Menetlus : 2018/2741(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0276/2018

Esitatud tekstid :

B8-0276/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0266

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 262kWORD 48k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))  
B8‑0276/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet, mille sõlmimist vahendas EL ning millele kirjutasid alla Gruusia ja Venemaa Föderatsioon, ning 8. septembri 2008. aasta rakenduslepingut,

–  võttes arvesse oma 21. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade kohta Gruusia, Moldova ja Ukrainaga(1),

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta(2),

–  võttes arvesse idapartnerluse tippkohtumiste ühisavaldusi, eelkõige 2017. aastal Brüsselis kokku lepitud ühisavaldust,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ühisteatisi Euroopa naabruspoliitika (ENP) kohta, eriti 18. mai 2017. aasta aruannet läbivaadatud Euroopa naabruspoliitika rakendamise kohta (JOIN(2017)0018), talituste 9. juuni 2017. aasta ühist töödokumenti „Idapartnerlus – 20 tulemust 2020. aastaks: keskendumine peamistele prioriteetidele ja käegakatsutavatele tulemustele“ (SWD(2017)0300) ning 2016. aasta teatist Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta idanaabruses ja eelkõige oma 15. novembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust 2017. aasta novembri tippkohtumise eel(3),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et kümme aastat pärast Venemaa sõjalist agressiooni Gruusias 2008. aasta augustis jätkab Venemaa Föderatsioon endiselt Gruusiale kuuluvate Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia alade ebaseaduslikku okupeerimist, õõnestades sellega rahvusvahelist õigust ja eeskirjadel põhinevat rahvusvahelist süsteemi, ning astub aktiivseid samme mõlema piirkonna täielikuks annekteerimiseks;

B.  arvestades, et Venemaa tugevdab järjest oma ebaseaduslikku sõjalist kohalolekut okupeeritud Gruusia aladel, rajades uusi baase, tuues kohale uusi vägesid ja varustust ning viies läbi sõjalisi õppusi;

C.  arvestades, et Venemaa rikub endiselt oma rahvusvahelisi kohustusi ja keeldub rakendamast ELi vahendatud 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet;

D.  arvestades, et Venemaa jätkab mõlema piirkonna isoleerimist ülejäänud Gruusiast, sulgedes täiendavaid piiripunkte, paigaldades halduspiirile füüsilisi tõkkeid ja viies läbi kampaaniat gruusia kultuuri väljajuurimiseks;

E.  arvestades, et seda piiri nihutatakse tasapisi, kuid järjekindlalt nn piiriõgvenduse raames sügavamale Thbilisi kontrolli all asuvale territooriumile ning mõnes kohas on see jõudnud väga lähedale elutähtsale taristule, näiteks gaasi torujuhtmetele;

F.  arvestades, et sajad tuhanded riigisisesed põgenikud ja pagulased, kes on mitme etnilise puhastuse laine tagajärjel Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia aladelt vägisi välja saadetud, on endiselt jäetud ilma oma põhiõigusest turvaliselt ja väärikalt koju tagasi pöörduda;

G.  arvestades, et okupeeritud Gruusia aladel rikutakse põhilisi inimõigusi, sealhulgas liikumis- ja elukohavabadust, õigust omandile ja õigust saada emakeelset haridust; arvestades, et jätkuvalt pannakse toime ebaseaduslikke kinnipidamisi ja inimrööve;

H.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon kui Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia alade üle tegeliku kontrolli teostaja on täielikult vastutav tõsiste inimõiguste rikkumiste eest ja kohapealse humanitaarolukorra eest;

I.  arvestades, et 2008. aasta sissetung oli Venemaa esimene suur avalik rünnak Euroopa korra vastu; arvestades, et hiljem järgnesid sellele teised, sealhulgas Krimmi annekteerimine ja sõda Ida-Ukrainas;

J.  arvestades, et üks Venemaa sissetungi eesmärke oli muuta kohapealset olukorda ja nurjata Gruusia saamine NATO liikmeks, mida oli varem samal aastal toimunud Bukaresti tippkohtumisel lubatud; arvestades, et NATO tõrksust Gruusia ja Ukraina vastu võtta tõlgendas Venemaa kui rohelist tuld agressiooni alustamiseks;

K.  arvestades, et Ida-Euroopa liidrite – Poola presidendi Lech Kaczyński, Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese, Leedu presidendi Valdas Adamkuse, Läti peaministri Ivars Godmanise ja Ukraina presidendi Viktor Juštšenko – ühist erakorralist visiiti Gruusiasse 12. augustil 2008 peetakse üldiselt peamiseks teguriks, mis hoidis ära Venemaa pealetungi Thbilisile ning hõlbustas relvarahu vahendamist ELi nõukogu eesistuja Prantsusmaa poolt;

L.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon keeldub endiselt võimaldamast ELi vaatlusmissioonile juurdepääsu Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia aladele, mis kujutab endast ELi vahendatud 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkuleppe rikkumist, ning takistab seeläbi missiooni võimekust oma mandaati täies ulatuses ellu viia;

1.  kinnitab veel kord oma sõnaselget toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele;

2.  avaldab kaastunnet kõigi konflikti ohvrite perekondadele;

3.  tunnustab ELi etendatud rolli relvarahu üle peetud läbirääkimistel ning Gruusia poole toetamisel, eelkõige ELi vaatlusmissiooni loomise kaudu; kutsub ELi siiski üles etendama veelgi aktiivsemat rolli ning jätkama konflikti lahendamisel aktiivset tegevust Lõuna-Kaukaasiasse ja Gruusia kriisi jaoks nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja kaudu Genfi rahvusvaheliste kõneluste kaaseesistujana ning ELi vaatlusmissiooni kaudu;

4.  avaldab lugupidamist nende Ida-Euroopa liidrite otsustavale tegevusele, kes külastasid Thbilisit 2008. aasta augustis, kui Venemaa väed olid Gruusia pealinnast ainult 50 km kaugusel;

5.  kordab oma üleskutset Venemaale austada täielikult Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning selle rahvusvaheliselt tunnustatud piiride puutumatust, võtta tagasi otsus tunnustada Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia eraldumist, lõpetada nende alade okupeerimine ning kohustuda ka omalt poolt Gruusia vastu jõudu mitte kasutama;

6.  mõistab hukka Venemaa, Venezuela, Nicaragua, Süüria ja Nauru otsuse tunnustada Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat ning nõuab selle tunnustamise tagasivõtmist;

7.  mõistab karmilt hukka Venemaa Föderatsiooni okupatsioonivägede poolt toime pandud süstemaatilised Gruusia kodanike inimõiguste rikkumised, sh tapmised, piinamised ja inimröövid; väljendab sellega seoses heameelt selle üle, et Gruusia parlament on võtnud vastu kahe partei toetusega resolutsiooni, millega seati sisse selliste rikkumiste toimepanijate või nende varjamise eest vastutavate isikute must nimekiri (Otkhozoria-Tatunashvili nimekiri), ning kutsub liikmesriike ja nõukogu üles kandma musta nimekirja need isikud, kes on või võivad olla Otkhozoria-Tatunashvili nimekirjas, ning kehtestama neile riiklikud või ELi-ülesed sanktsioonid;

8.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet täielikult ellu viima, lõpetades koheselt nn piiristamise protsessi ja oma sõjalise kohaloleku suurendamise mõlemas okupeeritud piirkonnas;

9.  tuletab Venemaa Föderatsioonile kui okupeerivale võimule meelde tema kohustusi elanikkonna ees ning et ta peab lõpetama okupeeritud Gruusia aladel inimõiguste rikkumised, liikumis- ja elukohavabaduse piiramise, diskrimineerimise etnilise päritolu alusel ning omandiõiguse ja emakeelse hariduse saamise õiguse rikkumise;

10.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles võimaldama ELi vaatlusmissioonile tema mandaadi kohast tingimusteta juurdepääsu Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonnale / Lõuna-Osseetiale;

11.  mõistab sellega seoses hukka kõik Venemaa sammud Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia alade täielikuks annekteerimiseks;

12.  tunnistab, et piisava reaktsiooni puudumine Venemaa agressioonile Gruusia vastu 2008. aastal ajendas Venemaad jätkama agressiivseid sõjalisi ja poliitilisi kampaaniaid nii oma naabruses kui ka kaugemal, ning seeläbi nõrgendama ja õõnestama eeskirjadel põhinevat rahvusvahelist korda ja stabiilsust nii Euroopas kui ka mujal;

13.  rõhutab, et rahvusvaheline kogukond peab võtma Venemaa okupatsiooni- ja anneksioonipoliitika vastu järjepideva, kooskõlastatud, ühise ja kindla seisukoha, kuna see on ainuke vahend, millega tagada Gruusias konflikti rahumeelne lahendamine ja naabruses sarnaste konfliktide tekke ennetamine;

14.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Gruusia valitsusele ja parlamendile ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

 

(1)

ELT C 11, 12.1.2018, lk 82.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0493.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0440.

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika