγνώριση της δήθεν ανεξαρτησίας των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Tskhinvali/Νότιας Οσετίας·

4.  τονίζει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να εκπληρώσει χωρίς όρους όλες τις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, ιδίως τη δέσμευση για απόσυρση όλων των στρατιωτικών της δυνάμεων, και να διασφαλίσει στην Αποστολή Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMM) πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση στα κατεχόμενα εδάφη·

5.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να τηρήσει την αρχή της ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων, ανταποκρινόμενη αμοιβαίως στη μονομερή δέσμευση της Γεωργίας για μη χρήση βίας, όπως επιβεβαιώθηκε από τον Πρόεδρο της Γεωργίας στην ομιλία του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2010·

6.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να παύσει την περαιτέρω μεθοριοποίηση της ABL, αποφεύγοντας να κατασκευάζει φράχτες από συρματόπλεγμα και άλλα τεχνητά εμπόδια, και να σταματήσει να καταπατά έδαφος που ελέγχεται από τη κυβέρνηση της Γεωργίας και να αναστείλει την περαιτέρω επέκταση της ABL, μέτρα που έχουν ως στόχο την παρεμπόδιση των διαπροσωπικών επαφών και την απομόνωση των πληθυσμών και των δύο κατεχόμενων περιοχών·

7.  ζητεί επιμόνως από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη που ασκεί ουσιαστικό έλεγχο, να παύσει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να περιορίζει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, να προβαίνει σε διακρίσεις για εθνοτικούς λόγους, καθώς και να παραβιάζει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και της πρόσβασης σε εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας·

8.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να επιτρέψει την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων στις εστίες τους και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή σε διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ να συμβάλει στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης Ρωσίας-Γεωργίας, με τη χρήση όλων των μέσων που διαθέτει στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, της συμπροεδρίας της στις διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης, της EUMM στη Γεωργία, και της πολιτικής περί μη αναγνώρισης και δεσμεύσεων·

10.  τονίζει ότι μόνο μια συνεκτική και σταθερή στάση της διεθνούς κοινότητας έναντι της πολιτικής της Ρωσίας όσον αφορά την κατοχή και την προσάρτηση μπορεί να αποφέρει μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στη Γεωργία και άλλων υφιστάμενων παρατεταμένων συγκρούσεων στην πρώην Σοβιετική Ένωση·

11.  εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του στους άνδρες και στις γυναίκες που έχουν υπηρετήσει στην EUMM· υπενθυμίζει ότι η EUMM αποτελεί τη μοναδική μόνιμη διεθνή παρουσία στη περιοχή και παρέχει αμερόληπτη ενημέρωση για την κατάσταση κατά μήκος της ABL·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Γεωργίας.

 

 

 

(1)

ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου