Procedūra : 2018/2741(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0276/2018

Pateikti tekstai :

B8-0276/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0266

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 411kWORD 48k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus dešimčiai metų nuo Rusijos invazijos (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl okupuotų Gruzijos teritorijų praėjus dešimčiai metų nuo Rusijos invazijos (2018/2741(RSP))  
B8-0276/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugpjūčio 12 d. ugnies nutraukimo susitarimą, sudarytą tarpininkaujant ES ir pasirašytą Gruzijos ir Rusijos Federacijos, ir į 2008 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl asociacijos susitarimų bei išsamių ir visapusiškų laisvosios prekybos erdvių su Gruzija, Moldova ir Ukraina(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaitos(2),

–  atsižvelgdamas į Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimų bendras deklaracijas, ypač į deklaraciją, dėl kurios susitarta 2017 m. Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) bendrus komunikatus dėl Europos kaimynystės politikos (EKP), ypač į 2017 m. gegužės 18 d. ataskaitą dėl Europos kaimynystės politikos peržiūros įgyvendinimo (JOIN(2017)0018) ir 2017 m. birželio 9 d. peržiūrėtą bendrą tarnybų darbinį dokumentą „Rytų partnerystė – 20 tikslų iki 2020 m.: svarbiausia pagrindiniai prioritetai ir apčiuopiami rezultatai“ (SWD(2017)0300) ir į 2016 m. komunikatą „Visuotinė Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategija“,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Rytų kaimynystės šalyse ir ypač į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi praėjus dešimčiai metų po 2008 m. rugpjūčio mėn. Gruzijoje įvykdytos Rusijos karinės agresijos, Rusijos Federacija tebėra neteisėtai okupavusi Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionus, taip pažeisdama tarptautinę teisę ir taisyklėmis grindžiamą tarptautinę sistemą, be to, ji imasi aktyvių veiksmų siekdama visiškos abiejų regionų aneksijos;

B.  kadangi Rusija nuolat stiprina savo karines pajėgas, neteisėtai esančias okupuotuose Gruzijos teritorijose, kurdama naujas bazes, pervesdama naujas karines pajėgas, įveždama naują įrangą ir vykdydama karines pratybas;

C.  kadangi Rusija ir toliau pažeidžia savo tarptautinius įsipareigojimus ir atsisako įgyvendinti 2008 m. rugpjūčio 12 d. ugnies nutraukimo susitarimą, sudarytą tarpininkaujant ES;

D.  kadangi Rusija toliau izoliuoja abu regionus nuo visos šalies, uždarydama dar daugiau sienos perėjimo punktų, statydama fizines užtvaras pagal administracinę ribą ir vykdydama kampaniją, kuria siekiama išnaikinti Gruzijos kultūrą;

E.  kadangi ši riba lėtai, bet nuolat vis toliau perkeliama į Tbilisio kontroliuojamą teritoriją, o vykdant sienos demarkacijos procesą kai kuriose vietose itin priartėta prie ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, pvz., dujotiekių;

F.  kadangi šimtams tūkstančių šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių, kurie buvo priverstinai išsiųsti iš Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionų dėl keliais etapais vykdyto etninio valymo, ir toliau neleidžiama pasinaudoti savo pagrindine teise saugiai ir oriai grįžti į savo namus;

G.  kadangi okupuotuose Gruzijos regionuose pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės, įskaitant teisę laisvai judėti ir gyventi šalyje, teisę į nuosavybę ir teisę mokytis gimtąja kalba; kadangi ir toliau vykdomi neteisėti sulaikymai ir pagrobimai;

H.  kadangi Rusijos Federacija, kaip Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetija) regionus faktiškai kontroliuojanti jėga, yra visapusiškai atsakinga už sunkius žmogaus teisių pažeidimus ir humanitarinę padėtį vietoje;

I.  kadangi 2008 m. įvykdyta invazija buvo pirmasis didelis ir demonstratyvus išpuolis prieš Europoje nusistovėjusią tvarką; kadangi šį išpuolį vėliau sekė kiti, įskaitant Krymo aneksiją ir karą Rytų Ukrainoje;

J.  kadangi vienas iš Rusijos invazijos tikslų buvo pakeisti padėtį vietoje ir užkirsti kelią Gruzijos narystei NATO, kaip buvo pažadėta anksčiau tais metais Bukarešte vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime; kadangi NATO nenorą priimti Gruziją ir Ukrainą Rusija interpretavo kaip paskatinimą įvykdyti agresiją;

K.  kadangi bendras Rytų Europos valstybių vadovų – Lenkijos prezidento Lecho Kaczyński, Estijos prezidento Toomaso Hendriko Ilveso, Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus, Latvijos ministro pirmininko Ivarso Godmanio ir Ukrainos prezidento Viktoro Juščenkos – ad hoc vizitas Gruzijoje 2008 m. rugpjūčio 12 d. laikomas itin svarbiu veiksniu užkertant kelią Rusijai pasiekti Tbilisį ir sudarant palankesnes sąlygas ES Tarybai pirmininkavusiai Prancūzijai tarpininkauti siekiant ugnies nutraukimo;

L.  kadangi Rusija ir toliau neleidžia ES stebėsenos misijos (EUMM) atstovams patekti į Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionų teritorijas, taip pažeisdama 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimą dėl ugnies nutraukimo, sudarytą tarpininkaujant ES, ir trukdydama šiai misijai visapusiškai vykdyti savo įgaliojimus;

1.  dar kartą patvirtina, kad tvirtai remia Gruzijos suverenitetą ir teritorinį vientisumą;

2.  reiškia užuojautą visų konflikto aukų šeimoms;

3.  pripažįsta ES vaidmenį, atliktą derantis dėl ugnies nutraukimo ir remiant Gruziją, visų pirma sukuriant EUMM; atsižvelgdamas į tai, ragina ES dar aktyviau dalyvauti ir toliau imtis aktyvių veiksmų siekiant išspręsti konfliktą, šiuo tikslu pasitelkiant tiek ES specialųjį įgaliotinį Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais, kaip vieną iš Ženevos tarptautinių diskusijų pirmininkų, tiek EUMM;

4.  palankiai vertina ryžtingus veiksmus, kurių ėmėsi Rytų Europos valstybių vadovai, kurie 2008 m. rugpjūčio mėn. lankėsi Tbilisyje, kai Rusijos karinės pajėgos nuo Gruzijos sostinės buvo nutolusios tik 50 km;

5.  pakartotinai ragina Rusiją visapusiškai gerbti Gruzijos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, taip pat jos tarptautiniu lygmeniu pripažintų sienų neliečiamumą, atšaukti Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionų atsiskyrimo pripažinimą, nutraukti jų okupaciją ir pagal abipusį susitarimą įsipareigoti nenaudoti jėgos prieš Gruziją;

6.  smerkia Rusiją, Venesuelą, Nikaragvą, Siriją ir Nauru dėl Abchazijos ir Pietų Osetijos pripažinimo ir ragina šį pripažinimą atšaukti;

7.  griežtai smerkia Rusijos Federacijos okupacinių pajėgų atstovų sistemingai vykdomus Gruzijos piliečių žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant nužudymus, kankinimus ir pagrobimus; palankiai vertina tai, kad Gruzijos parlamentas priėmė nešališką rezoliuciją, kurią nustatomas asmenų, atsakingų už tokius pažeidimus, ir tokius pažeidimus pridengiančių asmenų juodasis sąrašas (G. Otchozorios ir A. Tatunašvili sąrašas), ir ragina valstybes nares ir Tarybą įtraukti į juodąjį sąrašą tuos, kurie yra arba gali būti įtraukti į G. Otchozorios ir A. Tatunašvili sąrašą, ir skirti jiems nacionalines arba ES masto sankcijas;

8.  ragina Rusijos Federaciją visiškai įgyvendinti 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimą dėl ugnies nutraukimo, taigi nedelsiant sustabdyti sienos demarkacijos procesą ir savo karinių pajėgų stiprinimą abiejuose regionuose;

9.  primena Rusijos Federacijai, kaip okupacinei jėgai, apie jai tenkančias prievoles gyventojų atžvilgiu ir tai, kad ji turi nutraukti žmogaus teisių pažeidimus, judėjimo laisvės ir teisės gyventi šalyje apribojimus, diskriminaciją dėl etninės kilmės bei teisės į nuosavybę ir teisės mokytis gimtąja kalba pažeidimą okupuotose Gruzijos teritorijose;

10.  ragina Rusijos Federaciją besąlygiškai suteikti EUMM atstovams galimybę patekti į Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionų teritorijas, kad ši misija galėtų vykdyti savo įgaliojimus;

11.  atsižvelgdamas į tai, smerkia visus veiksmus, kurių ėmėsi Rusija, siekdama visiškos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos) regionų teritorijų aneksijos;

12.  pripažįsta, kad nesugebėjimas tinkamai reaguoti į 2008 m. Rusijos įvykdytą agresiją, nukreiptą prieš Gruziją, paskatino Rusiją toliau vykdyti agresyvias karines ir politines kampanijas savo kaimynystėje ir už jos ribų ir taip susilpninti ir pažeisti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką ir stabilumą Europoje ir kitur;

13.  pabrėžia, kad tarptautinė bendruomenė turi priimti nuoseklią, suderintą, vieningą ir tvirtą poziciją Rusijos vykdomos okupacijos ir aneksijos politikos klausimu, nes tai vienintelis būdas užtikrinti taikų konflikto Gruzijoje sprendimą ir užkirsti kelią panašiems konfliktams kaimyninėse šalyse;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Gruzijos vyriausybei ir parlamentui bei Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui.

 

(1)

OL C 11, 2018 1 12, p. 82.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0493.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0440.

Atnaujinta: 2018 m. birželio 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika