Procedūra : 2018/2741(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0275/2018

Pateikti tekstai :

B8-0275/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0266

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 414kWORD 52k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP))  
B8-0275/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimą dėl ugnies nutraukimo, sudarytą tarpininkaujant ES ir pasirašytą Gruzijos ir Rusijos Federacijos, ir į 2008 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl asociacijos susitarimų bei išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių su Gruzija, Moldova ir Ukraina(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo(2),

–  atsižvelgdamas į Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras deklaracijas, visų pirma, į deklaraciją, dėl kurios susitarta 2017 m. Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) bendrus komunikatus dėl Europos kaimynystės politikos (EKP), visų pirma, į 2017 m. gegužės 18 d. Europos kaimynystės politikos peržiūros rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą (JOIN(2017)0018), 2017 m. birželio 9 d. bendrą tarnybų darbinį dokumentą „Rytų partnerystė – 20 tikslų iki 2020 m.: svarbiausia pagrindiniai prioritetai ir apčiuopiami rezultatai“ (SWD(2017)0300) ir į 2016 m. komunikatą „Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija“,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Rytų kaimynystės šalyse ir, visų pirma, į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui,(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES tvirtai remia Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą su jos tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis;

B.  kadangi ES tebėra tvirtai įsipareigojusi siekti, kad Rusijos ir Gruzijos konfliktas būtų išspręstas taikiai, visapusiškai gerbiant pagrindines tarptautinės teisės normas ir principus;

C.  kadangi, praėjus dešimčiai metų po Rusijos karinės agresijos ir įsiveržimo į Gruziją 2008 m. rugpjūčio mėn., Rusijos Federacija tebėra neteisėtai okupavusi Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) regionus bei imasi veiksmų, siekdama de facto šių regionų aneksijos, ir taip pažeidžia tarptautinę teisę ir taisyklėmis grindžiamą tarptautinę sistemą;

D.  kadangi praėjus 10 metų po Rusijos ir Gruzijos karo Rusijos Federacija ir toliau pažeidžia savo tarptautines prievoles ir atsisako įgyvendinti 2008 m. rugpjūčio 12 d. tarpininkaujant ES sudarytą susitarimą dėl ugnies nutraukimo;

E.  kadangi Rusijos Federacija toliau didina savo neteisėtai dislokuotas karines pajėgas okupuotuose Gruzijos teritorijose, aktyviai stiprina karinius pajėgumus ir vykdo karines pratybas, todėl smarkiai destabilizuoja saugumo padėtį vietoje;

F.  kadangi Rusijos Federacija ir toliau izoliuoja Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) regionus nuo likusios šalies dalies uždarydama sienų perėjimo punktus, įrengdama spygliuotos vielos tvoras ir kitas dirbtines kliūtis ir taip pat toliau pratęsdama administracinę sieną;

G.  kadangi šimtams tūkstančių šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių, kurie buvo priverstinai išsiųsti, ir toliau neleidžiama pasinaudoti savo pagrindine teise saugiai ir oriai grįžti į savo namus;

H.  kadangi okupuotuose Gruzijos regionuose grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės, pvz., teisė laisvai judėti ir apsigyventi, teisė į nuosavybę ir teisė mokytis gimtąja kalba, ir toliau vykdomi neteisėti sulaikymai ir pagrobimai;

I.  kadangi Rusijos Federacija, kaip faktiškai Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) regionus kontroliuojanti jėga, yra visapusiškai atsakinga už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir humanitarinę padėtį vietoje;

1.  toliau tvirtai pritaria Gruzijos suverenumo ir teritorinio vientisumo su jos tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis principui;

2.  reikalauja, kad Rusijos Federacija nutrauktų Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) regionų okupaciją ir visapusiškai gerbtų Gruzijos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, taip pat jos tarptautiniu lygmeniu pripažintų sienų nepažeidžiamumą, kaip nustatyta pagal tarptautinę teisę, JT chartijoje, 1975 m. Helsinkio baigiamajame akte, 1990 m. ESBO Paryžiaus chartijoje naujajai Europai ir atitinkamose JT Saugumo Tarybos rezoliucijose;

3.  reikalauja, kad Rusijos Federacija atšauktų savo sprendimą dėl Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) regionų vadinamosios nepriklausomybės pripažinimo;

4.  pažymi, jog būtina, kad Rusijos Federacija besąlygiškai laikytųsi visų 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimo dėl ugnies nutraukimo nuostatų ir, visų pirma, įsipareigojimo išvesti visas savo karines pajėgas ir užtikrinti ES stebėsenos misijos (EUMM) atstovams visišką ir neribotą galimybę patekti į okupuotas teritorijas;

5.  ragina Rusijos Federaciją laikytis taikaus konfliktų sprendimo principo ir prisijungti prie Gruzijos vienašališko įsipareigojimo nenaudoti jėgos, kurį Gruzijos prezidentas patvirtino sakydamas kalbą Europos Parlamente 2010 m. lapkričio 23 d.;

6.  ragina Rusijos Federaciją nutraukti tolesnį administracinės sienos statymą ir neįrenginėti spygliuotos vielos užtvarų ir kitų dirbtinių kliūčių, nutraukti brovimąsi į Gruzijos vyriausybės kontroliuojamą teritoriją ir tolesnį administracinės sienos plėtimą, t. y. veiksmus, kuriais siekiama riboti žmonių tarpusavio ryšius ir izoliuoti abiejų okupuotų regionų gyventojus;

7.  primygtinai ragina Rusijos Federaciją, kaip faktinę kontrolę vykdančią jėgą, nutraukti žmogaus teisių pažeidimus, judėjimo ir apsigyvenimo laisvės apribojimus, diskriminaciją dėl etninės kilmės, teisės į nuosavybę ir teisės mokytis gimtąja kalba pažeidimus okupuotose Gruzijos teritorijose;

8.  primygtinai ragina Rusijos Federaciją leisti saugiai ir oriai grįžti šalies viduje perkeltiems asmenims ir pabėgėliams į savo namus ir užtikrinti tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms nekliudomą prieigą vietoje;

9.  patvirtina, kad ES yra tvirtai įsipareigojusi padėti taikiai išspręsti Rusijos ir Gruzijos konfliktą naudodama visas jos turimas priemones ir laikydamasi visaapimančio požiūrio, taigi, be kita ko, pasitelkdama ES specialųjį įgaliotinį Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais, kuris yra vienas iš Ženevos tarptautinių diskusijų pirmininkų, EUMM Gruzijoje ir taikydama nepripažinimo ir bendradarbiavimo politiką;

10.  pabrėžia, kad tik tuo atveju, jei tarptautinė bendruomenė laikysis nuoseklios ir tvirtos pozicijos Rusijos vykdomos okupacijos ir aneksijos politikos klausimu, bus galima užtikrinti taikų konflikto Gruzijoje ir kitų įsisenėjusių konfliktų buvusioje Sovietų Sąjungoje sprendimą;

11.  išreiškia didelę padėką vyrams ir moterims, kurie dirbo EUMM; primena, kad EUMM yra vienintelis nuolatinis tarptautinių pajėgų vietoje atstovas ir teikia nešališką informaciją apie padėtį prie administracinės sienos;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Gruzijos, prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

 

 

 

(1)

OL C 11, 2018 1 12, p. 82.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0493.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0440.

Atnaujinta: 2018 m. birželio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika