Предложение за резолюция - B8-0279/2018Предложение за резолюция
B8-0279/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия

11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Хейди Хаутала, Ребека Хармс, Жорди Соле, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0275/2018

Процедура : 2018/2741(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0279/2018
Внесени текстове :
B8-0279/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0279/2018

Резолюция на Европейския парламент относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия

(2018/2741(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнато с посредничеството на ЕС и подписано от Грузия и от Руската федерация, и споразумението за прилагане от 8 септември 2008 г.,

–  като взе предвид доклада от 2009 г. на независимата международна проучвателна мисия за конфликта в Грузия, ръководена от Хейди Талявини,

–  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност[2],

–  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на Източното партньорство и по-специално декларацията, приета през 2017 г. в Брюксел,

–  като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално доклада от 18 май 2017 г. за изпълнението на прегледа на ЕПС (JOIN(2017)0018), съвместния работен документ на службите от 9 юни 2017 г., озаглавен „Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results“ („Източно партньорство – 20 цели за 2020 г.: Съсредоточаване върху ключовите приоритети и осезаемите резултати“) (SWD(2017)0300), и съобщението от 2016 г., озаглавено „Глобална стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз“,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в държавите от източното съседство и по-специално препоръката си от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство в навечерието на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.[3],

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид твърдата подкрепа на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници;

Б.  като има предвид, че ЕС изигра ключова роля за споразуменията за прекратяване на огъня от август и септември 2008 г. и остава твърдо ангажиран в подкрепа на мирното уреждане на конфликта между Русия и Грузия при пълно зачитане на основните норми и принципи на международното право;

В.  като има предвид, че 10 години след началото на конфликта между Русия и Грузия и последващата руска инвазия в Грузия, Руската федерация продължава незаконната си окупация и предприема стъпки за де факто анексиране на грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, като по този начин подкопава международното право и основаната на правила международна система;

Г.  като има предвид, че 10 години след войната между Русия и Грузия Руската федерация продължава да нарушава международните си задължения и отказва да изпълни изцяло споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнатото с посредничеството на ЕС;

Д.  като има предвид, че Руската федерация продължава да засилва незаконното си военно присъствие в окупираните грузински територии, да съсредоточава въоръжени сили и да провежда учения на своите военни, като по този начин сериозно дестабилизира положението със сигурността на място;

Е.  като има предвид, че Руската федерация продължава да изолира териториите на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия и техните жители от останалата част на страната чрез закриване на т.нар. пропускателни пунктове и изграждане на огради от бодлива тел и други изкуствени заграждения и допълнително удължаване на административната гранична линия;

Ж.  като има предвид, че стотици хиляди вътрешно разселени лица и бежанци, насилствено изгонени от грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в резултат на няколко вълни на етническо прочистване, продължават да са лишени от основното право на безопасно и достойно завръщане в домовете си;

З.  като има предвид, че случаите на груби нарушения на правата на човека, включително на правото на свободно движение и пребиваване и правото на собственост и на достъп до образование на роден език, както и случаите на незаконни задържания и отвличания, продължават в окупираните райони на Грузия;

И.  като има предвид, че грузинското население, живеещо в грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, продължава да бъде обект на засилена дискриминация на етническа основа;

Й.  като има предвид, че вътрешно разселените лица Арчил Татунашвили, Гига Отхорозия и Давид Башарули загубиха живота си в резултат на брутални незаконни действия на руските окупационни режими в Цхинвали и Сухуми;

К.  като има предвид, че Руската федерация, в качеството си на сила, упражняваща фактически контрол върху грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, носи цялата отговорност за грубите нарушения на правата на човека и хуманитарното положение на място;

1.  подчертава, че суверенитетът, независимостта и мирното уреждане на спорове са основни принципи на европейската система за сигурност; подчертава, че решаването на конфликтите в Грузия е от съществено значение за повишаване на сигурността и стабилността на европейския континент като цяло; счита, че тези конфликти и продължаващата окупация на грузински територии остават потенциална заплаха за суверенитета на всички държави в Европа;

2.  отново заявява твърдата си подкрепа за териториалната цялост на Грузия в рамките на нейните международно признати граници и за суверенното право на всяка държава да определя свободно бъдещето си; отчита, че принципите, залегнали в Хартата на ООН, Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. и Парижката харта на ОССЕ от 1990 г., представляват крайъгълните камъни на една мирна Европа;

3.  подкрепя политиката на Грузия за намиране на мирно решение на конфликта, включително чрез спазване на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., едностранния ангажимент за неупотреба на сила, участие в международните преговори в Женева, както и усилията за постигане на помирение и изграждане на доверие между разделените общности;

4.  отправя искане Руската федерация да прекрати окупацията на грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия и да зачита напълно суверенитета и териториалната цялост на Грузия, както и неприкосновеността на международно признатите ѝ граници;

5.  призовава за постигането на осезаеми резултати по основните въпроси на международните преговори в Женева, в това число потвърждаването и изпълнението на ангажимента за неупотреба на сила, установяването на международни механизми за сигурност в грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, както и връщането на вътрешно разселените лица и бежанците, с цел постигане на траен мир и сигурност на място;

6.  настоятелно призовава правителството на Грузия да продължи да сътрудничи на Международния наказателен съд (МНС) чрез улесняване на разследванията, провеждани от прокуратурата на МНС, и гарантиране възможността на секретариата на МНС да изпълнява своя мандат по отношение на повишаването на осведомеността и участието на жертвите;

7.  приветства новата мирна инициатива на правителството на Грузия, озаглавена „Крачка към по-добро бъдеще“, както и всяка друга инициатива, насочена към подобряване на хуманитарните и социално-икономическите условия на хората, живеещи в грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, както и към насърчаване на преките контакти между хората и изграждането на доверие между разделените общности;

8.  настоятелно приканва Руската федерация да спазва международните си задължения, да изпълни изцяло споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнатото с посредничеството на ЕС, и да изтегли въоръжените си сили от територията на Грузия;

9.  призовава Руската федерация да прекрати изграждането на огради от бодлива тел и други изкуствени заграждения по окупационната линия, с което умишлено се възпрепятстват преките контакти между хората и се изолира населението от двата окупирани региона;

10.  призовава Руската федерация, като власт, упражняваща фактически контрол, да сложи край на безнаказаността и етнически мотивираните престъпления в грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия и да премахне всички пречки пред подвеждането под съдебна отговорност на виновниците за незаконните действия, довели до смъртта на вътрешно разселените лица от Грузия Арчил Татунашвили, Гига Отхорозия и Давид Башарули;

11.  настоятелно призовава Руската федерация, като власт, упражняваща фактически контрол, да преустанови нарушаването на правата на човека, ограничаването на свободата на движение и пребиваване, дискриминацията въз основа на етнически произход, както и нарушенията на правото на собственост и на образование на роден език в окупираните територии на Грузия;

12.  настоятелно призовава Руската федерация да позволи безопасното и достойно завръщане на вътрешно разселените лица и бежанците по домовете им, и да осигури безпрепятствен достъп на място на международни механизми за наблюдение на правата на човека и на неправителствени организации;

13.  призовава Руската федерация да предостави достъп на мисията за наблюдение на ЕС до грузинските територии на Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в съответствие с мандата ѝ;

14.  потвърждава твърдия ангажимент на ЕС да продължи да допринася за мирното уреждане на конфликта между Русия и Грузия с помощта на всички инструменти, с които разполага, като част от всеобхватен подход, включително чрез своя специален представител за Южен Кавказ и кризата в Грузия, в качеството си на съпредседател на международните преговори в Женева, чрез мисията за наблюдение на ЕС в Грузия и политиката на непризнаване и ангажираност;

15.  призовава институциите на ЕС да разгледат, съвместно с органите на Грузия, перспективата за по-нататъшно засилване на ролята на ЕС в мирното решаване на конфликти и за изграждането на капацитет и укрепването на устойчивостта, включително в области като противодействието на тероризма, стратегическите комуникации, киберотбраната и реформата на сектора на сигурността; призовава на предстоящите преговори по финансовите инструменти на ЕС за периода след 2020 г., при разглеждането на европейската политика за съседство да се вземат надлежно предвид потребностите в това отношение;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД и Комисията, президента, правителството и парламента на Грузия и президента, правителството и парламента на Руската федерация.

 

Последно осъвременяване: 13 юни 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност