Procedūra : 2018/2741(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0275/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0275/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 14/06/2018 - 7.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0266

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 491kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par okupētajām Gruzijas teritorijām desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par okupētajām Gruzijas teritorijām desmit gadus pēc Krievijas iebrukuma (2018/2741(RSP))  
B8-0275/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2008. gada 12. augustā panākto vienošanos par uguns pārtraukšanu, kuru parakstīja Gruzija un Krievijas Federācija, ES darbojoties kā vidutājam, kā arī 2008. gada 8. septembra īstenošanas nolīgumu,

–  ņemot vērā 2016. gada 21. janvāra rezolūciju par asociācijas nolīgumiem / padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonām ar Gruziju, Moldovu un Ukrainu(1),

–  ņemot vērā 2017. gada 13. decembra rezolūciju par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu(2),

–  ņemot vērā Austrumu partnerības samitos pieņemtās kopīgās deklarācijas, jo īpaši kopīgo deklarāciju, par kuru tika panākta vienošanās 2017. gadā Briselē,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) kopīgos paziņojumus par Eiropas kaimiņattiecību politiku (EKP), jo īpaši 2017. gada 18. maija ziņojumu par EKP pārskatīšanas īstenošanu (JOIN(2017)0018) un 2017. gada 9. jūnija kopīgos darba dokumentu “Austrumu partnerība — 20 mērķpasākumi 2020. gadam, koncentrējoties uz pamatprioritātēm un reāliem rezultātiem” (SWD(2017)0300), kā arī 2016. gada paziņojumu par ES globālo ārpolitikas un drošības politikas stratēģiju,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par situāciju austrumu kaimiņreģionā un jo īpaši 2017. gada 15. novembra ieteikumu Padomei, Komisijai un EĀDD par Austrumu partnerību, gatavojoties 2017. gada novembra samitam(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā ES stingri atbalsta Gruzijas suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās;

B.  tā kā ES joprojām ir stingri apņēmusies īstenot Gruzijas konflikta atrisināšanu miermīlīgā ceļā, pilnībā ievērojot starptautisko tiesību pamatnormas un principus;

C.  tā kā desmit gadus pēc militārās agresijas un kopš tās iebrukuma Gruzijā 2008. gada augusta kara laikā, Krievijas Federācija turpina nelikumīgo okupāciju un rīkojas, lai de facto anektētu Gruzijas reģionus — Abhāziju un Chinvali reģionu/Dienvidosetiju, tādējādi pārkāpjot starptautiskās tiesības un uz noteikumiem balstīto starptautisko sistēmu;

D.  tā kā 10 gadus pēc Krievijas – Gruzijas kara Krievijas Federācija turpina pārkāpt savas starptautiskās saistības, un atsakās īstenot ar ES starpniecību panākto 2008. gada 12. augusta vienošanos par uguns pārtraukšanu;

E.  tā kā Krievijas Federācija turpina nostiprināt bruņoto spēku nelikumīgo klātbūtni okupētajās Gruzijas teritorijās, palielinot militāro spēku klātbūtni un izvēršot mācības, tādējādi būtiski destabilizējot drošības situāciju uz vietas;

F.  tā kā Krievijas Federācija turpina izolēt Abhāziju un Chinvali reģionu/Dienvidosetiju no pārējās valsts daļas, slēdzot tā sauktās robežšķērsošanas vietas, ierīkojot dzeloņstiepļu žogus un citus mākslīgus šķēršļus, un vēl vairāk paplašinot administratīvās robežlīnijas;

G.  tā kā simtiem tūkstošu iekšzemē pārvietotu personu un bēgļu, kuri piespiedu kārtā un atkārtotu etniskās tīrīšanas viļņu rezultātā tika izraidīti, joprojām tiek liegtas to pamattiesības uz drošu un cieņpilnu atgriešanos mājās;

H.  tā kā okupētajos Gruzijas reģionos tiek rupji pārkāptas cilvēktiesības, piemēram, tiesības uz pārvietošanās brīvību un uzturēšanos, īpašumtiesības un piekļuve izglītībai dzimtajā valodā, kā arī joprojām notiek nelikumīga brīvības atņemšana un personu nolaupīšana;

I.  tā kā Krievijas Federācija, kā vara, kas faktiski kontrolē Gruzijas reģionus — Abhāziju un Chinvali reģionu/Dienvidosetiju, ir pilnībā atbildīga par smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un sarežģīto humanitāro situāciju šajās teritorijās;

1.  joprojām stingri atbalsta Gruzijas suverenitāti un teritoriālo integritāti tās starptautiski atzītajās robežās;

2.  pieprasa, lai Krievijas Federācija izbeigtu Gruzijas teritoriju — Abhāzijas un Chinvali reģiona/Dienvidosetijas okupāciju, pilnībā ievērotu Gruzijas suverenitāti un teritoriālo integritāti, kā arī tās starptautiski atzīto robežu neaizskaramību, kā to nosaka starptautiskās tiesības, ANO Harta, 1975. gada Helsinku Nobeiguma akts un EDSO 1990. gada Parīzes Harta jaunai Eiropai, kā arī attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas;

3.  prasa, lai Krievijas Federācija atceļ savu lēmumu par Gruzijas reģionu — Abhāzijas un Chinvali reģiona/Dienvidosetijas tā sauktās neatkarības atzīšanu;

4.  uzsver, ka Krievijas Federācijai bez nosacījumiem jāpilda visi 2008. gada 12. augusta vienošanās par uguns pārtraukšanu noteikumi, jo īpaši saistības atsaukt visus tās militāros spēkus un nodrošināt ES pārraudzības misijai pilnīgu un neierobežotu piekļuvi okupētajām teritorijām;

5.  aicina Krievijas Federāciju ievērot konfliktu miermīlīgas risināšanas principu, darot tāpat kā Gruzija, kas vienpusēji apņēmusies nelietot spēku, kā Gruzijas prezidents to apstiprināja savā runā Eiropas Parlamentā 2010. gada 23. novembrī;

6.  aicina Krievijas Federāciju izbeigt turpmāku administratīvās robežlīnijas norobežošanu, atturoties ierīkot dzeloņstiepļu žogus un citas mākslīgas barjeras, kā arī izbeigt ieplešanos Gruzijas valdības kontrolētajā teritorijā un paplašināt administratīvās robežlīnijas, ar ko tiek tīši kavēti tiešie personiskie kontakti un veikta abu okupēto reģionu iedzīvotāju izolācija;

7.  mudina Krievijas Federāciju, kā varu, kas faktiski īsteno kontroli, izbeigt tās veiktos cilvēktiesību pārkāpumus, pārvietošanās un uzturēšanās brīvības ierobežošanu, diskrimināciju etniskās piederības dēļ, un īpašumtiesību pārkāpumus, kā arī tiesību uz piekļuvi izglītībai dzimtajā valodā pārkāpumus okupētajās Gruzijas teritorijās;

8.  mudina Krievijas Federāciju nodrošināt drošu un cieņpilnu iekšēji pārvietoto personu un bēgļu atgriešanos mājās, un nodrošināt netraucētu piekļuvi uz vietas starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām;

9.  apstiprina ES ciešo apņemšanos sniegt savu ieguldījumu Krievijas – Gruzijas konflikta atrisināšanā miermīlīgā ceļā, izmantojot visus tās rīcībā esošos instrumentus visaptverošas pieejas ietvaros, tostarp tās īpašo pārstāvi Dienvidkaukāza un Gruzijas krīzes jautājumos, tās līdzpriekšsētājas funkcijas Ženēvas starptautiskajās apspriedēs, ES Pārraudzības misiju Gruzijā, un neatzīšanas un iesaistīšanās politiku;

10.  uzsver, ka tikai vienota un stingra starptautiskās sabiedrības nostāja pret Krievijas okupācijas un aneksijas politiku var nodrošināt mierīgu risinājumu konfliktam Gruzijā un citiem ieilgušajiem konfliktiem bijušajās Padomju Savienības valstīs;

11.  pauž dziļu pateicību vīriešiem un sievietēm, kuri ir strādājuši ES pārraudzības misijā; atgādina, ka šī misija ir vienīgā pastāvīgā starptautiskā klātbūtne uz vietas un tā nodrošina objektīvu informāciju par situāciju pie administratīvajām robežlīnijām;

12.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Gruzijas prezidentam, valdībai un parlamentam.

(1)

OV C 11, 12.01.2018., 82. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0493.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0440.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika