Postup : 2018/2741(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0277/2018

Předložené texty :

B8-0277/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/06/2018 - 7.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0266

NÁVRH USNESENÍ
PDF 272kWORD 48k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.675v01-00
 
B8-0277/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,


o okupovaných územích Gruzie deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o okupovaných územích Gruzie deset let po ruské invazi (2018/2741(RSP))  
B8‑0277/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předešlá usnesení o Gruzii a o situaci ve východním sousedství,

–  s ohledem na dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU a kterou podepsaly Gruzie a Ruská federace, a na prováděcí dohodu ze dne 8. září 2008,

–  s ohledem na vyslání Pozorovatelské mise EU do Gruzie (EUMM Georgia) dne 15. září 2008,

–  s ohledem na dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost dne 1. července 2016, a na bezvízový styk mezi EU a Gruzií, který vstoupil v platnost dne 28. března 2017,

–  s ohledem na zprávu Komise o provádění dohody o přidružení ze dne 9. listopadu 2017 (SWD(2017) 0371),

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost o rozvoji gruzínských regionů Abcházie a Jižní Osetie,

–  s ohledem na prohlášení předsedy delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a Parlamentního výboru pro přidružení EU-Gruzie Sajjada Karima o smrti gruzínského občana v Jižní Osetii,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení a doporučení Parlamentního výboru pro přidružení EU-Gruzie vydaná v Bruselu dne 26. dubna 2018 podle čl. 411 odst. 3 dohody o přidružení,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že gruzínská vláda i nadále dosahuje pokroku na cestě k demokracii a právnímu státu a navazuje stále užší vztahy s Evropskou unií; vzhledem k tomu, že díky dohodě o přidružení uzavřené mezi EU a Gruzií / prohloubené a komplexní zóně volného obchodu, které vstoupily v platnost dne 1. července 2016, měly obě strany prospěch z těsnějšího politického přidružení a intenzivnější obchodní a kulturní výměny; vzhledem k tomu, že Gruzie plní dohodnutý harmonogram ohledně provádění závazků vyplývajících z dohody o přidružení;

B.  vzhledem k tomu, že dne 28. března 2017 nabylo účinnosti bezvízové cestování mezi EU a Gruzií, což vedlo k nárůstu mobility a posílení mezilidských kontaktů; vzhledem k tomu, že dialog mezi EU a Gruzií o uvolnění vízového režimu se ukázal jako účinný nástroj pro dosahování pokroku ohledně reforem v široké škále oblastí;

C.  vzhledem k tomu, že je narušena nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Gruzie nevyřešenými regionálními konflikty v okupovaných regionech Gruzie, tedy v Abcházii a v Jižní Osetii; vzhledem k tomu, že deset let po rusko-gruzínském vojenském konfliktu Ruská federace i nadále porušuje své mezinárodní závazky a jedná v rozporu s dohodou o příměří ze dne 12. srpna 2008;

D.  vzhledem k tomu, že EU silně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic; vzhledem k tomu, že EU je i nadále pevně odhodlána usilovat o řešení konfliktu a tyto snahy též aktivně podporuje prostřednictvím činnosti zvláštního zástupce EU pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii a mise EUMM a prostřednictvím nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru;

E.  vzhledem k tomu, že Ruská federace i nadále podniká kroky k faktické anexi gruzínských regionů Abcházie a Jižní Osetie, čímž podkopává mezinárodní právo; vzhledem k tomu, že takzvané smlouvy o integraci a o alianci podepsané mezi Ruskem a Abcházií a Jižní Osetií v letech 2014 a 2015 jasně porušovaly mezinárodní právo, zásady OBSE a mezinárodní závazky Ruska; vzhledem k tomu, že Evropská unie neuznává rámec takzvaných voleb a referenda uspořádaných v letech 2016 a 2017 separatisty podporovanými Ruskem v gruzínských regionech Abcházie a Jižní Osetie;

F.  vzhledem k tomu, že ruské ozbrojené síly i nadále izolují regiony Abcházie a Jižní Osetie od zbytku země tím, že uzavřely hraniční přechody, postavily ploty z ostnatého drátu a jiné umělé překážky a dále rozšiřují správní hranici; vzhledem k tomu, že misi EUMM byl zablokován přístup do Abcházie i Jižní Osetie, což je v rozporu s dohodou o příměří ze dne 12. srpna 2008;

G.  vzhledem k tomu, že stav lidských práv v Abcházii a Jižní Osetii se v několika posledních letech zhoršil a docházelo k zastrašování a represím gruzínských občanů v souvislosti s etnickou diskriminací a nucenými demografickými změnami, omezeními v oblasti svobody pohybu, majetkových práv a vzdělávání v mateřském jazyce;

H.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud zahájil vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, jichž se údajně dopustily všechny strany konfliktu;

I.  vzhledem k tomu, že na konci důkazního řízení před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) dne 23. května 2018 Gruzie obvinila Ruskou federaci z válečných zločinů a porušení lidských práv během konfliktu v roce 2008, včetně toho, že ruské síly se údajně dopustily nevybíravých útoků na civilisty a jejich majetek v různých částech Gruzie, včetně Abcházie a Jižní Osetie; vzhledem k tomu, že Ruská federace tato nařčení odmítá;

1.  vítá intenzivní zapojení a úsilí Gruzie o prohloubení vztahů s EU na základě závazků v rámci dohody o přidružení / prohloubené a komplexní zóny volného obchodu a usilování o evropskou integraci; považuje za mimořádně důležité, že gruzínské orgány i nadále zachovávají demokracii a dodržují lidské práva a práva menšin, základní svobody a zásady právního státu;

2.  potvrzuje, že podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic; je i nadále pevně odhodlán k řešení konfliktu a k prosazování své politiky neuznání uvedených regionů a angažovanosti v Gruzii, a to za použití všech nástrojů, které má k dispozici, jako součást komplexního přístupu;

3.  požaduje, aby Ruská federace ukončila okupaci gruzínských regionů Abcházie a Jižní Osetie, plně respektovala svrchovanost a územní celistvost Gruzie a řídila se závaznými závazky stanovenými v dohodě o příměří ze dne 12. srpna 2008, zejména pokud jde o závazek ke stažení všech vojenských sil;

4.  vyjadřuje vážné znepokojení ohledně zamítnutí přístupu pro mezinárodní a regionální pozorovatele; trvá na tom, že neomezený přístup pro mezinárodní pozorovatelské mechanismy zabývající se stavem lidských práv, včetně pozorovatelů Organizace spojených národů a mise EUMM, do gruzínských regionů Abcházie a Jižní Osetie má stěžejní význam;

5.  požaduje, aby Ruská federace zvrátila své rozhodnutí o uznání takzvané nezávislosti gruzínských regionů Abcházie a Jižní Osetie;

6.  odsuzuje záměrné ničení desítek gruzínských vesnic a kostelů v okupovaných regionech Abcházie a Jižní Osetie a záměrný pokus o vymazání stop Gruzie v okupovaných regionech;

7.  lituje, že ženevská mezinárodní jednání obecně sklouzávají do patové situace; vyzývá EU, aby zaujala aktivnější úlohu při vedení dialogu se všemi zúčastněnými stranami v rámci ženevských mezinárodních jednání s cílem dosáhnout v nadcházejících kolech jednání dohody na společném prohlášení o nepoužívání síly žádnou ze stran; vyzývá v této souvislosti Ruskou federaci, aby se řídila zásadou řešení konfliktů mírovými prostředky tím, že přijme recipročně závazek o nepoužití síly, který jednostranně přijala Gruzie, jak prohlásil prezident Gruzie ve svém projevu k Evropskému parlamentu dne 23. listopadu 2010;

8.  vítá novou mírovou iniciativu gruzínské vlády s názvem „Krok k lepší budoucnosti“, která by mohla být prospěšná obyvatelů žijícím na obou stranách správní hranice tím, že usnadní obchod, vzdělávání a mobilitu a podpoří mezilidské kontakty a budování důvěry mezi rozdělenými společenstvími;

9.  je hluboce znepokojen zhoršováním stavu lidských práv v gruzínských regionech Abcházie a Jižní Osetie, zejména pokud jde o etnickou diskriminaci, svobodu pohybu, majetková práva a vzdělávání v mateřském jazyku, a rovněž je znepokojen přetrvávajícími překážkami pro práva vnitřně vysídlených osob a uprchlíků na bezpečný a důstojný návrat do svých domovů;

10.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad smrtí gruzínského občana Archila Tatunašviliho v únoru 2018 ve vazbě ve městě Cchinvali a nad zavražděním gruzínského občana Gigy Otchozoria v těsné blízkosti okupační hranice blízko Abcházie; zdůrazňuje, že je nutné se tímto a podobnými případy náležitě zabývat a zabránit jejich opakování a zvyšování napětí; zdůrazňuje, že je třeba zabránit beztrestnosti, a vyzývá k důkladnému vyšetření těchto případů, k předání osob odpovědných za výše uvedené trestné činy spravedlnosti a ke spolupráci všech stran, a to i v rámci mechanismu předcházení incidentům a reakce na ně;

11.  vyzývá Ruskou federaci, aby přestala dále přeměňovat správní hranici na skutečnou hranici tím, že instaluje ploty s ostnatým drátem a jiné umělé překážky; vyzývá rovněž k ukončení zabírání území ovládaného gruzínskou vládou a k ukončení dalšího posouvání správní hranice, záměrného bránění mezilidským kontaktům a izolování obyvatelstva regionů Abcházie a Jižní Osetie;

12.  připomíná, že mise EUMM je jediná trvalá mezinárodní mise, která je na místě přítomna a poskytuje nestranné informace o situaci u správní hranice, a vyzývá k prodloužení jejího mandátu i po 14. prosinci 2018;

13.  opakuje, že osoby zodpovědné za porušování mezinárodního práva na všech stranách konfliktu by měly být pohnány k zodpovědnosti; opakuje v této souvislosti, že silně podporuje pokračující vyšetřování Mezinárodního trestního soudu (MTS) a projednávanou věc před Evropským soudem pro lidská práva; vyzývá všechny strany, aby respektovaly rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, který má být podle očekávání vynesen v průběhu letošního roku;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, OBSE, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům zemí Východního partnerství a vládě a parlamentu Ruské federace.

 

Poslední aktualizace: 13. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí