Postup : 2018/2741(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0279/2018

Predkladané texty :

B8-0279/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0266

NÁVRH UZNESENIA
PDF 266kWORD 48k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.677v01-00
 
B8-0279/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP))


Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP))  
B8‑0279/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala Európska únia a podpísalo Gruzínsko a Ruská federácia, a na vykonávaciu dohodu z 8. septembra 2008,

–  so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie pre konflikt v Gruzínsku z roku 2009, ktorú viedla Heidi Tagliavini,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitu Východného partnerstva, najmä na vyhlásenie prijaté v roku 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na spoločné oznámenia Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o európskej susedskej politike (ESP), najmä na správu z 18. mája 2017 o vykonávaní preskúmania európskej susedskej politiky (JOIN(2017)0018), na spoločný pracovný dokument útvarov z 9. júna 2017 s názvom Východné partnerstvo – 20 výstupov do roku 2020: Zameranie sa na kľúčové priority a konkrétne výsledky (SWD(2017)0300) a na oznámenie z roku 2016 s názvom Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v krajinách Východného partnerstva, a najmä na svoje odporúčanie z 15. novembra 2017 Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve pred samitom v novembri 2017(3),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ pevne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc;

B.  keďže EÚ zohrávala kľúčovú úlohu v dohode o prímerí z augusta a zo septembra 2008 a je naďalej pevne odhodlaná presadzovať mierové riešenie sporu medzi Ruskom a Gruzínskom v plnom súlade so základnými normami a zásadami medzinárodného práva;

C.  keďže 10 rokov po vypuknutí rusko-gruzínskeho konfliktu a následnej invázii Ruska do Gruzínska Ruská federácia pokračuje v protiprávnej okupácii a podniká kroky smerujúce k de facto pripojeniu gruzínskeho územia Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko, čím podkopáva medzinárodné právo a medzinárodný systém založený na pravidlách;

D.  keďže 10 rokov po rusko-gruzínskej vojne Ruská federácia naďalej porušuje svoje medzinárodné záväzky a odmieta vykonávať v plnej miere dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala EÚ;

E.  keďže Ruská federácia naďalej posilňuje svoju nezákonnú vojenskú prítomnosť na okupovaných gruzínskych územiach a zosilňuje budovanie a výcvik svojho vojska, čím vážne destabilizuje bezpečnostnú situáciu na mieste;

F.  keďže Ruská federácia naďalej drží územia Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko izolované od zvyšku krajiny zatváraním tzv. hraničných priechodov, vybudovaním plotov s ostnatým drôtom a ďalších umelých prekážok a ďalším rozširovaním administratívnej hranice;

G.  keďže státisícom vnútorne vysídlených osôb a utečencov, ktorí boli nútene vyhostení z gruzínskeho územia Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko v dôsledku viacerých vĺn etnických čistiek, sa naďalej odopiera základné právo na bezpečný a dôstojný návrat do svojich domovov;

H.  keďže v okupovaných regiónoch Gruzínska pokračuje hrubé porušovanie ľudských práv vrátane slobody pohybu a pobytu, práva vlastniť majetok a práva na prístup k vzdelávaniu v rodnom jazyku, ako aj nezákonné zadržiavania a únosy;

I.  keďže gruzínske obyvateľstvo, ktoré žije na gruzínskom území Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko, je naďalej vystavované intenzívnej diskriminácii z etnických dôvodov;

J.  keďže vnútorne vysídlení Gruzínci Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria a Davit Bsharuli boli protiprávne pripravení o život v dôsledku brutálneho zaobchádzania zo strany okupujúcich ruských režimov v Suchumi a Cchinvali;

K.  keďže Ruská federácia, ktorá fakticky kontroluje gruzínske územie Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko, nesie plnú zodpovednosť za vážne porušovanie ľudských práv a za humanitárnu situáciu na mieste;

1.  zdôrazňuje, že zvrchovanosť, nezávislosť a mierové riešenie sporov sú hlavné zásady európskeho bezpečnostného poriadku; zdôrazňuje, že vyriešenie konfliktov v Gruzínsku má zásadný význam pre posilnenie bezpečnosti a stability európskeho kontinentu ako celku; domnieva sa, že tieto konflikty a pokračujúca okupácia gruzínskych území sú stále potenciálnym ohrozením zvrchovanosti všetkých krajín v Európe;

2.  opätovne potvrdzuje svoju pevnú podporu územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc a zvrchovaného práva každej krajiny slobodne rozhodovať o vlastnej budúcnosti; berie na vedomie, že zásady zakotvené v Charte OSN, Helsinskom záverečnom akte z roku 1975 a Parížskej charte OBSE z roku 1990 predstavujú základné kamene mierového európskeho kontinentu;

3.  podporuje politiku Gruzínska, ktorej cieľom je usilovať sa o mierové vyriešenie sporu, a to aj dodržiavaním dohody o prímerí z 12. augusta 2008, prísľubu nepoužitia sily, záväzku z medzinárodných rokovaní v Ženeve, a úsilie o zmierenie a budovanie dôvery medzi rozdelenými spoločenstvami;

4.  žiada, aby Ruská federácia ukončila svoju okupáciu gruzínske územie Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko a plne rešpektovala zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska, ako aj neporušiteľnosť jeho medzinárodne uznaných hraníc;

5.  požaduje dosiahnutie hmatateľných výsledkov, pokiaľ ide o kľúčové otázky medzinárodných ženevských rokovaní vrátane potvrdenia a vykonávania záväzku nepoužitia sily, vytvorenia medzinárodných bezpečnostných mechanizmov na gruzínskom území Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko, ako aj návrat vnútorne vysídlených osôb a utečencov s cieľom dosiahnuť trvalý mier a bezpečnosť na mieste;

6.  naliehavo vyzýva gruzínsku vládu, aby naďalej spolupracovala s medzinárodným trestným súdom (MTS) tým, že bude pomáhať pri vyšetrovaniach prokuratúry MTS a že zaručí, aby register MTS mohol plniť svoj mandát, pokiaľ ide o rozsah a účasť obetí;

7.  víta novú mierovú iniciatívu gruzínskej vlády s názvom Krok k lepšej budúcnosti (Step to a Better Future), ako aj ďalšie iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšenie humanitárnych a sociálnych a ekonomických podmienok ľudí žijúcich na gruzínskych územiach Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko a posilňovanie medziľudských kontaktov a budovanie dôvery medzi rozdelenými spoločenstvami;

8.  naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby dodržiavala svoje medzinárodné záväzky, v plnej miere vykonávala dohodu o prímerí z 12. augusta 2008 sprostredkovanú EÚ a stiahla svoje vojenské sily z územia Gruzínska;

9.  vyzýva Ruskú federáciu, aby prestala umiestňovať ploty s ostnatým drôtom a ďalšie umelé prekážky pozdĺž okupačnej línie, ktorými sa úmyselne sťažujú medziľudské kontakty a izolujú sa obyvatelia obidvoch okupovaných regiónov;

10.  vyzýva Ruskú federáciu ako mocnosť, ktorá vykonáva faktickú kontrolu, aby ukončila beztrestnosť a etnicky motivované trestné činy na gruzínskom území Abcházsko a región Cchvinvali/Južné Osetsko a odstránila akékoľvek prekážky s cieľom zaistiť, aby páchatelia, ktorí protiprávne pripravili o život vnútorne vysídlených Gruzíncov Archila Tatunashviliho, Gigu Otkhozoriu a Davita Basharuliho, boli postavení pred súd;

11.  naliehavo vyzýva Ruskú federáciu ako mocnosť, ktorá vykonáva faktickú kontrolu, aby na okupovaných územiach Gruzínska prestala porušovať ľudské práva, obmedzovať slobodu pohybu a pobytu, konať diskriminačne z etnických dôvodov a porušovať právo vlastniť majetok a právo na vzdelávanie v rodnom jazyku;

12.  naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby umožnila bezpečný a dôstojný návrat vnútorne vysídlených osôb a utečencov do ich domov a aby medzinárodným subjektom, ktoré monitorujú situáciu ľudských práv, a mimovládnym organizáciám zabezpečila neobmedzený prístup na mieste;

13.  vyzýva Ruskú federáciu, aby pozorovateľskej misii EÚ (EUMM) v súlade s jej mandátom umožnila prístup ku gruzínskym územiam Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko;

14.  potvrdzuje pevné odhodlanie EÚ, že bude ďalej posilňovať svoju úlohu v mierovom riešení rusko-gruzínskeho konfliktu tým, že použije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii v rámci komplexného prístupu, vrátane svojho osobitného zástupcu pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku, svoju pozíciu spolupredsedu medzinárodných rokovaní v Ženeve, EUMM v Gruzínsku a politiku neuznania a angažovania;

15.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby spoločne s gruzínskymi orgánmi posúdili možnosti ďalšieho posilnenia úlohy EÚ v mierovom riešení konfliktu a budovania kapacít a posilňovania odolnosti, a to aj v oblastiach boja proti terorizmu, strategickej komunikácie, kybernetickej obrany a reformy sektora bezpečnosti; vyzýva, aby sa budúce rokovania o finančných nástrojoch EÚ po roku 2020 venovali európskej susedskej politike s cieľom zohľadniť potreby v tejto súvislosti;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ESVČ a Komisii, prezidentovi, vláde a parlamentu Gruzínska a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0493.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0440.

Posledná úprava: 13. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia