Procedura : 2018/2741(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0276/2018

Teksty złożone :

B8-0276/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/06/2018 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0266

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 337kWORD 48k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie okupowanych terytoriów Gruzji dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (2018/2741(RSP))  
B8‑0276/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając porozumienie w sprawie zawieszenia broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., w którym rolę mediatora pełniła UE, a które podpisały Gruzja i Federacja Rosyjska, a także porozumienie wykonawcze z dnia 8 września 2008 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa(2),

–  uwzględniając wspólne deklaracje ze szczytów Partnerstwa Wschodniego, w szczególności deklarację uzgodnioną w 2017 r. w Brukseli,

–  uwzględniając wspólne komunikaty Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) w sprawie europejskiej polityki sąsiedztwa, w szczególności sprawozdanie z wdrażania przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa z dnia 18 maja 2017 r. (JOIN(2017)0018) oraz wspólny dokument roboczy służb z dnia 9 czerwca 2017 r. pt. „Partnerstwo Wschodnie – 20 wyników do 2020 r.: orientacja na kluczowe priorytety i wymierne wyniki” (SWD(2017)0300), a także komunikat z 2016 r. pt. „Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej”,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje dotyczące sytuacji we wschodnim sąsiedztwie, a w szczególności zalecenie z dnia 15 listopada 2017 r. dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa Wschodniego w perspektywie szczytu w listopadzie 2017 r.(3),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że dziesięć lat po rosyjskiej agresji wojskowej na Gruzję w sierpniu 2008 r. Federacja Rosyjska nadal bezprawnie okupuje gruzińskie terytoria Abchazji i Cchinwali / Osetii Południowej, naruszając prawo międzynarodowe i oparty na zasadach system międzynarodowy, oraz podejmuje aktywne działania na rzecz pełnego przyłączenie obu regionów;

B.  mając na uwadze, że Rosja nieustannie wzmacnia swoją bezprawną obecność wojskową na okupowanych terytoriach Gruzji, sprowadzając tam nowe oddziały i sprzęt, a także przeprowadzając ćwiczenia wojskowe;

C.  mając na uwadze, że Rosja nadal narusza swoje zobowiązania międzynarodowe i odmawia wprowadzenia w życie wynegocjowanego przy wsparciu UE porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r.;

D.  mając na uwadze, że Rosja nieustannie izoluje obydwa regiony od pozostałej części kraju przez zamykanie kolejnych przejść granicznych, tworzenie fizycznych barier wzdłuż granicy administracyjnej i prowadzenie kampanii, której celem jest niszczenie gruzińskiej kultury;

E.  mając na uwadze, że w procesie zwanym „borderyzacją” ta linia graniczna powoli, ale stale przesuwana jest w głąb terytorium kontrolowanego przez Tbilisi, i w niektórych miejscach bardzo zbliża się do infrastruktury krytycznej takiej jak gazociągi;

F.  mając na uwadze, że setki tysięcy osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców przymusowo wydalonych z gruzińskich terytoriów Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej w wyniku kilku fal czystek etnicznych nadal pozbawione są podstawowego prawa do bezpiecznego i godnego powrotu do domu;

G.  mając na uwadze, że w okupowanych regionach Gruzji nadal dochodzi do rażących naruszeń praw człowieka, w tym prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu, prawa własności i dostępu do edukacji w rodzimym języku; mając na uwadze, że nadal dochodzi tam do bezprawnego przetrzymywania i porwań;

H.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska jako mocarstwo sprawujące faktyczną kontrolę nad gruzińskimi terytoriami Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej ponosi pełną odpowiedzialność za poważne łamanie praw człowieka i sytuację humanitarną w tym regionie;

I.  mając na uwadze, że rosyjska inwazja z 2008 r. stanowiła pierwszy poważny otwarty atak na porządek europejski; mając na uwadze, że później nastąpiły kolejne, w tym aneksja Krymu i działania wojenne we wschodniej Ukrainie;

J.  mając na uwadze, że jednym z celów rosyjskiej inwazji była zmiana sytuacji w terenie oraz wstrzymanie gruzińskiego członkostwa w NATO, które wcześniej tego samego roku obiecano jej podczas szczytu w Bukareszcie; mając na uwadze, że niechęć NATO do przyjęcia Gruzji i Ukrainy została przez Rosję zinterpretowana jako zielone światło do agresji;

K.  mając na uwadze, że wspólna wizyta ad hoc wschodnioeuropejskich przywódców – prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa, prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, premiera Łotwy Ivarsa Godmanisa, prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki – w Gruzji w dniu 12 sierpnia 2008 r. jest powszechnie postrzegana jako jeden z głównych czynników wstrzymujących rosyjskie natarcie na Tbilisi i ułatwiających francuskiej prezydencji Rady UE pośredniczenie w zawarciu zawieszenia broni;

L.  mając na uwadze, że Federacja Rosyjska, gwałcąc wynegocjowane przy wsparciu UE porozumienie o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., nadal odmawia misji obserwacyjnej UE (EUMM) dostępu do gruzińskich terytoriów Abchazji i Regionu Cchinwali / Południowej Osetii, co ogranicza zdolność misji do pełnego wykonania jej mandatu;

1.  potwierdza swoje jednoznaczne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji;

2.  składa kondolencje rodzinom wszystkich ofiar konfliktu;

3.  uznaje rolę, jaką UE odegrała w negocjowaniu zawieszenia broni i wspieraniu strony gruzińskiej, w szczególności przez utworzenie EUMM; wzywa jednak UE, by odgrywała jeszcze aktywniejszą rolę i nadal czynnie angażowała się w rozwiązanie konfliktu za pośrednictwem Specjalnego Przedstawiciela UE w Regionie Kaukazu Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji, współprzewodnictwa w międzynarodowych rozmowach w Genewie oraz EUMM;

4.  wyraża uznanie dla zdecydowanych działań podejmowanych przez przywódców Europy Środkowo-Wschodniej, którzy odwiedzili Tbilisi w sierpniu 2008 r., kiedy rosyjskie oddziały znajdowały się zalewie 50 km od gruzińskiej stolicy;

5.  ponownie wzywa Rosję, aby w pełni szanowała suwerenność i integralność terytorialną Gruzji oraz nienaruszalność jej międzynarodowo uznanych granic, a także zaprzestała uznawania odrębności Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej, zaniechała okupacji tych terytoriów oraz odwzajemniła zobowiązanie Gruzji do niestosowania siły;

6.  potępia Rosję, Wenezuelę, Nikaraguę, Syrię i Nauru za uznanie Abchazji i Osetii Południowej oraz wzywa do wycofania tego uznania;

7.  zdecydowanie potępia systematyczne naruszanie praw człowieka Gruzinów przez przedstawicieli sił okupacyjnych Federacji Rosyjskiej, w tym morderstwa, tortury i uprowadzenia; w związku z tym aprobuje przyjęcie przez parlament Gruzji sporządzonej przez dwie partie rezolucji, w której ustanawia się „czarną listę” osób odpowiedzialnych za te naruszenia lub ich tuszowanie (lista Otchozoria–Tatunaszwili) oraz wzywa państwa członkowskie i Radę do wciągnięcia na czarną listę i nałożenia krajowych lub unijnych sankcji na tych, którzy figurują bądź mogą figurować na liście Otchozoria–Tatunaszwili;

8.  wzywa Federację Rosyjską do pełnego wdrożenia porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 12 sierpnia 2008 r., a co za tym idzie natychmiastowego zaprzestania procesu borderyzacji i wzmacniania obecności wojskowej w obydwu okupowanych regionach;

9.  przypomina Federacji Rosyjskiej jako okupantowi o jej obowiązkach wobec lokalnej populacji oraz o konieczności zaprzestania łamania praw człowieka, ograniczania swobody przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania, dyskryminacji ze względów etnicznych oraz naruszania prawa do własności i do edukacji w rodzimym języku na okupowanych terytoriach Gruzji;

10.  wzywa Federację Rosyjską do umożliwienia misji obserwacyjnej EUMM dostępu do gruzińskich terytoriów Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej na podstawie jej mandatu;

11.  w związku z tym potępia wszelkie działania podejmowane przez Rosję w kierunku pełnej aneksji terytoriów Abchazji i Regionu Cchinwali / Osetii Południowej;

12.  przyznaje, że brak właściwej reakcji na rosyjski atak na Gruzję w 2008 r. zachęcił Rosję do kontynuowania agresywnych kampanii wojskowych i politycznych, zarówno w sąsiedztwie, jak i poza nim, co osłabiło i podważyło oparty na zasadach porządek międzynarodowy i stabilność w Europie i na świecie;

13.  podkreśla, że społeczność międzynarodowa musi przyjąć spójne, skoordynowane, jednolite i zdecydowane stanowisko przeciwko rosyjskiej polityce okupacji i aneksji, gdyż jest to jedyny sposób zapewnienia pokojowego rozwiązania konfliktu w Gruzji i podobnych konfliktów w sąsiedztwie;

14.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Gruzji oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

 

(1)

Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 82.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0493.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0440.

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności