Procedūra : 2018/2741(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0277/2018

Pateikti tekstai :

B8-0277/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/06/2018 - 7.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0266

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 411kWORD 48k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.675v01-00
 
B8-0277/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl okupuotos Gruzijos teritorijos praėjus 10 m. po Rusijos įsiveržimo (2018/2741(RSP))  
B8-0277/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Gruzijos ir padėties rytinėse kaimyninėse šalyse,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugpjūčio 12 d. ugnies nutraukimo susitarimą, sudarytą tarpininkaujant ES ir pasirašytą Gruzijos ir Rusijos Federacijos, ir į 2008 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į ES stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) dislokavimą 2008 m. rugsėjo 15 d.,

–  atsižvelgdamas į ES ir Gruzijos asociacijos susitarimą, kuris įsigaliojo 2016 m. liepos 1 d., ir į 2017 m. kovo 28 d. įsigaliojusį bevizį režimą tarp ES ir Gruzijos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 9 d. Komisijos asociacijos įgyvendinimo ataskaitą dėl Gruzijos (SWD(2017) 0371),

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos atstovo spaudai pareiškimus dėl įvykių Gruzijos Abchazijos ir Pietų Osetijos regionuose,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 28 d. Delegacijos ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete pirmininko Sajjado Karimo pareiškimą dėl Gruzijos piliečio mirties Pietų Osetijoje,

–  atsižvelgdamas į ES ir Gruzijos parlamentinio asociacijos komiteto susitikimo Briuselyje 2018 m. balandžio 26 d. galutinį pareiškimą ir rekomendacijas, laikantis asociacijos susitarimo 411 straipsnio 3 dalies,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Gruzijos vyriausybė ir toliau darė pažangą demokratijos ir teisinės valstybės srityje ir tvirtino ryšius su Europos Sąjunga; kadangi 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojus ES ir Gruzijos asociacijos susitarimui / išsamiai ir visapusiškai laisvosios prekybos erdvei (AS / IVLPE) abi šalys naudojosi glaudesne politine asociacija ir aktyvesniais ekonominiais ir kultūriniais mainais; kadangi Gruzija laikosi sutarto tvarkaraščio dėl įsipareigojimų pagal asociacijos susitarimą vykdymo;

B.  kadangi 2017 m. kovo 28 d. tarp ES ir Gruzijos įsigaliojo bevizis režimas ir dėl to padidėjo judumas ir išsiplėtė žmonių tarpusavio ryšiai; kadangi matyti, kad ES ir Gruzijos dialogas dėl vizų režimo liberalizavimo yra veiksminga priemonė siekiant skatinti plataus masto reformas;

C.  kadangi Gruzijos nepriklausomybei, suverenumui ir teritoriniam vientisumui kenkia neišspręsti regioniniai konfliktai okupuotose Gruzijos Abchazijos ir Pietų Osetijos regionuose; kadangi praėjus 10 metų po Rusijos ir Gruzijos karinio konflikto Rusijos Federacija ir toliau pažeidžia savo tarptautines prievoles ir 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimą dėl ugnies nutraukimo;

D.  kadangi ES tvirtai remia Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą su jos tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis; kadangi ES tebėra tvirtai įsipareigojusi dėti pastangas ir aktyviai teikti paramą siekiant konflikto sprendimo naudojantis ES specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais ir Europos Sąjungos stebėsenos misijos veikla, taip pat pasitelkiant priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos;

E.  kadangi Rusijos Federacija ir toliau imasi veiksmų siekdama de facto aneksuoti Gruzijos Abchazijos ir Pietų Osetijos regionus, taip pažeisdama tarptautinę teisę; kadangi vadinamosios integracijos ir aljanso sutartys, kurias 2014 ir 2015 m. pasirašė Rusija ir Abchazija bei Pietų Osetija – tai aiškūs tarptautinės teisės, ESBO principų ir Rusijos tarptautinių įsipareigojimų pažeidimai; kadangi Europos Sąjunga nepripažįsta vadinamųjų rinkimų ir referendumo, kuriuos 2016 ir 2017 m. surengė Rusijos remiami separatistai Gruzijos Abchazijos ir Pietų Osetijos regionuose, sistemos;

F.  kadangi Rusijos karinės pajėgos ir toliau izoliuoja Abchazijos ir Pietų Osetijos regionus nuo likusios šalies dalies, uždarydamos sienų perėjimo punktus, įrengdamos spygliuotos vielos tvoras ir kitas dirbtines kliūtis, taip pat toliau stiprindama administracinę sieną; kadangi ES stebėsenos misijos galimybė patekti į Abchaziją ir Pietų Osetiją yra blokuojama, prieštaraujant 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimui dėl ugnies nutraukimo;

G.  kadangi per pastaruosius kelerius metus žmogaus teisių padėtis Abchazijoje ir Pietų Osetijoje pablogėjo, Gruzijos piliečiai bauginami ir prieš juos vykdomos represijos, susijusios su etnine diskriminacija ir priverstiniais demografiniais pokyčiais, judėjimo laisvės, nuosavybės teisių ir švietimo gimtąja kalba apribojimais;

H.  kadangi Tarptautinis baudžiamasis teismas pradėjo tyrimą dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, kuriuos tariamai vykdė visos konflikto šalys;

I.  kadangi 2018 m. gegužės 23 d. baigiamojoje kalboje Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) Gruzija apkaltino Rusijos Federaciją karo nusikaltimais ir žmogaus teisių pažeidimais, įvykdytais per 2008 m. konfliktą, įskaitant Rusijos pajėgų nesirinktinai vykdomus išpuolius prieš civilius gyventojus ir jų turtą įvairiose Gruzijos dalyse, be kita ko, Abchazijoje ir Pietų Osetijoje; kadangi Rusijos Federacija neigia visus kaltinimus;

1.  teigiamai vertina išsamų Gruzijos bendradarbiavimą ir pastangas siekiant glaudesnių santykių su ES, grindžiamų AS / IVLPE įsipareigojimais ir Europos integracijos siekiu; mano, jog nepaprastai svarbu, kad Gruzijos valdžios institucijos ir toliau puoselėtų demokratiją ir pagarbą žmogaus bei mažumų teisėms, pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybėms principams;

2.  dar kartą patvirtina, kad remia Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą su jos tarptautiniu mastu pripažintomis sienomis; ir toliau yra tvirtai įsipareigojęs siekti konflikto sprendimo ir laikytis savo nepripažinimo bei bendradarbiavimo su Gruzija politikos, naudojantis visomis turimomis priemonėmis pagal visapusišką požiūrį;

3.  reikalauja, kad Rusijos Federacija nutrauktų Abchazijos ir Pietų Osetijos regionų okupaciją Gruzijoje, visapusiškai gerbtų Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą ir laikytųsi privalomų įsipareigojimų pagal 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimą dėl ugnies nutraukimo, ypač įsipareigojimo atitraukti visas savo karines pajėgas;

4.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad tarptautiniams ir regioniniams stebėtojams neleidžiama atvykti į regionus; primygtinai tvirtina, kad būtina leisti tarptautinių organizacijų tarptautiniams žmogaus teisių stebėsenos subjektams, įskaitant Jungtines Tautas ir ES stebėsenos misiją, netrukdomai patekti į Gruzijos Abchazijos ir Pietų Osetijos regionus;

5.  reikalauja, kad Rusijos Federacija atšauktų savo sprendimą dėl Gruzijos Abchazijos ir Pietų Osetijos regionų vadinamosios nepriklausomybės pripažinimo;

6.  smerkia tyčinį dešimčių Gruzijos kaimų ir bažnyčių naikinimą okupuotose Abchazijos ir Pietų Osetijos regionuose ir sąmoningą bandymą ištrinti Gruzijos pėdsakus okupuotuose regionuose;

7.  apgailestauja dėl to, kad Ženevos tarptautinės diskusijos iš esmės yra sustabdytos; ragina ES imtis aktyvesnio vaidmens vedant Ženevos tarptautinių diskusijų dialogą su visais suinteresuotaisiais subjektais, siekiant per būsimus diskusijų raundus susitarti dėl bendro pareiškimo dėl visų šalių jėgos nenaudojimo; atsižvelgdamas į tai, ragina Rusijos Federaciją laikytis taikaus konflikto sprendimo principo ir prisijungti prie Gruzijos vienašališko įsipareigojimo nenaudoti jėgos, kurį Gruzijos prezidentas pareiškė sakydamas kalbą Europos Parlamente 2010 m. lapkričio 23 d.;

8.  teigiamai vertina naują Gruzijos vyriausybės taikos iniciatyvą „Žingsnis geresnės ateities link“, kuri galėtų būti naudinga gyventojams abipus administracinės sienos, nes ja būtų lengvinama prekyba, švietimo galimybės ir judumas, taip pat skatinami žmonių tarpusavio ryšiai ir susiskaldžiusių bendruomenių pasitikėjimo stiprinimas;

9.  yra labai susirūpinęs dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Gruzijos Abchazijos ir Pietų Osetijos regionuose, visų pirma atsižvelgiant į etninę diskriminaciją, judėjimo laisvę, nuosavybės teises ir švietimą gimtąja kalba, taip pat dėl nuolat iškylančių kliūčių šalies viduje perkeltiems asmenims ir pabėgėliams naudojantis teisėmis į saugų ir orų sugrįžimą į savo namus;

10.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Gruzijos piliečio Archilo Tatunashvili mirties 2018 m. vasario mėn. Cchinvalio sulaikymo įstaigoje ir dėl Gruzijos piliečio Gigos Otkhzorios nužudymo 2018 m. gegužės mėn. netoli Abchazijos okupuotos teritorijos ribos; pabrėžia, kad reikia tinkamai spręsti šio ir panašių atvejų klausimą siekiant išvengti jų pasikartojimo ir įtampos didinimo; pabrėžia, kad būtina išvengti nebaudžiamumo, ir ragina nuodugniai ištirti šiuos atvejus, už minėtus nusikaltimus atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir visas šalis – bendradarbiauti, be kita ko, taikant incidentų prevencijos ir reagavimo į juos mechanizmą;

11.  ragina Rusijos Federaciją liautis tverti sienas palei administracinę sieną įrengiant spygliuotos vielos tvoras ir kitas dirbtines kliūtis; taip pat ragina nutraukti brovimąsi į Gruzijos vyriausybės kontroliuojamą teritoriją ir tolesnį administracinės sienos tvirtinimą, sąmoningai trukdant palaikyti žmonių tarpusavio ryšius ir izoliuojant Abchazijos ir Pietų Osetijos regionų gyventojus;

12.  primena, kad ES stebėsenos misija yra vienintelis nuolatinis tarptautinių pajėgų vietoje atstovas ir teikia nešališką informaciją apie padėtį prie administracinės sienos, ir ragina pratęsti jos įgaliojimus po 2018 m. gruodžio 14 d.;

13.  pakartoja, kad abiejų konflikto šalių už tarptautinės teisės pažeidimus atsakingi asmenys turėtų būti patraukti atsakomybėn; atsižvelgdamas į tai pakartoja, kad tvirtai remia Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vykdomą tyrimą ir Europos Žmogaus Teisių Teismo nagrinėjamą bylą; ragina visas šalis gerbti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą, kuris, tikimasi, bus paskelbtas vėliau šiais metais;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir EIVT, ESBO, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rytų partnerystės šalių vyriausybėms ir parlamentams ir Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui.

 

Atnaujinta: 2018 m. birželio 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika