Förfarande : 2018/2741(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0277/2018

Ingivna texter :

B8-0277/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/06/2018 - 7.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0266

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 262kWORD 48k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.675v01-00
 
B8-0277/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))  
B8‑0277/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien och situationen i det östra grannskapet,

–  med beaktande av avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008, som undertecknades av Georgien och Ryssland efter medling av EU, och genomförandeavtalet av den 8 september 2008,

–  med beaktande av utplaceringen av EU:s övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia) den 15 september 2008,

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Georgien, som trädde i kraft den 1 juli 2016, och viseringsfriheten mellan EU och Georgien, som trädde i kraft den 28 mars 2017,

–  med beaktande av kommissionens rapport om genomförandet av Georgiens associering av den 9 november 2017 (SWD(2017)0371),

–  med beaktande av uttalandena från talespersonen för Europeiska utrikestjänsten om utvecklingen i de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien,

–  med beaktande av uttalandet av den 28 februari 2018 från Sajjad Karim, ordförande för delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU–Armenien och EU–Azerbajdzjan och till den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien, om en georgisk medborgares död i Sydossetien,

–  med beaktande av det slutliga uttalandet och rekommendationerna av den 28 april 2018 från den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien i enlighet med artikel 411.3 i associeringsavtalet,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Georgiens regering har fortsatt att göra framsteg i fråga om demokrati och rättsstatsprincipen och att stärka banden med Europeiska unionen. Som ett resultat av associeringsavtalet/avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde mellan EU och Georgien, som trädde i kraft den 1 juli 2016, har de båda parterna dragit nytta av en närmare politisk associering och ökat ekonomiskt och kulturellt utbyte. Georgien följer den överenskomna tidsplanen när det gäller genomförandet av de åtaganden som fastställs i associeringsavtalet.

B.  Bestämmelserna om viseringsfria resor mellan EU och Georgien trädde i kraft den 28 mars 2017 och har lett till ökad rörlighet och bättre mellanfolkliga kontakter. Dialogen mellan EU och Georgien om viseringsliberalisering har visat sig vara ett effektivt verktyg för att driva på omfattande reformer.

C.  Georgiens självständighet, suveränitet och territoriella integritet undergrävs av de olösta regionala konflikterna i de georgiska ockuperade regionerna Abchazien och Sydossetien. Tio år efter den militära konflikten mellan Ryssland och Georgien fortsätter Ryssland att bryta mot sina internationella åtaganden och avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008.

D.  EU stöder helhjärtat Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser. EU förblir starkt engagerat och stöder aktivt insatserna för konfliktlösning, dels genom det arbete som utförs av EU:s särskilda representant för Sydkaukasien och krisen i Georgien och Europeiska unionens övervakningsuppdrag (EUMM), dels genom instrumentet som bidrar till stabilitet och fred.

E.  Ryssland fortsätter sina åtgärder i riktning mot en faktisk annektering av de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien, och undergräver därmed folkrätten. De så kallade införlivande- och alliansfördragen, som undertecknades mellan Ryssland och Abchazien och Sydossetien 2014 och 2015, var tydliga brott folkrätten, OSSE:s principer och Rysslands internationella åtaganden. Europeiska unionen erkänner inte ramen för de så kallade valen och den folkomröstning som hölls av ryskstödda separatister i de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien 2016 och 2017.

F.  De ryska väpnade styrkorna fortsätter att isolera regionerna Abchazien och Sydossetien från resten av landet genom att stänga gränsövergångar, resa taggtrådsstängsel och andra konstgjorda hinder och förlänga den administrativa gränslinjen ytterligare. EUMM:s tillträde till såväl Abchazien som Sydossetien blockeras i strid med avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008.

G.  Människorättssituationen i Abchazien och Sydossetien har försämrats under de senaste åren och kännetecknas av hot mot och förtryck av georgiska medborgare med koppling till etnisk diskriminering och påtvingade demografiska förändringar, begränsningar av den fria rörligheten, äganderätt och undervisning på modersmålet.

H.  Internationella brottmålsdomstolen har inlett en utredning av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som påstås ha begåtts av alla parter i konflikten.

I.  Under slutpläderingen inför Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) den 23 maj 2018 anklagade Georgien Ryssland för krigsförbrytelser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna under konflikten 2008, till exempel att ryska styrkor utfört urskillningslösa attacker mot civilbefolkningen och deras egendom i olika delar av Georgien, inbegripet Abchazien och Sydossetien. Ryssland förnekar emellertid alla anklagelser.

1.  Europaparlamentet välkomnar Georgiens djupa engagemang och ansträngningar för att förbättra förbindelserna med EU på grundval av åtagandena i associeringsavtalet/avtalet om ett djupgående och omfattande frihandelsområde och strävandena efter europeisk integration. Parlamentet anser att det är ytterst viktigt att de georgiska myndigheterna fortsätter att försvara demokratin och respekten för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter, grundläggande friheter och rättsstatsprincipen.

2.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt stöd för Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser. Parlamentet står fast vid konfliktlösning och sin politik om icke-erkännande och dialog i Georgien, med hjälp av alla instrument som står till dess förfogande inom ramen för en övergripande strategi.

3.  Europaparlamentet kräver att Ryssland upphör med sin ockupation av de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien, fullt ut respekterar Georgiens suveränitet och territoriella integritet och följer de bindande åtagandena i avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008, framför allt åtagandet om att dra tillbaka alla sina militära styrkor.

4.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att internationella och regionala övervakare nekas tillträde. Parlamentet insisterar på att det är absolut nödvändigt att internationella övervakningsmekanismer för mänskliga rättigheter inom ramen för internationella organisationer, bl.a. FN och EUMM, får obegränsat tillträde till de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien.

5.  Europaparlamentet kräver att Ryssland upphäver sitt beslut om erkännande av den så kallade självständigheten för de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien.

6.  Europaparlamentet fördömer den avsiktliga förstörelsen av dussintals georgiska byar och kyrkor i de ockuperade regionerna Abchazien och Sydossetien och de medvetna försöken att radera spåren av Georgien i de ockuperade regionerna.

7.  Europaparlamentet beklagar att de internationella diskussionerna i Genève mer eller mindre har strandat. Parlamentet uppmanar EU att inta en mer proaktiv roll i att vägleda dialogen med alla berörda parter i de internationella diskussionerna i Genève i syfte att under de kommande diskussionsrundorna komma överens om ett gemensamt uttalande om alla parters icke-användning av våld. I detta sammanhang uppmanar parlamentet Ryssland att respektera principen om fredlig konfliktlösning genom att tillmötesgå Georgiens ensidiga åtagande att inte använda våld, ett åtagande som Georgiens president gjorde i sitt tal till Europaparlamentet den 23 november 2010.

8.  Europaparlamentet välkomnar den georgiska regeringens nya initiativ för fred med titeln ”Ett steg mot en bättre framtid”, som skulle kunna gynna befolkningen på båda sidor om den administrativa gränslinjen genom att underlätta handel, utbildning och rörlighet och främja kontakter mellan människor och bygga upp förtroendet mellan de splittrade befolkningsgrupperna.

9.  Europaparlamentet är djupt oroat över försämringen av människorättssituationen i de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien, särskilt när det gäller etnisk diskriminering, fri rörlighet, äganderätt och undervisning på sitt modersmål. De kvarstående hindren för internflyktingars och flyktingars rätt att på ett säkert och värdigt sätt kunna återvända till sina hem är också mycket oroväckande.

10.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den georgiske medborgaren Artjil Tatunasjvilis död i häktet i Tschinvali i februari 2018 och över avrättningen av den georgiske medborgaren Giga Otchozoria i maj 2018 i närheten av ockupationslinjen nära Abchazien. Det är viktigt att verkligen ta itu med detta och liknande fall för att förhindra att det upprepas och att spänningarna ökar. Parlamentet betonar dessutom vikten av att undvika straffrihet och anser att det måste göras en grundlig utredning av dessa fall, att de som är ansvariga för dessa brott måste ställas inför rätta och att alla parter måste samarbeta, bland annat inom ramen för mekanismen för incidentförebyggande och motåtgärder.

11.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att sätta stopp för ytterligare gränsuppbyggnad utmed de administrativa gränslinjerna genom att resa taggtrådsstängsel och andra konstgjorda hinder. Parlamentet kräver också att landet ska sluta inkräkta på områden som kontrolleras av den georgiska regeringen och inte utöka den administrativa gränslinjen ytterligare, genom att medvetet hindra kontakter mellan människor och isolera befolkningen i regionerna Abchazien och Sydossetien.

12.  Europaparlamentet påminner om att EUMM utgör den enda permanenta internationella närvaron på plats som tillhandahåller opartisk information om situationen utmed den administrativa gränslinjen, och efterlyser en förlängning av dess mandat efter den 14 december 2018.

13.  Europaparlamentet upprepar att de som är ansvariga för brotten mot folkrätten bör ställas till svars. Detta gäller samtliga parter i konflikten. Parlamentet upprepar i detta sammanhang sitt starka stöd för den pågående utredningen vid Internationella brottmålsdomstolen och det pågående målet i Europadomstolen. Parlamentet uppmanar alla parter att respektera Europadomstolens dom som väntas meddelas senare i år.

14.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, OSSE, medlemsstaternas regeringar och parlament, de östliga partnerskapsländernas regeringar och parlament samt till Rysslands regering och parlament.

Senaste uppdatering: 13 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy