Procedure : 2018/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0277/2018

Indgivne tekster :

B8-0277/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0266

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 262kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.675v01-00
 
B8-0277/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))  
B8‑0277/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Georgien og situationen i de østlige nabolande,

–  der henviser til våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der blev formidlet af EU og undertegnet af Georgien og Den Russiske Føderation, samt til gennemførelsesaftalen af 8. september 2008,

–  der henviser til udsendelsen af EU's observatørmission i Georgien (EUMM Georgien) den 15. september 2008,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Georgien, som trådte i kraft den 1. juli 2016, og til den visumfri ordning mellem EU og Georgien, som trådte i kraft den 28. marts 2017,

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesrapport om Georgiens associering af 9. november 2017 (SWD(2017)0371),

–  der henviser til erklæringerne fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten om udviklingen i de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien,

–  der henviser til erklæringen af 28. februar 2018 fra formanden for Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien, Sajjad Karim, vedrørende en georgisk statsborgers død i Sydossetien,

–  der henviser til sluterklæringen og henstillingerne af 26. april 2018 fra Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien i Bruxelles i henhold til artikel 411, stk. 3, i associeringsaftalen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Georgiens regering har fortsat med at gøre fremskridt i retning af demokrati og retsstatsforhold og knytte tættere forbindelser med Den Europæiske Union; der henviser til, at som følge af associeringsaftalen mellem EU og Georgien/aftalen om et vidtgående og bredt frihandelsområde (AA/DCFTA), som trådte i kraft den 1. juli 2016, har begge parter haft gavn af en tættere politisk associering og en intensiveret økonomisk og kulturel udveksling; der henviser til, at Georgien overholder de aftalte tidsfrister for gennemførelsen af de forpligtelser, der følger af associeringsaftalen;

B.  der henviser til, at visumfri rejse mellem EU og Georgien trådte i kraft den 28. marts 2017 og har medført øget mobilitet og styrkede mellemfolkelige kontakter; der henviser til, at dialogen om visumliberalisering mellem EU og Georgien har vist sig at være et effektivt redskab til at fremskynde vidtrækkende reformer;

C.  der henviser til, at Georgiens uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet undergraves af de uløste regionale konflikter i de besatte georgiske områder Abkhasien og Sydossetien; der henviser til, at Den Russiske Føderation ti år efter den militære konflikt mellem Rusland og Georgien fortsat er i strid med sine internationale forpligtelser og i strid med våbenhvileaftalen af 12. august 2008;

D.  der henviser til, at EU går stærkt ind for Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser; der henviser til, at EU fortsat er stærkt engageret i og aktivt støtter bestræbelserne på konfliktløsning gennem det arbejde, som udføres af EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien og EUMM, og gennem instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred;

E.  der henviser til, at Den Russiske Føderation fortsat tager skridt til en faktisk annektering af de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien, hvilket dermed undergraver folkeretten; der henviser til, at de såkaldte integrations- og alliancetraktater, der blev undertegnet mellem Rusland og Abkhasien og Sydossetien i 2014 og 2015, var klare overtrædelser af folkeretten, OSCE's principper og Ruslands internationale forpligtelser; der henviser til, at Den Europæiske Union ikke anerkender rammerne af det såkaldte valg og den folkeafstemning, der blev afholdt af russiskstøttede separatister i de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien i 2016 og 2017;

F.  der henviser til, at de russiske væbnede styrker fortsætter med at isolere regionerne Abkhasien og Sydossetien fra resten af landet ved at lukke grænseovergangssteder, opsætte pigtrådshegn og andre kunstige barrierer og udvide den administrative grænselinje yderligere; der henviser til, at EUMM's adgang til både Abkhasien og Sydossetien er blokeret, hvilket er i strid med våbenhvileaftalen af 12. august 2008;

G.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Abkhasien og Sydossetien er blevet forværret i løbet af de sidste par år med intimidering og undertrykkelse af georgiske statsborgere, som har været relateret til etnisk begrundet forskelsbehandling, tvungne demografiske ændringer og begrænsninger af den frie bevægelighed, ejendomsrettigheder og undervisning på modersmålet;

H.  der henviser til, at Den Internationale Straffedomstol har iværksat en undersøgelse af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, der angiveligt er blevet begået af alle parter i konflikten;

I.  der henviser til, at Georgien under de afsluttende erklæringer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) den 23. maj 2018 beskyldte Den Russiske Føderation for krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser under konflikten i 2008, herunder russiske styrkers vilkårlige angreb på civile og deres ejendom i forskellige dele af Georgien, herunder Abkhasien og Sydossetien; der henviser til, at Den Russiske Føderation afviser alle påstandene;

1.  glæder sig over Georgiens dybe engagement og dybtgående indsats med hensyn til uddybelsen af forbindelserne med EU på grundlag af forpligtelserne i associeringsaftalen og den vidtgående og brede frihandelsaftale og ambitionerne om europæisk integration; mener, at det er af afgørende betydning, at de georgiske myndigheder fortsætter med at værne om demokratiet og respektere menneskerettighederne, mindretals rettigheder, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet;

2.  bekræfter sin støtte til Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser; er fortsat stærkt engageret i konfliktløsning og sin politik om ikkeanerkendelse og engagement i Georgien, ved hjælp af alle de instrumenter, der står til rådighed inden for rammerne af en samlet tilgang;

3.  kræver, at Den Russiske Føderation bringer sin besættelse af de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien til ophør, fuldt ud respekterer Georgiens suverænitet og territoriale integritet og overholder de bindende forpligtelser i våbenhvileaftalen af 12. august 2008, navnlig med hensyn til forpligtelsen om at trække alle sine militære styrker tilbage;

4.  udtrykker alvorlig bekymring over, at internationale og regionale observatører nægtes adgang; insisterer på, at det er nødvendigt, at internationale overvågningsmekanismer for menneskerettigheder i internationale organisationer, herunder De Forenede Nationer og EUMM, har uhindret adgang til de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien;

5.  kræver, at Den Russiske Føderation ændrer sin afgørelse om anerkendelse af den såkaldte uafhængighed af de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien;

6.  fordømmer den bevidste ødelæggelse af dusinvis af georgiske landsbyer og kirker i de besatte områder i Abkhasien og Sydossetien og det bevidste forsøg på at slette sporene af Georgien i de besatte områder;

7.  beklager, at de internationale drøftelser i Genève mere eller mindre er strandet; opfordrer EU til at indtage en mere proaktiv rolle i styringen af dialogen med alle berørte parter inden for rammerne af de internationale drøftelser i Genève med henblik på at nå til enighed i de kommende runder af drøftelser om en fælles erklæring vedrørende alle parters ikke-anvendelse af magt; opfordrer i denne forbindelse Den Russiske Føderation til at overholde princippet om fredelig konfliktløsning ved at gengælde Georgiens ensidige forpligtelse til ikke at anvende magt, således som Georgiens præsident erklærede i sin tale til Europa-Parlamentet den 23. november 2010;

8.  glæder sig over det nye fredsinitiativ i den georgiske regering med titlen "Et skridt mod en bedre fremtid", som kan være til gavn for befolkningerne på begge sider af den administrative grænse ved at lette handel, uddannelse og mobilitet og fremme mellemfolkelige kontakter og opbygge tilliden mellem de splittede lokalsamfund;

9.  er dybt bekymret over forværringen af menneskerettighedssituationen i de georgiske regioner Abkhasien og Sydossetien, især hvad angår etnisk begrundet forskelsbehandling, fri bevægelighed, ejendomsrettigheder og undervisning på modersmålet, og over de fortsatte hindringer for internt fordrevnes og flygtninges ret til på sikker og værdig vis at vende tilbage til deres hjem;

10.  udtrykker sin dybe bekymring over den varetægtsfængsledes georgiske borger Archil Tatunashvilis død i Tskhinvali i februar 2018 og mordet i maj 2018 på den georgiske borger Giga Otkhzoria i nærheden af okkupationslinjen tæt ved Abkhasien; understreger, at det er nødvendigt at håndtere denne og lignende sager for at undgå, at de gentages, og at spændingerne øges; understreger, at det er nødvendigt at undgå straffrihed, og opfordrer til, at disse sager efterforskes grundigt, således at de ansvarlige for ovennævnte forbrydelser bliver stillet for en domstol, og opfordrer til et samarbejde mellem alle parter, bl.a. inden for rammerne af mekanismen til forebyggelse af og reaktion på hændelser;

11.  opfordrer Den Russiske Føderation til at sætte en stopper for yderligere grænsedragning af den administrative grænse via opsætning af pigtrådshegn og andre kunstige hindringer; opfordrer også til, at der sættes en stopper for indgreb i områder, der kontrolleres af Georgiens regering, og for yderligere udvidelse af den administrative grænse, som forsætligt hæmmer mellemfolkelige kontakter og isolerer Abkhasiens og Sydossetiens befolkning;

12.  minder om, at EUMM er den eneste permanente internationale tilstedeværelse på stedet, som leverer upartiske oplysninger om situationen langs den administrative grænse, og opfordrer til, at dets mandat forlænges efter den 14. december 2018;

13.  gentager, at de ansvarlige for krænkelser af folkeretten, på begge sider i konflikten, bør drages til ansvar; gentager i denne sammenhæng sin stærke støtte til den verserende undersøgelse ved Den Internationale Straffedomstol (ICC) og den verserende sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; opfordrer alle parter til at overholde dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som ventes at falde senere i år;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten, OSCE, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringerne og parlamenterne i landene i Det Østlige Partnerskab og Den Russiske Føderations regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 13. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik