Διαδικασία : 2018/2741(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0277/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0277/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0266

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 496kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.675v01-00
 
B8-0277/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))  
B8‑0277/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Γεωργία και την κατάσταση στην περιοχή της ανατολικής γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ και υπογράφηκε από τη Γεωργία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, και τη συμφωνία υλοποίησής της, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Αποστολής Επιτήρησης της ΕΕ (EUMM) στη Γεωργία στις 15 Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ και Γεωργίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016, και την έναρξη ισχύος, την 28η Μαρτίου 2017, του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση εφαρμογής της Επιτροπής Σύνδεσης σχετικά με τη Γεωργία, της 9ης Νοεμβρίου 2017 (SWD(2017)0371),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τις εξελίξεις στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 28 Φεβρουαρίου 2018 ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, Sajjad Karim, σχετικά με την περίπτωση θανάτου ενός πολίτη της Γεωργίας στη Νότια Οσετία,

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της 26ης Απριλίου 2018 της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας στις Βρυξέλλες σύμφωνα με το άρθρο 411 παράγραφος 3, της Συμφωνίας Σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Γεωργίας συνέχισε να σημειώνει πρόοδο προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και να σφυρηλατεί στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας Σύνδεσης/Εκτενούς και Ολοκληρωμένης Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Γεωργίας (ΣΣ/ΕΟΖΕΣ), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016, και τα δύο μέρη έχουν επωφεληθεί από τη στενότερη πολιτική σύνδεση και την εντατικοποίηση των οικονομικών και πολιτιστικών ανταλλαγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία συμμορφώνεται με τα χρονοδιαγράμματα όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από την ΣΣ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαίρεση από την υποχρέωση θεώρησης όσον αφορά τα ταξίδια ανάμεσα στην ΕΕ και τη Γεωργία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2017 και έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κινητικότητας και την ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και Γεωργίας αποδείχθηκε αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας υπονομεύονται από τις ανεπίλυτες περιφερειακές συγκρούσεις στις κατεχόμενες γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας· ότι 10 έτη μετά τη στρατιωτική σύγκρουση Ρωσίας-Γεωργίας, η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να παραβιάζει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να μην τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει ένθερμα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της· ότι η ΕΕ εξακολουθεί να είναι αυστηρά προσηλωμένη και να στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης μέσω του έργου του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, και της Αποστολής Επιτήρησης της ΕΕ, καθώς και μέσω του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της de facto προσάρτησης των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, υπονομεύοντας έτσι το διεθνές δίκαιο· ότι οι αποκαλούμενες συνθήκες ολοκλήρωσης και συμμαχίας μεταξύ της Ρωσίας και της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας το 2014 και το 2015 ήταν σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, των αρχών του ΟΑΣΕ και των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει το πλαίσιο των αποκαλούμενων εκλογών και του δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκαν από υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας το 2016 και το 2017·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να απομονώνουν τις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας από την υπόλοιπη χώρα, κλείνοντας τα σημεία διέλευσης, εγκαθιστώντας φράχτες από συρματόπλεγμα και άλλα τεχνητά εμπόδια, και επεκτείνοντας περαιτέρω τη διοικητική συνοριακή γραμμή (ABL)· ότι εμποδίζεται η πρόσβαση της EUMM στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία, κατά παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, με κρούσματα εκφοβισμού και καταστολής των πολιτών της Γεωργίας, που αφορούν εθνοτικές διακρίσεις και βίαιες δημογραφικές αλλαγές, περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την παιδεία στη μητρική γλώσσα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο διεξάγει έρευνα σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που εικάζεται ότι διαπράχθηκαν από όλες τις πλευρές κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την παρουσίαση των τελικών αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στις 23 Μαΐου 2018, η Γεωργία κατηγόρησε τη Ρωσική Ομοσπονδία για εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις συγκρούσεις το 2008, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων άνευ διακρίσεων των ρωσικών δυνάμεων κατά του αμάχου πληθυσμού και των περιουσιών του σε διάφορα μέρη στη Γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας· ότι η Ρωσική Ομοσπονδία αρνείται όλες τις κατηγορίες·

1.  εκφράζει την ικανοποίηση για την ισχυρή προσήλωση και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τη Γεωργία για την εμβάθυνση των σχέσεών της με την ΕΕ βάσει των δεσμεύσεων της ΣΣ/ΕΟΖΕΣ και τις προσδοκίες για ευρωπαϊκή ενσωμάτωση· θεωρεί ότι έχει εξαιρετική σημασία οι αρχές της Γεωργίας να εξακολουθήσουν να υπερασπίζονται τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου·

2.  επιβεβαιώνει εκ νέου τη σταθερή του υποστήριξη στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της· παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην επίλυση της σύγκρουσης και στην πολιτική του της μη αναγνώρισης και δέσμευσης στη Γεωργία, με τη χρήση όλων των μέσων που διαθέτει στο πλαίσιο συνολικής προσέγγισης·

3.  ζητεί η Ρωσική Ομοσπονδία να θέσει τέλος στην κατοχή των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, ιδίως όσον αφορά τη δέσμευση να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές της δυνάμεις·

4.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την άρνηση πρόσβασης σε διεθνείς και περιφερειακούς παρατηρητές· τονίζει την επιτακτική ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση των διεθνών μηχανισμών παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και της EUMM, στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας·

5.  ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να ανακαλέσει την απόφασή της για την αναγνώριση της αποκαλούμενης ανεξαρτησίας των γεωργιανών περιφερειών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας·

6.  καταδικάζει την εσκεμμένη καταστροφή δεκάδων γεωργιανών χωριών και εκκλησιών στις κατεχόμενες περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, καθώς και τη σκόπιμη προσπάθεια να διαγράφουν τα ίχνη της Γεωργίας στις κατεχόμενες περιοχές·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διεθνείς συζητήσεις της Γενεύης έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτελματωθεί· καλεί την ΕΕ να αναλάβει πιο προορατικό ρόλο στην καθοδήγηση του διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο των Διεθνών Συνομιλιών της Γενεύης, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, στους προσεχείς γύρους συζητήσεων, σχετικά με κοινή δήλωση για τη μη χρήση βίας από όλες τις πλευρές· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από τη Ρωσική Ομοσπονδία να τηρήσει την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, ευθυγραμμιζόμενη με τη μονομερή δέσμευση της Γεωργίας για τη μη χρήση βίας, όπως δηλώθηκε από τον Πρόεδρο της Γεωργίας στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2010·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Γεωργίας με τίτλο «Ένα βήμα προς ένα καλύτερο μέλλον», η οποία θα μπορούσε να είναι προς όφελος των πληθυσμών που ζουν στις δύο πλευρές της διοικητικής συνοριακής γραμμής με τη διευκόλυνση του εμπορίου, της εκπαίδευσης και της κινητικότητας, και την προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιμαχόμενων κοινοτήτων·

9.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, ιδίως σε σχέση με διακρίσεις εις βάρος των εθνικών μειονοτήτων, της ελεύθερης κυκλοφορίας, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της παιδείας στη μητρική γλώσσα, καθώς και για τα επίμονα εμπόδια στα δικαιώματα των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων για επιστροφή με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στην πατρίδα τους·

10.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τον θάνατο του ευρισκόμενου υπό κράτηση πολίτη της Γεωργίας Archil Tatunashvili στο Tskhinvali τον Φεβρουάριο του 2018 και τη δολοφονία, τον Μάιο του 2018, του γεωργιανού πολίτη Giga Otkhzoria σε κοντινή απόσταση από τη γραμμή κατοχής πλησίον της Αμπχαζίας· τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο αυτή καθώς και παρόμοιες περιπτώσεις, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη καθώς και η αύξηση των εντάσεων· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να αποφεύγεται η ατιμωρησία και ζητεί να διεξαχθεί διεξοδική έρευνα για αυτές τις περιπτώσεις και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για τα προαναφερθέντα εγκλήματα, καθώς και να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Συμβάντων·

11.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει την περαιτέρω μεθοριοποίηση της ABL εγκαθιστώντας φράχτες από συρματόπλεγμα και άλλα τεχνητά εμπόδια· ζητεί επίσης να τερματισθεί η καταπάτηση της περιοχής που ελέγχεται από την Κυβέρνηση της Γεωργίας και η περαιτέρω επέκταση της ABL, με την εκ προθέσεως παρακώλυση των επαφών μεταξύ των λαών και την απομόνωση του πληθυσμού της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας·

12.  υπενθυμίζει ότι η EUMM αποτελεί τη μοναδική μόνιμη διεθνή παρουσία επιτοπίως, παρέχοντας αμερόληπτη ενημέρωση για την κατάσταση κατά μήκος της ABL, και ζητεί την παράταση της εντολής της και μετά την 14η Δεκεμβρίου 2018·

13.  επαναλαμβάνει ότι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, από όλες τις πλευρές της σύγκρουσης, θα πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη υποστήριξή του στην υπό εξέλιξη έρευνα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και την εκκρεμή υπόθεση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· καλεί όλα τα μέρη να σεβαστούν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία αναμένεται αργότερα εντός του τρέχοντος έτους·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, τον ΟΑΣΕ, τις κυβερνήσεις και κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου