Menetlus : 2018/2741(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0275/2018

Esitatud tekstid :

B8-0275/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0266

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 263kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))  
B8‑0275/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet, mille sõlmimist vahendas EL ning millele kirjutasid alla Gruusia ja Venemaa Föderatsioon, ning 8. septembri 2008. aasta rakenduslepingut,

–  võttes arvesse oma 21. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade kohta Gruusia, Moldova ja Ukrainaga(1),

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta(2),

–  võttes arvesse idapartnerluse tippkohtumiste ühisavaldusi, eelkõige 2017. aastal Brüsselis kokku lepitud ühisavaldust,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ühisteatisi Euroopa naabruspoliitika (ENP) kohta, eriti 18. mai 2017. aasta aruannet läbivaadatud Euroopa naabruspoliitika rakendamise kohta (JOIN(2017)0018) ja 9. juuni 2017. aasta talituste ühist töödokumenti „Idapartnerlus – 20 tulemust 2020. aastaks: keskendumine peamistele prioriteetidele ja konkreetsetele tulemustele“ (SWD(2017)0300) ning 2016. aasta teatist Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta ELi idanaabruses ja eelkõige oma 15. novembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust 2017. aasta novembri tippkohtumise eel(3),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et EL toetab kindlalt Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides;

B.  arvestades, et EL tegutseb endiselt otsusekindlalt Venemaa ja Gruusia konfliktile rahumeelse lahenduse leidmiseks, taotledes rahvusvahelise õiguse alusenormide ja põhimõtete täielikku järgimist;

C.  arvestades, et kümme aastat pärast sõjalist agressiooni Gruusia vastu ja sissetungi Gruusiasse, mis toimus 2008. aasta augusti sõja ajal, jätkab Venemaa Föderatsioon Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia ebaseaduslikku okupeerimist ja astub samme nende alade de facto annekteerimiseks, õõnestades sellega rahvusvahelist õigust ja kindlatel reeglitel põhinevat rahvusvahelist süsteemi;

D.  arvestades, et kümme aastat pärast Venemaa-Gruusia sõda rikub Venemaa Föderatsioon jätkuvalt oma rahvusvahelisi kohustusi ja keeldub rakendamast ELi vahendtatud 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet;

E.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon tugevdab jätkuvalt oma ebaseaduslikku sõjalist kohalolekut okupeeritud Gruusia aladel ning suurendab seal oma sõjalist jõudu ja laiendab sõjaväeõppusi, destabiliseerides seeläbi tõsiselt kohapealset julgeolekuolukorda;

F.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon jätkab Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia isoleerimist ülejäänud Gruusiast nn piiripunktide sulgemise ning okastraataedade ja muude kunstlike tõkete paigaldamisega ja nn halduspiiri edasise laiendamisega;

G.  arvestades, et sajad tuhanded riigisisesed põgenikud ja jõuga väljasaadetud pagulased on endiselt ilma jäetud põhiõigusest turvaliselt ja väärikalt koju tagasi pöörduda;

H.  arvestades, et okupeeritud Gruusia aladel pannakse jätkuvalt toime inimõiguste (sealhulgas liikumis- ja elukohavabadus, omandiõigus ja õigus saada emakeelset haridust) ränki rikkumisi ning ebaseaduslikke kinnipidamisi ja inimrööve;

I.  arvestades, et Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkond / Lõuna-Osseetia on Venemaa Föderatsiooni tegeliku kontrolli all ning Venemaa on täielikult vastutav sealsete raskete inimõiguste rikkumiste ja humanitaarolukorra eest;

1.  toetab jätkuvalt kindlalt Gruusia suveräänsuse põhimõtet ja territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides;

2.  nõuab, et Venemaa Föderatsioon lõpetaks Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia okupatsiooni ja austaks täielikult Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning rahvusvaheliselt tunnustatud piiride puutumatust vastavalt rahvusvahelisele õigusele, ÜRO põhikirjale, 1975. aasta Helsingi lõppaktile, OSCE 1990. aastal Pariisis vastuvõetud uue Euroopa hartale ja ÜRO Julgeolekunõukogu asjaomastele resolutsioonidele;

3.  nõuab, et Venemaa Föderatsioon tühistaks otsuse Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia nn iseseisvuse tunnustamise kohta;

4.  rõhutab, et Venemaa Föderatsioon peab tingimusteta täitma kõiki 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkuleppe nõudeid, eelkõige kohustust kõik oma sõjajõud neilt aladelt välja viia, ning tagama ELi vaatlusmissioonile täieliku ja piiranguteta pääsu okupeeritud aladele;

5.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles järgima konflikti rahumeelse lahendamise põhimõtet ning vastama Gruusia ühepoolselt võetud kohustusele loobuda jõu kasutamisest, mida kinnitas Gruusia president 23. novembril 2010 Euroopa Parlamendis peetud kõnes;

6.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles peatama nn halduspiiri rajamise – okastraataedade ja muude kunstlike tõkete paigaldamise – ning lõpetama Gruusia valitsuse kontrolli alusele territooriumile edasitungimise ja halduspiiri laiendamise, kuna nende sammudega takistatakse inimestevahelisi kontakte ja isoleeritakse mõlema okupeeritud piirkonna elanikke;

7.  nõuab, et Venemaa Föderatsioon, kelle tegeliku kontrolli all okupeeritud Gruusia alad on, lõpetaks seal inimõiguste rikkumised, liikumis- ja elukohavabaduse piiramise ning etnilise diskrimineerimise ega rikuks enam omandiõigust ja õigust emakeelsele haridusele;

8.  nõuab, et Venemaa Föderatsioon võimaldaks riigisisestel põgenikel ja pagulastel turvaliselt ja väärikalt koju tagasi pöörduda ning tagaks rahvusvahelistele inimõigusorganisatsioonidele takistamatu pääsu kohapeale;

9.  kinnitab ELi otsusekindlust aidata kaasa Venemaa-Gruusia konfliktile rahumeelse lahenduse leidmisele ning kasutada selleks kõiki tervikliku lähenemisviisi raames enda käsutuses olevaid vahendeid, kaasa arvatud Lõuna-Kaukaasiasse ja Gruusia kriisi jaoks nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja, tegevus Genfi rahvusvaheliste kõneluste kaaseesistujana, Euroopa Liidu vaatlusmissioon Gruusias ning mittetunnustamis- ja osalemispoliitika;

10.  rõhutab, et üksnes rahvusvahelise üldsuse järjepidev ja kindel Venemaa okupatsiooni- ja anneksioonipoliitika vastane hoiak võib viia Gruusia konflikti ja teiste endise Nõukogude Liidu aladel jätkuvate pikaleveninud konfliktide rahumeelse lahendamiseni;

11.  avaldab siirast tänu Euroopa Liidu vaatlusmissioonis osalenutele; tuletab meelde, et Euroopa Liidu vaatlusmissioon on ainuke püsivalt kohapeal viibiv rahvusvaheline esindus ja see missioon annab olukorrast halduspiiril erapooletut teavet;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Gruusia presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1)

ELT C 11, 12.1.2018, lk 82.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0493.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0440.

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika