Forslag til beslutning - B8-0279/2018Forslag til beslutning
B8-0279/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion

11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0275/2018

Procedure : 2018/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0279/2018
Indgivne tekster :
B8-0279/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0279/2018

Europa-Parlamentets beslutning om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion

(2018/2741(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der blev formidlet af EU og undertegnet af Georgien og Den Russiske Føderation, samt til gennemførelsesaftalen af 8. september 2008,

–  der henviser til rapporten fra 2009 fra den uafhængige internationale undersøgelsesmission, der blev ledet af Heidi Tagliavini, vedrørende konflikten i Georgien,

–  der henviser til sin beslutning af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine[1],

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2017 om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik[2],

–  der henviser til de fælles erklæringer fra Det Østlige Partnerskabs topmøder, navnlig den, der blev vedtaget i 2017 i Bruxelles,

–  der henviser til meddelelserne fra Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om den europæiske naboskabspolitik (ENP), navnlig rapporten af 18. maj 2017 om gennemførelsen af revisionen af ENP (JOIN(2017)0018), det fælles arbejdsdokument af 9. juni 2017 med titlen "Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results" (SWD(2017)0300) og meddelelsen fra 2016 med titlen "Den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik";

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i de østlige nabolande og navnlig sin henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017[3];

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU går stærkt ind for Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser;

B.  der henviser til, at EU spillede en central rolle i våbenhvileaftalerne fra august og september 2008 og fortsat er stærkt engageret i en fredelig løsning af konflikten mellem Rusland og Georgien under fuld overholdelse af de grundlæggende folkeretlige normer og principper;

C.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ti år efter udbruddet af konflikten mellem Rusland og Georgien og Ruslands efterfølgende invasion af Georgien fortsætter sin ulovlige besættelse og tager skridt i retning af en de facto-annektering af de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien og herved underminerer folkeretten og det regelbaserede internationale system;

D.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ti år efter krigen mellem Rusland og Georgien fortsat tilsidesætter sine internationale forpligtelser og nægter at gennemføre våbenhvileaftalen af 12. august 2008 fuldt ud, der blev formidlet af EU;

E.  der henviser til, at Den Russiske Føderation forstærker sin ulovlige militære tilstedeværelse i de besatte georgiske områder og intensiverer opbygningen af militæret og militærets øvelser og dermed i alvorlig grad destabiliserer sikkerhedssituationen på stedet;

F.  der henviser til, at Den Russiske Føderation fortsat holder de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien og deres indbyggerne isoleret fra resten af landet ved at lukke de såkaldte grænseovergangssteder, opsætte pigtrådshegn og andre kunstige barrierer og udvide den administrative grænselinje yderligere;

G.  der henviser til, at hundredtusindvis af internt fordrevne personer og flygtninge, der er blevet tvangsudsendt fra de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien som følge af flere bølger af etnisk udrensning, fortsat er frataget den grundlæggende ret til sikker og værdig tilbagevenden til deres hjem;

H.  der henviser til, at der fortsat ses grove krænkelser af menneskerettighederne, herunder retten til fri bevægelighed og ophold, ejendomsretten og retten til adgang til uddannelse på modersmålet, ulovlige tilbageholdelser samt bortførelser i de besatte områder i Georgien;

I.  der henviser til, at den georgiske befolkning, som bor i de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien, fortsat er genstand for intens forskelsbehandling på grund af etnicitet;

J.  der henviser til, at de georgiske internt fordrevne personer Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria og Davit Basharuli ulovligt fik frataget livet som følge af brutale handlinger begået af de russiske besættelsesmagter i Sukhumi og Tskhinvali;

K.  der henviser til, at Den Russiske Føderation som en magt, der udøver reel kontrol over de georgiske regioner Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien, bærer det fulde ansvar for de alvorlige brud på menneskerettighederne og for den humanitære situation på stedet;

1.  understreger, at suverænitet, uafhængighed og fredelig tvistbilæggelse er centrale principper for den europæiske sikkerhedsorden; understreger, at løsningen på konflikterne i Georgien er afgørende for at forbedre sikkerheden og stabiliteten på det europæiske kontinent som helhed; mener, at disse konflikter og den fortsatte besættelse af de georgiske områder er en potentiel trussel mod alle landes suverænitet i Europa;

2.  gentager sin stærke støtte til Georgiens territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og til det enkelte lands suveræne ret til frit at bestemme sin fremtid; erkender, at de principper, der er nedfældet i FN's pagt, Helsingforsslutakten af 1975 og OSCE's Parischarter af 1990 udgør hjørnestenene i et fredeligt Europa;

3.  støtter Georgiens politik om at arbejde hen imod en fredelig konfliktløsning, herunder gennem overholdelse af våbenhvileaftalen af 12. august 2008, det ensidige løfte om ikkeanvendelse af magt, engagementet i de internationale drøftelser i Genève og bestræbelserne på forsoning og opbygningen af tillid mellem splittede samfund;

4.  kræver, at Den Russiske Føderation indstiller sin besættelse af de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien og fuldt ud respekterer Georgiens suverænitet og territoriale integritet samt ukrænkeligheden af dets internationalt anerkendte grænser;

5.  opfordrer, at der opnås håndgribelige resultater vedrørende de centrale emner i de internationale drøftelser i Genève, herunder bekræftelse og gennemførelse af tilsagnet om ikke at anvende magt, etablering af internationale sikkerhedsmekanismer i de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien og tilbagevenden af internt fordrevne personer og flygtninge med henblik på at opnå varig fred og sikkerhed i området;

6.  opfordrer Georgiens regering til fortsat at samarbejde med Den Internationale Straffedomstol (ICC) ved at lette undersøgelser foretaget af ICC's anklagemyndighed samt at sikre, at ICC's justitskontor kan opfylde sit mandat for så vidt angår outreachaktiviteter og ofres deltagelse;

7.  glæder sig over det nye fredsinitiativ fra Georgiens regering med titlen "Et skridt hen imod en bedre fremtid" (A Step to a Better Future) såvel som andre initiativer, der har til formål at forbedre de humanitære og socioøkonomiske forhold for de mennesker, der bor i de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvali-regionen/Sydossetien, og fremme mellemfolkelige kontakter og opbygningen af tillid mellem splittede samfund;

8.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at overholde sine internationale forpligtelser, fuldstændigt gennemføre den EU-formidlede våbenhvileaftale af 12. august 2008 og trække sine militære styrker tilbage fra Georgiens territorium;

9.  opfordrer Den Russiske Føderation til at standse opførelsen af pigtrådshegn og andre kunstige barrierer langs besættelseslinjen, som forsætligt hindrer den mellemfolkelige kontakt og isolerer befolkningen i begge de besatte regioner;

10.  opfordrer Den Russiske Føderation som en magt, der udøver reel kontrol, til at sætte en stopper for straffrihed og etnisk motiverede forbrydelser på de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien og fjerne alle hindringer med henblik på at sikre, at gerningsmændene bag den ulovlige fratagelse af livet på de georgiske internt fordrevne personer Archil Tatunashvili, Otkhozoria Giga, og Davit Basharuli bringes for en domstol;

11.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation som en magt, der udøver reel kontrol, til at ophøre med sine krænkelser af menneskerettighederne, begrænsning af den frie bevægelighed og frit ophold, forskelsbehandling på grundlag af etnicitet og sin tilsidesættelse af ejendomsretten og retten til uddannelse på modersmålet i de besatte områder i Georgien;

12.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at muliggøre sikker og værdig tilbagevenden af internt fordrevne personer og flygtninge til deres hjem og sikre uhindret adgang på stedet for internationale overvågningsmekanismer for menneskerettigheder og ikkestatslige organisationer;

13.  opfordrer Den Russiske Føderation til at give EU's observatørmission (EUMM) adgang til de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvali/Sydossetien i kraft af sit mandat;

14.  bekræfter EU's stærke engagement til yderligere at styrke sin rolle i en fredelig løsning af konflikten mellem Rusland og Georgien ved at benytte alle de instrumenter, det råder over inden for rammerne af en samlet tilgang, herunder sin særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien, sin rolle som medformand for de internationale drøftelser i Genève, EUMM i Georgien og politikken om ikkeanerkendelse og engagement;

15.  opfordrer EU-institutionerne til sammen med de georgiske myndigheder at overveje muligheden for yderligere at fremme af EU's rolle i en fredelig konfliktløsning og opbygge kapacitet og fremme modstandsdygtighed, herunder for så vidt angår terrorbekæmpelse, strategisk kommunikation, cyberforsvar og reform af sikkerhedssektoren; opfordrer til, at der i de kommende forhandlinger om EU's finansielle instrumenter til den europæiske naboskabspolitik for perioden efter 2020 tages behørigt hensyn til behovene i denne henseende;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen, Georgiens præsident, regering og parlament og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 13. juni 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik