Предложение за резолюция - B8-0285/2018Предложение за резолюция
B8-0285/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия

11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Виктор Боштинару, Клеър Муди от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0275/2018

Процедура : 2018/2741(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0285/2018
Внесени текстове :
B8-0285/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B80285/2018

Резолюция на Европейския парламент относно окупираните територии в Грузия десет години след руската инвазия
(2018/2741(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Грузия и положението в държавите от източното съседство,

–  като взе предвид споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., постигнато с посредничеството на ЕС и подписано от Грузия и от Руската федерация, и споразумението за прилагане от 8 септември 2008 г.,

–  като взе предвид разполагането на Мисията за наблюдение на Европейския съюз (EUMM) в Грузия на 15 септември 2008 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 21 януари 2016 г. относно споразуменията за асоцииране/задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украйна[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност[2],

–  като взе предвид съвместните декларации от срещите на високо равнище на източното партньорство, и по-специално декларацията, по която беше постигнато съгласие през 2017 г. в Брюксел,

–  като взе предвид съвместните съобщения на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно европейската политика за съседство (ЕПС), и по-специално доклада от 18 май 2017 г. за изпълнението на прегледа на ЕПС (JOIN(2017)0018), съвместния работен документ на службите от 9 юни 2017 г., озаглавен „Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results“ („Източно партньорство – 20 цели за 2020 г.: Съсредоточаване върху ключовите приоритети и осезаемите резултати“) (SWD(2017)0300), и съобщението от 2016 г., озаглавено „Глобална стратегия за външната политика и политика на сигурност на Европейския съюз“,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно положението в държавите от източното съседство и по-специално своята препоръка от 15 ноември 2017 г. до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство в навечерието на срещата на високо равнище през ноември 2017 г.[3],

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид силната подкрепа на ЕС за суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници;

Б.  като има предвид, че ЕС остава твърдо ангажиран в подкрепа на мирното разрешаване на конфликта между Русия и Грузия при пълно зачитане на основните норми и принципи на международното право;

В.  като има предвид, че 10 години след военната си агресия и инвазията си в Грузия по време на войната през август 20018 г. Руската федерация продължава своята незаконна окупация и предприема стъпки за де факто анексиране на грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, като по този начин подкопава международното право и основаната на правила международна система;

Г.  като има предвид, че 10 години след войната между Русия и Грузия Руската федерация продължава да нарушава международните си задължения и отказва да изпълни постигнатото с посредничеството на ЕС споразумение за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г.;

Д.  като има предвид, че Руската федерация продължава да засилва незаконното си военно присъствие в окупираните територии в Грузия и да съсредоточава военни сили и провежда военни учения, като по този начин сериозно дестабилизира положението със сигурността на място;

Е.  като има предвид, че Руската федерация продължава да изолира грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия от останалата част на страната чрез закриване на т.нар. пропускателни пунктове и изграждане на огради от бодлива тел и други изкуствени препятствия по продължение на административната гранична линия;

Ж.  като има предвид, че тази линия бавно, но стабилно се премества по-навътре в контролираната от Тбилиси територия в рамките на процес, известен като „създаване на граници“, като в някои места преминава много близо до критична инфраструктура магистрали и газопроводи;

З.  като има предвид, че стотици хиляди вътрешно разселени лица и бежанци, насилствено изгонени от грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в резултат на няколко вълни на етническо прочистване, продължават да бъдат лишени от основното си право на безопасно и достойно завръщане в домовете си;

И.  като има предвид, че случаите на груби нарушения на правата на човека, включително на правото на свобода на движение и пребиваване, на правото на собственост и на достъп до образование на родния език, и незаконните задържания и отвличания продължават в окупираните региони в Грузия;

Й.  като има предвид, че грузинското население, пребиваващо в грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, продължава да бъде обект на засилена дискриминация на етническа основа;

К.  като има предвид, че грузинските вътрешно разселени лица Арчил Татунашвили, Гига Отхозория и Давид Башарули бяха незаконно убити в резултат на брутални действия от страна на руските окупационни режими в Сухуми и Цхинвали;

Л.  като име предвид, че Руската федерация, в качеството си на сила, упражняваща фактически контрол върху грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, носи цялата отговорност за грубите нарушения на правата на човека и за изключително обезпокоителното хуманитарно положение на място;

М.  като има предвид, че Руската федерация продължава да отказва достъп на международните наблюдатели на правата на човека и на EUMM до грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в нарушение на постигнатото с посредничеството на ЕС споразумение за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., като по този начин възпрепятства способността на мисията да изпълнява пълноценно мандата си;

Н.  като има предвид, че на 21 март 2018 г. Парламентът на Грузия прие с двупартийна подкрепа Резолюцията относно груби нарушения на правата на човека от страна на Руската федерация в окупираните територии Абхазия и Цхинвали и Закона „Отхозория – Татунашвили“, с които се даде мандат за приемане на списъка „Отхозория – Татунашвили“, който предвижда санкции срещу лица, обвинени и осъдени за убийство, отвличане, изтезания и нечовешко отношение на грузински граждани, както и предоставя убежище на извършителите на подобни деяния в окупираните региони;

1.  заявява относно, че суверенитетът, независимостта и мирното уреждане на спорове са основни принципи на европейската система за сигурност; подчертава, че решаването на конфликтите в Грузия е от съществено значение за повишаване на сигурността и стабилността на европейския континент като цяло; счита, че тези конфликти и продължаващата окупация на грузински територии остават потенциална заплаха за суверенитета на други европейски държави;

2.  продължава да подкрепя категорично принципа на суверенитет и териториална цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници; отчита, че принципите, залегнали в Хартата на ООН, Заключителния акт от Хелзинки от 1975 г. и Парижката харта на ОССЕ от 1990 г., представляват крайъгълните камъни на мира на европейския континент;

3.  подкрепя политиката на правителството на Грузия за намиране на мирно решение на конфликта, включително чрез спазване на споразумението за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., едностранния ангажимент за неупотреба на сила, участие в международните преговори в Женева, както и в усилията за постигане на помирение и изграждане на доверие между разделените общности;

4.  призовава за преодоляване на настоящата безизходна ситуация и за постигане на напредък в посока към осезаеми резултати по основните въпроси на международните преговори в Женева, в това число потвърждаването и изпълнението на ангажимента за неупотреба на сила, установяването на международни механизми за сигурност в грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, както и връщането на вътрешно разселените лица и бежанците, с цел постигане на траен мир и сигурност на място;

5.  приветства новата инициатива за мир на правителството на Грузия, озаглавена „Крачка към по-добро бъдеще“, която е насочена към подобряване на хуманитарните и социално-икономическите условия на населението, пребиваващо в грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, както и към насърчаване на контактите между хората и изграждане на доверие между разделените общности, като същевременно осъжда разединяващите инициативи, които противоречат на тези цели, като т.нар. референдум на 2017 г. за одобряване на промяна на наименованието на Цхинвали/Южна Осетия;

6.  призовава Руската федерация да зачита суверенитета и териториалната цялост на Грузия в рамките на международно признатите ѝ граници и да преразгледа решението си относно признаването на т.нар. независимост на грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, както и de facto интегрирането на двата региона в единната митническа територия на Русия;

7.  настоятелно призовава Руската федерация да спазва международните си задължения, да изпълни напълно подписването на постигнатото с посредничеството на ЕС споразумение за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г. чрез изтегляне на военните си сили от територията на Грузия и да предостави достъп на EUMM до грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия в съответствие с мандата ѝ;

8.  призовава Руската федерация да прекрати изграждането на огради от бодлива тел и други изкуствени препятствия по продължение на окупационната линия, с което умишлено се възпрепятстват преките контакти между хората и се изолира населението от двата окупирани региона;

9.  призовава Руската федерация, в качеството ѝ на власт, упражняваща фактически контрол, да сложи край на безнаказаността и етнически мотивираните престъпления в грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия и да премахне всички пречки пред подвеждането под отговорност на извършителите на незаконните убийства на грузинските вътрешно разселени лица Арчил Татунашвили, Гига Отхозория и Давид Башарули;

10.  настоятелно призовава Руската федерация, в качеството ѝ на власт, упражняваща фактически контрол, да преустанови нарушаването на правата на човека, ограничаването на свободата на движение и пребиваване, дискриминацията въз основа на етнически произход, както и нарушенията на правото на собственост и на образование на роден език в окупираните територии в Грузия;

11.  настоятелно призовава Руската федерация да позволи безопасното и достойно завръщане на вътрешно разселените лица и на бежанците по домовете им и да осигури безпрепятствен достъп на място на международните механизми за наблюдение на правата на човека;

12.  потвърждава твърдия ангажимент на ЕС за допълнително повишаване на ролята му за мирното разрешаване на конфликта между Русия и Грузия, като се използват всички налични инструменти като част от всеобхватен подход, включително чрез неговия специален представител за Южен Кавказ и за кризата в Грузия, в качеството му на съпредседател на международните преговори в Женева, EUMM в Грузия и политиката на непризнаване и ангажираност, и призовава да се обмисли възможността за допълнително засилване на ролята на ЕС, като се подпомогнат грузинските органи в налагането на наказателни санкции срещу извършителите на нарушения на правата на човека в окупираните територии;

13.  подчертава, че последователната и твърда позиция от страна на международната общност срещу руската политика на окупиране и анексиране е единственият начин за гарантиране на мирното разрешаване на конфликта в Грузия и за предотвратяване на подобни конфликти в съседни държави; подчертава необходимостта от засилване на колективния натиск върху Русия да изпълнява постигнатото с посредничеството на ЕС споразумение за прекратяване на огъня от 12 август 2008 г., по-специално що се отнася до оттеглянето на руските окупационни сили и връщането на вътрешно разселените лица и на бежанците;

14.  призовава институциите на ЕС да приемат подход, който да е в съответствие с този на Европейския парламент и с политиките на националните парламенти на държавите членки, като се използват по-ясни и по-прецизни условия при определянето на руската агресия в Грузия като окупация на грузинските територии Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия от страна на Руската федерация;

15.  изразява силната си подкрепа за помощта на ЕС за Грузия с цел изграждане на капацитет и насърчаване на устойчивостта, включително в областта на борбата с тероризма, стратегическите комуникации, киберотбраната и реформата на сектора на сигурността; призовава за това предстоящите преговори по финансовите инструменти на ЕС за периода след 2020 г., посветени на европейската политика за съседство, да вземат надлежно предвид потребностите в това отношение;

16.  отново осъжда подривните политики на пропаганда, дезинформация и проникване в социалните медии, насочени към отслабване на демокрацията и обществото в Грузия чрез дискредитиране на институции, манипулиране на общественото мнение, разпространяване на невярна информация, подхранване на социално напрежение и насърчаване на общо недоверие по отношение на медиите; осъжда в този контекст информационната война, провеждана от Русия чрез използването на държавно контролираните ѝ медии за създаване на умишлено неверни новини с цел да се повлияе върху вътрешната политика и да се подкопаят европейските интеграционни процеси;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Грузия и на правителството и парламента на Руската федерация.

 

Последно осъвременяване: 13 юни 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност