Procedura : 2018/2741(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0275/2018

Teksty złożone :

B8-0275/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0266

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 339kWORD 52k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji 10 lat po rosyjskiej inwazji (2018/2741(RSP))  
B8‑0275/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając porozumienie w sprawie zawieszenia broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w którym rolę mediatora pełniła UE, a które podpisały Gruzja i Federacja Rosyjska, a także porozumienie wykonawcze z dnia 8 września 2008 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa(2),

–  uwzględniając wspólne deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, w szczególności deklarację uzgodnioną w 2017 r. w Brukseli,

–  uwzględniając wspólne komunikaty Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), w szczególności sprawozdanie z wdrażania przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 18 maja 2017 r. (JOIN(2017)0018) oraz wspólny dokument roboczy służb z dnia 9 czerwca 2017 r. pt. „Partnerstwo Wschodnie – 20 wyników do 2020 r.: orientacja na kluczowe priorytety i wymierne wyniki” (SWD(2017)0300), a także komunikat z 2016 r. pt. „Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje dotyczące sytuacji we wschodnim sąsiedztwie, a w szczególności zalecenie z dnia 15 listopada 2017 r. dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r.(3),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że UE zdecydowanie popiera suwerenność i integralność terytorialną Gruzji w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową;

B.  mając na uwadze, że UE pozostaje zdecydowanie zaangażowana w poszukiwanie pokojowego rozwiązania konfliktu między Rosją a Gruzją z pełnym poszanowaniem podstawowych norm i zasad prawa międzynarodowego;

C.  mając na uwadze, że 10 lat po rosyjskiej agresji wojskowej od czasu napaści na Gruzję podczas wojny w sierpniu 2008 r. Federacja Rosyjska kontynuuje nielegalną okupację oraz podejmuje kroki zmierzające de facto do aneksji gruzińskich regionów Abchazji i Regionu Cchinwali/Osetii Południowej, naruszając prawo międzynarodowe i oparty na zasadach system międzynarodowy;

D.  mając na uwadze, że 10 lat po wojnie między Rosją a Gruzją Federacja Rosyjska nadal narusza swoje zobowiązania międzynarodowe i odmawia wprowadzenia w życie wynegocjowanego przy wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r.;

E.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska nadal wzmacnia nielegalną obecność wojskową na okupowanych terytoriach Gruzji oraz rozbudowuje potencjał wojskowy i intensyfikuje manewry wojskowe, co poważnie destabilizuje tam sytuację w zakresie bezpieczeństwa;

F.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska nadal izoluje Abchazję i Region Cchinwali / Osetii Południowej od pozostałej części kraju, zamykając tzw. przejścia graniczne, montując ogrodzenia z drutu kolczastego i inne sztuczne przeszkody oraz rozszerzając granicę administracyjną;

G.  mając na uwadze, że setki tysięcy osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP) i uchodźców przymusowo wydalonych nadal pozbawione są przysługującego im podstawowego prawa do bezpiecznego i godnego powrotu do domu;

H.  mając na uwadze, że w okupowanych regionach Gruzji nadal dochodzi do rażących naruszeń praw człowieka, takich jak prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu, prawa własności i dostępu do nauki w rodzimym języku, oraz nadal mają miejsce porwania i bezprawne przetrzymywanie;

I.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jako mocarstwo sprawujące faktyczną kontrolę nad gruzińskimi regionami Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej ponosi pełną odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka i sytuację humanitarną w tym regionie;

1.  nadal zdecydowanie popiera zasadę suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową;

2.  wzywa Federację Rosyjską do zaprzestania okupacji gruzińskich terytoriów Abchazji i Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej oraz do pełnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji, a także nienaruszalności jej granic uznanych przez społeczność międzynarodową, zgodnie z prawem międzynarodowym, Kartą Narodów Zjednoczonych, Aktem końcowym z Helsinek z 1975 r., Paryską Kartą OBWE dla Nowej Europy z 1990 r. oraz odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ;

3.  domaga się, aby Federacja Rosyjska cofnęła swoją decyzję w sprawie uznania tzw. niepodległości gruzińskich regionów Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej;

4.  podkreśla konieczność bezwarunkowego wypełnienia przez Federację Rosyjską wszystkich postanowień porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w szczególności zobowiązania do wycofania wszystkich sił zbrojnych oraz zagwarantowania misji obserwacyjnej UE pełnego i nieograniczonego dostępu do terytoriów okupowanych;

5.  wzywa Federację Rosyjską, aby przestrzegała zasady pokojowego rozwiązywania konfliktów poprzez odwzajemnienie jednostronnego zobowiązania Gruzji do niestosowania siły, co prezydent Gruzji potwierdził w przemówieniu wygłoszonym przed Parlamentem Europejskim w dniu 23 listopada 2010 r.;

6.  wzywa Federację Rosyjską do zaprzestania budowy płotu granicznego wzdłuż granicy administracyjnej poprzez powstrzymanie się od instalowania zasieków z drutu kolczastego i innych sztucznych barier oraz do zaprzestania wkraczania na terytorium kontrolowane przez rząd Gruzji i dalszego rozszerzania granicy administracyjnej, co ma na celu utrudnienie kontaktów międzyludzkich i izolację ludności obu okupowanych regionów;

7.  wzywa Federację Rosyjską jako mocarstwo sprawujące rzeczywistą kontrolę do zaprzestania łamania praw człowieka, ograniczania swobody przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania, dyskryminacji ze względów etnicznych oraz naruszania prawa do własności i do dostępu do edukacji w rodzimym języku na okupowanych terytoriach Gruzji;

8.  apeluje do Federacji Rosyjskiej, aby zezwoliła na bezpieczny i godny powrót osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców do ich domostw, a także aby zapewniła międzynarodowym organizacjom praw człowieka niezakłócony dostęp do tego regionu;

9.  potwierdza silne zaangażowanie UE na rzecz osiągnięcia pokojowego rozwiązania konfliktu między Rosją a Gruzją przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych instrumentów w ramach kompleksowego podejścia, w tym poprzez udział specjalnego przedstawiciela UE ds. Kaukazu Południowego i kryzysu w Gruzji, współprzewodnictwo w międzynarodowych rozmowach genewskich, misję obserwacyjną UE oraz politykę nieuznawania i zaangażowania;

10.  podkreśla, że jedynie konsekwentne i zdecydowane stanowisko społeczności międzynarodowej przeciwko rosyjskiej polityce okupacji i aneksji może doprowadzić do pokojowego rozwiązania konfliktu w Gruzji i innych trwających długotrwałych konfliktów w byłym Związku Radzieckim;

11.  wyraża głęboką wdzięczność mężczyznom i kobietom, którzy służyli w misji obserwacyjnej UE; przypomina, że misja obserwacyjna UE jest jedynym podmiotem międzynarodowym stale obecnym w terenie i zapewnia bezstronne informacje na temat sytuacji wzdłuż granicy administracyjnej;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Gruzji.

 

(1)

Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 82.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0493.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0440.

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności