Päätöslauselmaesitys - B8-0277/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0277/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen

11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0275/2018

Menettely : 2018/2741(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0277/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0277/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0277/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen

(2018/2741(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Georgiasta ja itäisten naapurimaiden tilanteesta,

–  ottaa huomioon 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen, jonka välittäjänä toimi EU ja jonka Georgia ja Venäjän federaatio ovat allekirjoittaneet, ja 8. syyskuuta 2008 tehdyn täytäntöönpanosopimuksen,

–  ottaa huomioon, että Georgiassa toteutettava Euroopan unionin tarkkailuoperaatio (EUMM) käynnistettiin 15. syyskuuta 2018,

–  ottaa huomioon EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2016, ja 28. maaliskuuta 2017 voimaan tulleen viisumivapauden EU:n ja Georgian välillä,

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2017 annetun komission kertomuksen Georgian assosiaatio-ohjelman täytäntöönpanosta (SWD(2017)0371),

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan lausunnot Georgiaan kuuluvien Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden kehityksestä,

–  ottaa huomioon EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan valtuuskunnan puheenjohtajan sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan puheenjohtajan Sajjad Karimin 28. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman Georgian kansalaisen kuolemasta Etelä-Ossetiassa,

–  ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2018 Brysselissä pidetyn EU:n ja Georgian parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan kokouksen loppujulkilausuman ja suositukset assosiaatiosopimuksen 411 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Georgian hallitus on jatkanut edistymistään kohti demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta ja tiivistää suhteitaan Euroopan unioniin; ottaa huomioon EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen/pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen (AA/DCFTA), joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 2016, ja jonka tuloksena molemmat osapuolet ovat hyötyneet tiiviimmästä poliittisesta yhteistoiminnasta ja tehostetusta talous- ja kulttuurivaihdosta; ottaa huomioon, että Georgia noudattaa sovittua aikataulua assosiaatiosopimuksesta johtuvien sitoumusten täytäntöönpanossa;

B.  ottaa huomioon, että viisumivapaa matkustaminen EU:n ja Georgian välillä tuli voimaan 28. maaliskuuta 2017, ja se on lisännyt sekä liikkuvuutta että ihmisten välistä vuorovaikutusta; toteaa, että EU:n ja Georgian välinen viisumivapautta koskeva vuoropuhelu on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi laajojen uudistusten edistämisessä;

C.  ottaa huomioon, että ratkaisemattomat alueelliset konfliktit Georgian miehitetyillä Abhasian ja Etelä-Ossetian alueilla heikentävät Georgian itsenäisyyttä, täysivaltaisuutta ja alueellista koskemattomuutta; toteaa, että kymmenen vuotta Venäjän ja Georgian sotilaallisen konfliktin jälkeen Venäjän federaatio rikkoo edelleen kansainvälisiä velvoitteitaan ja 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta;

D.  toteaa, että unioni tukee vahvasti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; ottaa huomioon, että EU on edelleen sitoutunut vahvasti konfliktinratkaisuun ja tukee sitä aktiivisesti Etelä-Kaukasusta ja Georgian kriisiä käsittelevän EU:n erityisedustajan sekä EUMM‑operaation ja vakautta ja rauhaa edistävän välineen kautta;

E.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio jatkaa edelleen toimia Georgiaan kuuluvien Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden liittämiseksi tosiasiallisesti Venäjään, mikä horjuttaa kansainvälistä oikeutta; ottaa huomioon, että Venäjän sekä Abhasian ja Etelä‑Ossetian väliset niin kutsutut integraatio- ja liittosopimukset allekirjoitettiin vuosina 2014 ja 2015, ja niillä loukattiin selvästi kansainvälistä oikeutta, Etyjin periaatteita ja Venäjän kansainvälisiä sitoumuksia; toteaa, että Euroopan unioni ei tunnusta Venäjän tukemien separatistien järjestämiä niin kutsuttuja vaaleja ja kansanäänestystä Georgiaan kuuluvilla Abhasian ja Etelä-Ossetian alueilla vuosina 2016 ja 2017;

F.  toteaa, että Venäjän joukot jatkavat Abhasian ja Etelä-Ossetian eristämistä muusta maasta sulkemalla rajanylityspaikkoja, pystyttämällä piikkilanka-aitoja ja muita keinotekoisia esteitä ja ulottamalla miehitysrajaa entistä pidemmälle; ottaa huomioon, että EUMM:n pääsyn kieltäminen Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan on vastoin 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta;

G.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien tilanne Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa on huonontunut viime vuosina, ja Georgian kansalaisia on uhkailtu ja sorrettu, mikä liittyy etniseen syrjintään ja väestörakenteeseen väkipakolla tehtyihin muutoksiin sekä liikkumisvapauden, omistusoikeuksien ja äidinkielen opetuksen rajoittamiseen;

H.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen rikostuomioistuin on aloittanut tutkinnan sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin kaikkien konfliktin osapuolten väitetään syyllistyneen;

I.  toteaa, että loppupuheenvuorossaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 23. toukokuuta 2018 Georgia syytti Venäjän federaatiota sotarikoksista ja ihmisoikeuksien loukkauksista vuoden 2008 konfliktin aikana, mukaan lukien Venäjän joukkojen suorittamat summittaiset hyökkäykset siviilejä ja heidän omaisuuttaan vastaan eri puolilla Georgiaa, myös Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa; ottaa huomioon, että Venäjän federaatio kiistää kaikki väitteet;

1.  pitää myönteisenä Georgian syvällistä sitoutumista ja määrätietoisia ponnisteluja Georgian ja EU:n välisten suhteiden syventämiseksi AA/DCFTA:n mukaisten sitoumusten sekä Eurooppaan integroitumista koskevien pyrkimysten perusteella; pitää äärimmäisen tärkeänä, että Georgian viranomaiset jatkavat demokratian, ihmisoikeuksien, vähemmistöjen oikeuksien, perusvapauksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista;

2.  tukee edelleen vahvasti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; on edelleen lujasti sitoutunut ratkaisemaan konflikteja ja sen mukaisesti tunnustamattomuusperiaatteeseen sekä osallistumaan Georgian kehittämiseen käyttämällä kaikkia käytössään olevia välineitä osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa;

3.  vaatii Venäjää lopettamaan Georgiaan kuuluvien Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden miehityksen, kunnioittamaan täysin Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta ja noudattamaan 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen velvoitteita, ja etenkin sitoumusta kaikkien joukkojensa vetämisestä näiltä alueilta;

4.  ilmaisee vakavan huolensa kansainvälisten ja alueellisten tarkkailijoiden pääsyn estämisestä alueille; korostaa, että kansainvälisten järjestöjen, kuten Yhdistyneiden kansakuntien ja EUMM:n kansainvälisillä ihmisoikeuksien valvontamekanismeilla on oltava esteetön pääsy Georgiaan kuuluville Abhasian ja Etelä-Ossetian alueille;

5.  vaatii Venäjän federaatiota kumoamaan päätöksensä Georgiaan kuuluvien Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden niin kutsutun itsenäisyyden tunnustamisesta;

6.  tuomitsee kymmenien georgialaisten kylien ja kirkkojen tahallisen tuhoamisen miehitetyillä Abhasian ja Etelä-Ossetian alueilla sekä pyrkimyksen peittää kaikki merkit Georgiasta miehitetyillä alueilla;

7.  pitää valitettavana, että Geneven kansainväliset neuvottelut ovat suurelta osin pysähtyneet; kehottaa EU:ta omaksumaan nykyistä aloitteellisemman roolin kaikkien sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun ohjaamisessa Geneven kansainvälisissä neuvotteluissa siten, että tulevan neuvottelukierroksen jälkeen voitaisiin antaa kaikkien osapuolten yhteinen julkilausuma voimankäytön lopettamisesta; kehottaa tässä yhteydessä Venäjää noudattamaan rauhanomaisen konfliktinratkaisun periaatetta ja vastaamaan samalla eleellä voimankäytöstä luopumista koskevaan Georgian yksipuoliseen sitoumukseen, jonka Georgian presidentti esitti Euroopan parlamentille 23. marraskuuta 2010 pitämässään puheessa;

8.  pitää myönteisenä Georgian hallituksen uutta rauhanaloitetta ”Askel kohti parempaa tulevaisuutta”, jonka tarkoituksena on parantaa miehitysrajan molemmin puolin asuvien ihmisten olosuhteita helpottamalla kauppaa, koulutusta ja liikkuvuutta ja edistämällä ihmisten välisiä yhteyksiä ja luottamuksen rakentamista jakautuneiden yhteisöjen välillä;

9.  on syvästi huolissaan ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä Georgialle kuuluvilla Abhasian ja Etelä-Ossetian alueilla, erityisesti etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän, liikkumisvapauden, omistusoikeuksien ja äidinkielen opetuksen suhteen, ja pysyvistä esteistä maan sisäisesti siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten oikeudelle palata turvallisesti ja ihmisarvoisesti koteihinsa;

10.  ilmaisee syvän huolensa Georgian kansalaisen Artšil Tatunašvilin kuolemasta pidätettynä Tshinvalissa helmikuussa 2018 ja Georgian kansalaisen Giga Othzorian salamurhasta lähellä Abhasian miehitysrajaa toukokuussa 2018; pitää erittäin tärkeänä käsitellä tätä ja vastaavanlaisia tapauksia asianmukaisesti niiden toistumisen estämiseksi ja jännitteiden lieventämiseksi; pitää rankaisemattomuuden välttämistä erittäin tärkeänä ja vaatii tutkimaan perusteellisesti nämä tapaukset, jotta edellä mainituista rikoksista vastuussa olevat henkilöt saatetaan oikeuden eteen, ja kehottaa kaikkia osapuolia yhteistyöhön myös välikohtausten ehkäisy- ja hallintamekanismin puitteissa;

11.  kehottaa Venäjän federaatiota lopettamaan miehitysrajojen virallistamisen piikkilanka‑aidoilla ja muilla keinotekoisilla esteillä; kehottaa myös lopettamaan Georgian hallituksen määräysvallassa olevalle alueelle hivuttautumisen ja miehitysrajan ulottamisen pidemmälle, mikä tarkoituksellisesti estää ihmisten välisiä yhteyksiä ja eristää Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden väestöä;

12.  muistuttaa, että EUMM on paikan päällä ainoa pysyvä kansainvälinen toimija antamassa puolueetonta tietoa miehitysrajan tilanteesta, ja kehottaa jatkamaan sen toimeksiantoa 14. joulukuuta 2018 päättyvän määräajan jälkeen;

13.  muistuttaa, että kansainvälisen oikeuden rikkomisesta vastuussa olevat tahot konfliktin molemmilla puolilla olisi saatettava vastuuseen teoistaan; toistaa tässä yhteydessä tukevansa voimakkaasti käynnissä olevaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) tutkintaa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen vireillä olevaa käsittelyä; kehottaa kaikkia osapuolia kunnioittamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen myöhemmin tänä vuonna odotettavissa olevaa tuomiota;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EUH:lle, Etyj:lle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Itäisen kumppanuuden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation Iranin hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö