Postup : 2018/2741(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0275/2018

Predkladané texty :

B8-0275/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0266

NÁVRH UZNESENIA
PDF 272kWORD 52k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP))  
B8‑0275/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala EÚ a podpísalo Gruzínsko a Ruská federácia, a vykonávaciu dohodu z 8. septembra 2008,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, najmä z roku 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na spoločné oznámenia Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o európskej susedskej politike (ESP), najmä na správu z 18. mája 2017 o vykonaní preskúmania ESP (JOIN(2017)0018), na spoločný pracovný dokument z 9. júna 2017 s názvom Východné partnerstvo – 20 výstupov do roku 2020: Zameranie sa na kľúčové priority a konkrétne výsledky (SWD(2017)0300) a na oznámenie z roku 2016 s názvom Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v krajinách Východného partnerstva, a najmä na odporúčanie Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve pred samitom v novembri 2017 z 15. novembra 2017(3),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ dôrazne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc;

B.  keďže EÚ je naďalej pevne odhodlaná presadzovať mierové riešenie konfliktu medzi Ruskom a Gruzínskom v úplnom súlade so základnými normami a zásadami medzinárodného práva;

C.  keďže 10 rokov po vojenskej agresii voči Gruzínsku a invázii do Gruzínska počas vojny v auguste 2008 Ruská federácia naďalej pokračuje v nezákonnej okupácii a podniká kroky smerom k faktickej anexii gruzínskych regiónov Abcházsko a Cchinvali/Južné Osetsko, čím oslabuje medzinárodné právo a medzinárodný systém založený na pravidlách;

D.  keďže 10 rokov od rusko-gruzínskej vojny Ruská federácia naďalej porušuje svoje medzinárodné záväzky a odmieta vykonávať dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala EÚ;

E.  keďže Ruská federácia naďalej posilňuje svoju nezákonnú vojenskú prítomnosť na okupovaných gruzínskych územiach a zintenzívňuje budovanie a výcvik svojho vojska, čím vážne destabilizuje bezpečnostnú situáciu na mieste;

F.  keďže Ruská federácia naďalej drží Abcházsko a Cchinvali/Južné Osetsko izolované od zvyšku krajiny zatváraním tzv. priechodov, budovaním plotov s ostnatým drôtom a ďalších umelých prekážok a ďalším rozširovaním administratívnej demarkačnej línie (ABL);

G.  keďže státisíce vnútorne vysídlených osôb a násilne vyhostených utečencov naďalej ostávajú bez základného práva na bezpečný a dôstojný návrat do svojich domovov;

H.  keďže hrubé porušovanie ľudských práv, napríklad práv na slobodu pohybu a pobytu, vlastníctvo majetku a prístup k vzdelávaniu v materinskom jazyku, ako aj obmedzovanie osobnej slobody a únosy v okupovaných regiónoch Gruzínska pokračujú;

I.  keďže Ruská federácia, ktorá fakticky kontroluje gruzínske regióny Abcházsko a Cchinvali/Južné Osetsko, nesie plnú zodpovednosť za vážne porušovanie ľudských práv a za humanitárnu situáciu na mieste;

1.  naďalej potvrdzuje svoju dôraznú podporu zásade zvrchovanosti a územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc;

2.  žiada Ruskú federáciu, aby ukončila okupáciu gruzínskych území Abcházsko a Cchinvali/Južné Osetsko a aby v plnom rozsahu rešpektovala suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska, ako aj nedotknuteľnosť jeho medzinárodne uznaných hraníc tak, ako sa stanovuje v medzinárodnom práve, v Charte OSN, Helsinskom záverečnom akte z roku 1975, Parížskej charte OBSE pre novú Európu z roku 1990 a príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN;

3.  žiada Ruskú federáciu, aby zrušila svoje rozhodnutie o uznaní tzv. nezávislosti gruzínskych regiónov Abcházsko a Cchinvali/Južné Osetsko;

4.  zdôrazňuje, že Ruská federácia musí bezpodmienečne splniť všetky ustanovenia dohody o prímerí z 12. augusta 2008, najmä záväzok stiahnuť všetky svoje vojenské sily a zaručiť pozorovateľskej misii EÚ (EUMM) úplný a neobmedzený prístup na okupované územia;

5.  vyzýva Ruskú federáciu, aby dodržiavala zásadu mierového riešenia konfliktov tým, že opätuje jednostranný záväzok Gruzínska nepoužívať silu, ako ho potvrdil prezident Gruzínska vo svojom prejave v Európskom parlamente 23. novembra 2010;

6.  vyzýva Ruskú federáciu, aby zastavila ďalšie budovanie hraníc na administratívnej demarkačnej línii tým, že sa zdrží inštalácie plotov z ostnatého drôtu a iných umelých prekážok, a aby zastavila zasahovanie do územia kontrolovaného gruzínskou vládou a ďalšie rozširovanie administratívnej demarkačnej línie, čo sú opatrenia, ktoré majú brániť medziľudským kontaktom a izolovať obyvateľstvo v oboch okupovaných regiónoch;

7.  naliehavo vyzýva Ruskú federáciu ako mocnosť, ktorá vykonáva faktickú kontrolu, aby na okupovaných územiach Gruzínska prestala porušovať ľudské práva, obmedzovať slobodu pohybu a pobytu, diskriminovať z etnických dôvodov a porušovať právo vlastniť majetok a právo na prístup k vzdelávaniu v rodnom jazyku;

8.  naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby umožnila bezpečný a dôstojný návrat vnútorne vysídlených osôb a utečencov do ich domovov a aby medzinárodným organizáciám v oblasti ľudských práv zabezpečila neobmedzený prístup do terénu;

9.  potvrdzuje pevné odhodlanie EÚ prispievať k mierovému riešeniu rusko-gruzínskeho konfliktu tým, že využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii v rámci komplexného prístupu, vrátane svojho osobitného zástupcu pre Zakaukazsko a krízu v Gruzínsku, svoju pozíciu spolupredsedu medzinárodných rokovaní v Ženeve, EUMM v Gruzínsku a politiku neuznania a zapojenia;

10.  zdôrazňuje, že iba jednotný a pevný postoj medzinárodného spoločenstva proti ruskej politike okupácie a anexie môže dosiahnuť mierové riešenie konfliktu v Gruzínsku a iných prebiehajúcich dlhotrvajúcich konfliktov v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu;

11.  vyjadruje hlbokú vďaku mužom a ženám, ktoré slúžili v EUMM; pripomína, že EUMM je jediným medzinárodným subjektom, ktorý je trvalo prítomný na mieste, a poskytuje nestranné informácie o situácii pozdĺž administratívnej demarkačnej línie;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi, vláde a parlamentu Gruzínska.

(1)

Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0493.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0440.

Posledná úprava: 13. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia