Päätöslauselmaesitys - B8-0279/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0279/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen

11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0275/2018

Menettely : 2018/2741(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0279/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0279/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0279/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen

(2018/2741(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen, jonka välittäjänä toimi EU ja jonka Georgia ja Venäjän federaatio ovat allekirjoittaneet, sekä 8. syyskuuta 2008 tehdyn täytäntöönpanosopimuksen,

–  ottaa huomioon Heidi Tagliavinin johtaman Georgian konfliktia käsittelevän riippumattoman kansainvälisen selvitysvaltuuskunnan 2009 antaman raportin,

–  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista[1],

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta[2],

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat ja erityisesti Brysselissä vuonna 2017 annetun yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteiset tiedonannot Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP), erityisesti 18. toukokuuta 2017 julkaistun kertomuksen tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanosta (JOIN(2017)0018) ja 9. kesäkuuta 2017 julkaistun yhteisen valmisteluasiakirjan ”Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results” (SWD(2017)0300), sekä vuonna 2016 julkaistun tiedonannon ”Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa itäisen kumppanuuden tilanteesta ja erityisesti 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta[3],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että unioni tukee vahvasti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä;

B.  ottaa huomioon, että EU oli avainasemassa elokuussa ja syyskuussa 2008 tehdyissä tulitaukosopimuksissa ja on yhä sitoutunut Venäjän ja Georgian konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun, jossa sovelletaan kaikilta osin kansainvälisen oikeuden perusnormeja ja -periaatteita;

C.  toteaa, että kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun Venäjän ja Georgian konflikti puhkesi ja Venäjä hyökkäsi Georgiaan, Venäjän federaatio jatkaa edelleen laitonta miehitystään ja toteuttaa toimia liittääkseen tosiasiassa itseensä Georgialle kuuluvat Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueet, mikä rapauttaa kansainvälistä oikeutta ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää;

D.  toteaa, että kymmenen vuoden kuluttua Venäjän ja Georgian sodasta Venäjän federaatio rikkoo edelleen kansainvälisiä velvoitteitaan ja kieltäytyy panemasta kokonaan täytäntöön EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta;

E.  toteaa, että Venäjän federaatio voimistaa edelleen laitonta sotilaallista läsnäoloaan Georgian miehitetyillä alueilla ja kasvattaa edelleen sotilaallista voimaansa ja lisää sotaharjoituksiaan, mikä horjuttaa vakavasti paikallista turvallisuustilannetta;

F.  toteaa, että Venäjä jatkaa Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueiden ja niiden asukkaiden eristämistä muusta maasta, sillä se sulkee niin kutsuttuja ylityspisteitä, pystyttää piikkilanka-aitoja ja muita keinotekoisia esteitä ja pidentää entisestään hallinnollista rajalinjaa;

G.  toteaa, että sadat tuhannet maan sisällä siirtymään joutuneet ja pakolaiset on häädetty Georgialle kuuluvilta Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueilta useiden etnisten puhdistusten seurauksena; toteaa, että näiltä ihmisiltä on riistetty heidän perusoikeutensa palata koteihinsa turvallisesti ja ihmisarvoisesti;

H.  toteaa, että Georgian miehitetyillä alueilla esiintyy edelleen räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, joiden kohteena ovat myös liikkumisen ja asuinpaikan vapaus ja oikeus omaisuuteen ja oikeus saada opetusta omalla kielellään, sekä laittomia pidätyksiä ja sieppauksia;

I.  toteaa, että Georgialle kuuluvien Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueiden georgialaisväestö joutuu yhä kokemaan voimakasta etnisyyteen perustuvaa syrjintää;

J.  toteaa, että georgialaiset maan sisäiset pakolaiset Artšil Tatunašvili, Giga Othozoria ja Davit Bašaruli tapettiin laittomasti Venäjän miehityshallinnon raa’an toiminnan tuloksena Suhumissa ja Tshinvalissa;

K.  toteaa, että koska Georgialle kuuluvat Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueet ovat Venäjän federaation täydellisessä valvonnassa, se kantaa täyden vastuun vakavista ihmisoikeusloukkauksista ja erittäin huolestuttavasta humanitaarisesta tilanteesta paikan päällä;

1.  korostaa, että Euroopan turvallisuusjärjestyksen pääperiaatteita ovat itsemääräämisoikeus, itsenäisyys ja kiistojen rauhanomainen ratkaiseminen; korostaa, että Georgian konfliktien ratkaiseminen on olennaista, jotta voidaan parantaa koko Euroopan mantereen turvallisuutta ja vakautta; katsoo, että nämä konfliktit ja Georgian alueiden jatkuva miehitys muodostavat edelleen mahdollisen uhan kaikkien Euroopan maiden itsemääräämisoikeudelle;

2.  tukee edelleen vahvasti Georgian alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja jokaisen maan suvereenia oikeutta päättää tulevaisuudestaan vapaasti; toteaa, että YK:n peruskirjaan, vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjaan ja Etyjin vuoden 1990 Pariisin peruskirjaan kirjatut periaatteet ovat rauhanomaisen Euroopan mantereen kulmakiviä;

3.  kannattaa Georgian hallituksen politiikkaa, jossa pyritään konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen ja johon kuuluu 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen noudattaminen, yksipuolinen voimankäytöstä pidättymistä koskeva lupaus, osallistuminen Geneven kansainvälisiin keskusteluihin ja osallistuminen jakautuneiden yhteisöjen sovittelu- ja rauhanrakennuspyrkimyksiin;

4.  vaatii Venäjän federaatiota lopettamaan Georgialle kuuluvien Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueiden miehityksen ja kunnioittamaan täysimääräisesti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sekä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen loukkaamattomuutta;

5.  katsoo, että kestävän rauhan ja turvallisuuden aikaansaaminen paikan päällä edellyttää konkreettisia tuloksia Geneven kansainvälisten keskustelujen ydinkysymyksissä, joihin kuuluvat esimerkiksi voimankäytöstä pidättymistä koskevan sitoumuksen vahvistaminen ja täytäntöönpano, kansainvälisten turvallisuusmekanismien perustaminen Georgialle kuuluville Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueille, maan sisäisten pakolaisten ja muiden pakolaisten paluu;

6.  kehottaa Georgian hallitusta jatkamaan yhteistyötään Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) kanssa helpottamalla rikostuomioistuimen syyttäjän toimiston tutkimuksia sekä varmistamalla, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen kirjaamo voi toteuttaa tehtäväänsä kohderyhmien tavoittamisen ja uhrien osallistumisen osalta;

7.  pitää myönteisenä Georgian hallituksen uutta rauhanaloitetta ”Askel kohti parempaa tulevaisuutta” sekä muita aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa Georgialle kuuluvilla Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueilla asuvien ihmisten humanitaarisia ja sosioekonomisia olosuhteita ja edistää ihmisten välisiä yhteyksiä ja luottamuksen rakentamista jakautuneiden yhteisöjen välillä;

8.  kehottaa painokkaasti Venäjän federaatiota noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan, panemaan täytäntöön EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen kaikilta osin ja vetämään sotilasjoukkonsa Georgian alueelta;

9.  kehottaa Venäjän federaatiota lopettamaan piikkilanka-aitojen ja muiden keinotekoisten esteiden pystyttämisen pitkin miehitysvyöhykkeen rajaa, koska nämä rakennelmat haittaavat ihmisten välisiä yhteyksiä ja eristävät kummankin miehitetyn alueen väestön;

10.  kehottaa Venäjän federaatiota Georgialle kuuluvien Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueiden tosiasiallisena valvojana lopettamaan rankaisemattomuuden ja etnisyyteen perustuvat rikokset näillä alueilla; kehottaa lisäksi poistamaan kaikki esteet siltä, että kyetään varmistamaan, että georgialaisten maan sisäisten pakolaisten Artšil Tatunašvilin, Giga Othozorian ja Davit Bašarulin laittomiin tappoihin syyllistyneet joutuvat oikeuteen;

11.  kehottaa Venäjän federaatiota näiden alueiden tosiasiallisena valvojana lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset, liikkumista ja asuinpaikkaa koskevan vapauden rajoittamisen, etnisyyteen perustuvan syrjinnän sekä omaisuutta koskevan oikeuden ja omalla kielellä annettavaa opetusta koskevan oikeuden loukkaamisen Georgian miehitetyillä alueilla;

12.  kehottaa Venäjän federaatiota sallimaan kotimaansa sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden ja pakolaisten turvallisen ja ihmisarvoisen palaamisen koteihinsa ja varmistamaan kansainvälisten ihmisoikeuksien seurantamekanismien ja valtiosta riippumattomien järjestöjen esteettömän pääsyn paikan päälle;

13.  kehottaa Venäjän federaatiota sallimaan Euroopan unionin tarkkailuoperaatiolle (EUMM) ehdoitta pääsyn Georgialle kuuluville Abhasian ja Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueille sen tehtävän mukaisesti;

14.  vahvistaa EU:n antaman vahvan sitoumuksen lisätä rooliaan Venäjän ja Georgian välisen konfliktin rauhanomaisessa ratkaisemisessa kaikilla sen käytettävissä olevilla välineillä osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mukaan lukien Etelä-Kaukasusta ja Georgian kriisiä käsittelevä EU:n erityisedustaja, sen asema Geneven kansainvälisten neuvottelujen yhteispuheenjohtajana, EUMM Georgiassa sekä EU:n tunnustamattomuus- ja lähentymispolitiikka;

15.  kehottaa EU:n toimielimiä pohtimaan yhdessä Georgian viranomaisten kanssa mahdollisuutta lisätä EU:n roolia konfliktien rauhanomaisessa ratkaisemisessa ja valmiuksien kehittämisessä sekä kestokyvyn vahvistamisessa muun muassa terrorismin torjunnassa, strategisessa viestinnässä, kyberpuolustuksessa ja turvallisuusalan uudistamisessa; edellyttää, että tämä otetaan asianmukaisesti huomioon käytäessä neuvotteluja Euroopan naapuruuspolitiikkaan kohdennettavista EU:n rahoitusvälineistä vuoden 2020 jälkeistä kautta varten;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja komissiolle, Georgian presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö