Förslag till resolution - B8-0279/2018Förslag till resolution
B8-0279/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen

11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0275/2018

Förfarande : 2018/2741(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0279/2018
Ingivna texter :
B8-0279/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0279/2018

Europaparlamentets resolution om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen

(2018/2741(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det avtal om eldupphör av den 12 augusti 2008 som undertecknades av Georgien och Ryssland efter medling av EU samt genomförandeavtalet av den 8 september 2008,

–  med beaktande av rapporten från det oberoende internationella undersökningsuppdraget avseende konflikten i Georgien under ledning av Heidi Tagliavini,

–  med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2016 om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina[1],

–  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken[2],

–  med beaktande av de gemensamma förklaringarna från toppmötena inom det östliga partnerskapet, särskilt det som man enades om i Bryssel 2017,

–  med beaktande av kommissionens och Europeiska utrikestjänstens gemensamma meddelanden om den europeiska grannskapspolitiken (EGP), särskilt rapporten av den 18 maj 2017 om genomförandet av översynen av den europeiska grannskapspolitiken (JOIN(2017)0018) och det gemensamma arbetsdokumentet av den 9 juni 2017 Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (SWD(2017)0300) samt 2016 års meddelande En global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i det östra grannskapet, särskilt sin rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017[3],

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU stöder helhjärtat Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser.

B.  EU spelade en nyckelroll i de avtal om eldupphör som undertecknades i augusti och september 2008 och står fast vid att nå en fredlig lösning på konflikten mellan Ryssland och Georgien med full respekt för grundläggande folkrättsliga normer och principer.

C.  Tio år efter utbrottet av konflikten mellan Ryssland och Georgien och den efterföljande ryska invasionen av Georgien, fortsätter Ryssland sin olagliga ockupation och vidtar åtgärder i riktning mot en faktisk annektering av de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, och undergräver därmed internationell rätt och det regelbaserade internationella systemet.

D.  Tio år efter kriget mellan Ryssland och Georgien fortsätter Ryssland att bryta mot sina internationella förpliktelser och vägrar att fullt ut genomföra det EU‑frammedlade avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008.

E.  Ryssland förstärker sin olagliga militära närvaro ytterligare i de georgiska ockuperade territorierna samt ökar den militära upptrappningen och militära övningarna, vilket allvarligt destabiliserar säkerhetsläget på plats.

F.  Ryssland fortsätter att isolera territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien och deras invånare från resten av landet genom att stänga så kallade gränsövergångar, resa taggtrådsstängsel och andra konstgjorda hinder samt förlänga den administrativa gränslinjen ytterligare.

G.  Hundratusentals internflyktingar och flyktingar, som utvisats med tvång från de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien på grund av flera vågor av etnisk rensning, är fortfarande berövade den grundläggande rättigheten att på ett säkert och värdigt sätt återvända till sina hem.

H.  Grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat rörelse- och uppehållsfriheten, rätten till egendom och rätten till tillgång till utbildning på modersmålet samt olagliga frihetsberövanden och kidnappningar fortsätter att äga rum i de ockuperade regionerna i Georgien.

I.  Den georgiska befolkningen som bor i de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien utsätts fortsatt för intensifierad diskriminering på grund av etniskt ursprung.

J.  De georgiska internflyktingarna Artjil Tatunasjvili, Giga Otchozoria och Davit Basjaruli berövades livet till följd av brutala handlingar som begicks olagligen av den ryska ockupationsmakten i Suchumi och Tschinvali.

K.  Ryssland, som är den makt som utövar den faktiska kontrollen över de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, bär hela ansvaret för de allvarliga människorättskränkningarna och den humanitära situationen på plats.

1.  Europaparlamentet betonar att självständighet, oberoende och en fredlig konfliktlösning är centrala principer för den europeiska säkerhetsordningen. Parlamentet betonar att en lösning på konflikterna i Georgien är avgörande för att öka säkerheten och stabiliteten på hela den europeiska kontinenten. Parlamentet anser att dessa konflikter och den fortsatta ockupationen av georgiska territorier fortfarande utgör ett potentiellt hot mot suveräniteten i Europas alla länder.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för Georgiens territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser och för varje lands suveräna rätt att fritt avgöra sin framtid. Parlamentet erkänner att de principer som fastställs i FN-stadgan, Helsingforsslutakten från 1975 och 1990 års OSSE-stadga från Paris utgör hörnstenarna för en fredlig europeisk kontinent.

3.  Europaparlamentet stöder Georgiens politik som strävar efter en fredlig konfliktlösning, bland annat genom efterlevnad av avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008, det ensidiga åtagandet att inte använda våld, medverkan i de internationella diskussionerna i Genève och ansträngningarna för försoning och förtroendeskapande mellan splittrade samhällen.

4.  Europaparlamentet kräver att Ryssland upphör med sin ockupation av de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien och fullt ut respekterar Georgiens suveränitet och territoriella integritet samt okränkbarheten av landets internationellt erkända gränser.

5.  Europaparlamentet efterlyser konkreta resultat för kärnfrågorna för de internationella diskussionerna i Genève, bland annat erkännande och genomförande av åtagandet att inte använda våld, upprättande av internationella säkerhetsmekanismer i de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien samt internflyktingars och flyktingars återvändande, i syfte att uppnå varaktig fred och säkerhet på plats.

6.  Parlamentet uppmanar med kraft Georgiens regering att fortsätta att samarbeta med Internationella brottmålsdomstolen (ICC) genom att underlätta undersökningar som utförs av Internationella brottmålsdomstolens åklagarmyndighet samt se till att ICC:s register kan fullgöra sitt uppdrag i fråga om utåtriktad verksamhet och deltagande från offrens sida.

7.  Europaparlamentet välkomnar den georgiska regeringens nya initiativ för fred med titeln ”Ett steg mot en bättre framtid” och alla andra initiativ som syftar till att förbättra de humanitära och socioekonomiska förhållandena för personer som är bosatta i de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien och till att främja kontakter mellan människor och bygga upp förtroendet mellan splittrade befolkningsgrupper

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryssland att respektera sina internationella förpliktelser, fullt ut genomföra det EU-frammedlade avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008 och dra tillbaka sina militära styrkor från georgiskt territorium.

9.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att upphöra med att resa taggtrådsstängsel och andra konstgjorda hinder längsmed ockupationslinjen, vilket avsiktligt hindrar kontakter människor emellan och isolerar befolkningen i de båda ockuperade regionerna.

10.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland, som är den makt som utövar den faktiska kontrollen, att få ett slut på strafflösheten och etniskt motiverade brott i de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, samt att undanröja eventuella hinder för att se till att de som är skyldiga till att de georgiska internflyktingarna Artjil Tatunasjvili, Giga Otchozoria och Davit Basjaruli olagligt berövats livet ställs inför rätta.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryssland, som är den makt som utövar den faktiska kontrollen, att upphöra med sina kränkningar av de mänskliga rättigheterna, sina begränsningar av rörelse- och uppehållsfriheten, sin diskriminering på grund av etniskt ursprung, och sitt åsidosättande av rätten till egendom och utbildning på modersmålet i de ockuperade territorierna i Georgien.

12.  Europaparlamentet vädjar till Ryssland att göra det möjligt för internflyktingar och flyktingar att på ett säkert och värdigt sätt återvända till sina hem och säkerställa obehindrat tillträde på plats för internationella övervakningsmekanismer för mänskliga rättigheter och icke-statliga organisationer.

13.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att bevilja Europeiska unionens övervakningsuppdrag (EUMM) tillträde till de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, i enlighet med sitt mandat.

14.  Europaparlamentet bekräftar EU:s starka åtagande för att ytterligare stärka sin roll för att nå en fredlig lösning på konflikten mellan Ryssland och Georgien genom att använda alla de instrument som EU har till sitt förfogande som ett led i en övergripande strategi, däribland EU:s särskilda representant för Sydkaukasien och krisen i Georgien, sin ställning som medordförande vid de internationella diskussionerna i Genève, EUMM i Georgien och politiken om icke-erkännande och dialog.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att tillsammans med de georgiska myndigheterna överväga möjligheten att ytterligare stärka EU:s roll i en fredlig konfliktlösning, kapacitetsuppbyggnad och främjande av motståndskraft, även på områden som rör terrorismbekämpning, strategisk kommunikation, it-försvar och reformer inom säkerhetssektorn. Parlamentet begär att de kommande förhandlingarna om EU:s finansiella instrument efter 2020 för den europeiska grannskapspolitiken tar vederbörlig hänsyn till de behov som finns i detta avseende.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten och kommissionen, Georgiens president, regering och parlament samt Ryska federationens president, regering och parlament.

 

Senaste uppdatering: 13 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy