Πρόταση ψηφίσματος - B8-0279/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0279/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή

11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0275/2018

Διαδικασία : 2018/2741(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0279/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0279/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0279/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή

(2018/2741(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ και υπογράφηκε από τη Γεωργία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, και τη συμφωνία υλοποίησής της, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 της Ανεξάρτητης Διεθνούς Διερευνητικής Αποστολής για τη Σύγκρουση στη Γεωργία υπό την ηγεσία της Heidi Tagliavini,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας[2],

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως αυτή που συμφωνήθηκε το 2017 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως την έκθεση της 18ης Μαΐου 2017 για την εφαρμογή της επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (JOIN(2017)0018) και το αναθεωρημένο έγγραφο εργασίας, της 9ης Ιουνίου 2017 με τίτλο «Ανατολική Εταιρική Σχέση – 20 παραδοτέα στοιχεία για το 2020: εστίαση σε βασικές προτεραιότητες και απτά αποτελέσματα» (SWD(2017)0300), καθώς και την ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις γειτονικές ανατολικές χώρες και, ειδικότερα, τη σύστασή του της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017[3],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει ένθερμα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραμάτισε καίριο ρόλο κατά την προώθηση συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 2008 και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη δέσμευσή της για ειρηνική επίλυση της διαμάχης μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας εν πλήρη σεβασμώ των θεμελιωδών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δέκα χρόνια μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας και την επακόλουθη ρωσική εισβολή στη Γεωργία, η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει την παράνομη κατοχή και προχωρεί σε μια πραγματική προσάρτηση των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό το διεθνές δίκαιο και το διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δέκα χρόνια μετά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας, η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να παραβιάζει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και αρνείται να εφαρμόσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν διαμεσολαβήσεως της ΕΕ‑ στις 12 Αυγούστου 2008·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ενισχύει όλο και περισσότερο την παράνομη στρατιωτική παρουσία της στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας, εντείνει τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και τις στρατιωτικές ασκήσεις οι οποίες αποσταθεροποιούν σοβαρά την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να απομονώνει τις περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, καθώς και των κατοίκων των περιοχών αυτών από την υπόλοιπη χώρα κλείνοντας τα λεγόμενα σημεία διέλευσης και εγκαθιστώντας φράχτες από συρματόπλεγμα και άλλα τεχνητά εμπόδια επεκτείνοντας με τον τρόπο αυτό τη διοικητική συνοριακή γραμμή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και προσφύγων που εκδιώχθηκαν βίαια από τις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας ως αποτέλεσμα των διαφόρων κυμάτων εθνοκάθαρσης εξακολουθούν να στερούνται του θεμελιώδους δικαιώματος για ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή στα σπίτια τους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στις κατεχόμενες περιοχές της Γεωργίας κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και του δικαιώματος πρόσβασης σε εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα, οι παράνομες κρατήσεις και οι απαγωγές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργιανός πληθυσμός που κατοικεί στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας εξακολουθεί να υπόκειται σε έντονες διακρίσεις για λόγους εθνοτικής προέλευσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την παράνομη αφαίρεση της ζωής των εσωτερικά εκτοπισθέντων γεωργιανών πολιτών Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria και David Basharuli, ως αποτέλεσμα των βάναυσων ενεργειών των καθεστώτων της ρωσικής κατοχής στο Σοχούμι και στο Τσχινβάλι·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη ασκούσα αποτελεσματικό έλεγχο επί των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας φέρει πλήρη ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή·

1.  τονίζει ότι η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών συνιστούν βασικές αρχές της ευρωπαϊκής τάξης στον τομέα της ασφάλειας· τονίζει ότι η επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου· θεωρεί ότι οι εν λόγω συγκρούσεις και η συνεχιζόμενη κατοχή γεωργιανών εδαφών εξακολουθούν να συνιστούν δυνητική απειλή για την εθνική κυριαρχία όλων των χωρών της Ευρώπης·

2.  επαναλαμβάνει τη σταθερή του στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και για το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε χώρας να ορίσει ελεύθερα το μέλλον της· αναγνωρίζει ότι οι αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και στη Χάρτα των Παρισίων που εγκρίθηκε το 1990 από τον ΟΑΣΕ αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για μια ειρηνική ευρωπαϊκή ήπειρο·

3.  υποστηρίζει την πολιτική της Γεωργίας για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων και μέσω της συμμόρφωσης με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, τη μονομερή της δέσμευση για μη χρήσης βίας, τη συμμετοχή της στις διεθνείς συζητήσεις της Γενεύης, καθώς και τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης και οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των αντιμαχόμενων κοινοτήτων·

4.  απαιτεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να τερματίσει την κατοχή των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας και να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας καθώς και το απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της·

5.  απευθύνει έκκληση για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων επί των κεντρικών θεμάτων των διεθνών συζητήσεων της Γενεύης, περιλαμβανομένης της επιβεβαίωσης και εφαρμογής της δέσμευσης όσον αφορά τη μη χρήση βίας, της δημιουργίας μηχανισμών διεθνούς ασφάλειας στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, και της επιστροφής των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και των προσφύγων, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να συνεχίσει να συνεργάζεται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) διευκολύνοντας τις έρευνες του Γραφείου του Εισαγγελέα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να μεριμνά ώστε να μπορεί ο Γραμματέας του ΔΠΔ να εκπληρώνει την εντολή του σε σχέση με τη διαδικασία και τη συμμετοχή των θυμάτων·

7.  επικροτεί τη νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Γεωργίας — «Ένα βήμα προς ένα καλύτερο μέλλον», όπως και κάθε άλλη πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη βελτίωση των ανθρωπιστικών και των κοινωνικοοικονομικών όρων των ανθρώπων που κατοικούν στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, καθώς και την προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των διχασμένων μεταξύ τους κοινοτήτων·

8.  καλεί μετ’ επιτάσεως τη Ρωσική Ομοσπονδία να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της, να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν διαμεσολαβήσεως της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008, και να αποσύρει τα στρατεύματά της από το έδαφος της Γεωργίας·

9.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει να εγκαθιστά φράχτες από συρματόπλεγμα και άλλα τεχνητά εμπόδια κατά μήκος της διαχωριστικής γραμμής κατοχής, εμποδίζοντας σκόπιμα τις επαφές μεταξύ των λαών και απομονώνοντας τον πληθυσμό και των δύο κατεχόμενων περιοχών·

10.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη η οποία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, να θέσει τέρμα στην ατιμωρησία για εγκλήματα εθνοτικού χαρακτήρα στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, και να άρει κάθε εμπόδιο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δράστες που αφαίρεσαν παράνομα τη ζωή των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria και David Basharuli θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

11.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη ασκούσα αποτελεσματικό έλεγχο, να θέσει τέρμα στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία και στο δικαίωμα διαμονής, στις διακρίσεις για εθνοτικούς λόγους και στην προσβολή του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και στην πρόσβαση σε εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας·

12.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να επιτρέψει την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων και προσφύγων στις εστίες τους και να εγγυηθεί την απρόσκοπτη πρόσβαση των διεθνών μηχανισμών παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή·

13.  καλεί την Ρωσική Ομοσπονδία να επιτρέψει την πρόσβαση της αποστολής επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMM) στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, σύμφωνα με την εντολή της·

14.  επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης Ρωσίας-Γεωργίας, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, της συμπροεδρίας της ΕΕ στις διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης, της αποστολής επιτήρησης της ΕΕ στη Γεωργία, καθώς και της πολιτικής της περί μη αναγνώρισης και περί δεσμεύσεων·

15.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξετάσουν, από κοινού με τις γεωργιανές αρχές, την προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου της ΕΕ στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, στην οικοδόμηση ικανοτήτων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, των στρατηγικών επικοινωνιών, της άμυνας στον κυβερνοχώρο και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας· ζητεί όπως οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ μετά το 2020 στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες στον τομέα αυτό·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Γεωργίας και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου