Návrh usnesení - B8-0285/2018Návrh usnesení
B8-0285/2018

NÁVRH USNESENÍ o okupovaných gruzínských územích deset let po ruské invazi

11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Victor Boştinaru, Clare Moody za skupinu S&D

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0275/2018

Postup : 2018/2741(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0285/2018
Předložené texty :
B8-0285/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8-0285/2018

Usnesení Evropského parlamentu o okupovaných gruzínských územích deset let po ruské invazi

(2018/2741(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na svá dřívější usnesení o Gruzii a situaci v zemích východního sousedství,

  s ohledem na dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU a kterou podepsaly Gruzie a Ruská federace, a na prováděcí dohodu ze dne 8. září 2008,

  s ohledem na zapojení pozorovatelské mise Evropské unie (EUMM) v Gruzii dne 15. září 2008,

  s ohledem na své usnesení ze dne 21. ledna 2016 o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních zónách volného obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou[1],

  s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky[2],

  s ohledem na společná prohlášení přijatá na summitech Východního partnerství, zejména na prohlášení přijaté v Bruselu v roce 2017,

  s ohledem na společná sdělení Komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o evropské politice sousedství (EPS), a zejména na zprávu ze dne 18. května 2017 o provádění přezkumu EPS (JOIN(2017) 0018), společný pracovní dokument útvarů komise ze dne 9. června 2017 s názvem Eastern Partnership 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results(Východní partnerství 20 výstupů do roku 2020: Zaměření se na hlavní priority a hmatatelné výsledky) (SWD(2017) 0300), jakož i sdělení z roku 2016 o globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie,

  s ohledem na svá dřívější usnesení o situaci v zemích východního sousedství, a zejména na své doporučení ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017[3],

  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU pevně podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic;

B.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále pevně odhodlaná nalézt mírové řešení konfliktu Ruska s Gruzií v plném souladu se základními normami a zásadami mezinárodního práva;

C.  vzhledem k tomu, že i 10 let po ruské vojenské agresi proti Gruzii a invazi do této země během války v srpnu 2008 Rusko i nadále pokračuje v nelegální okupaci a podniká kroky k faktické anexi gruzínských území Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie, čímž porušuje mezinárodní právo a mezinárodní systém založený na pravidlech;

D.  vzhledem k tomu, že i 10 let po rusko-gruzínské válce Ruská federace nadále porušuje své mezinárodní závazky a odmítá uvést do praxe dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008 zprostředkovanou EU;

E.  vzhledem k tomu, že Ruská federace ještě více posiluje svoji nelegální vojenskou přítomnost na okupovaných gruzínských územích a zintenzivňuje zbrojení a vojenská cvičení, čímž závažným způsobem destabilizuje bezpečnostní situaci na místě;

F.  vzhledem k tomu, že Ruská federace nadále izoluje gruzínská území Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie od zbytku země uzavřením tzv. hraničních přechodů a instalací oplocení z ostnatých drátů a dalších umělých překážek podél okupační linie neboli správní hranice;

G.  vzhledem k tomu, že tato hranice se pomalu, ale jistě posouvá hlouběji na území ovládané hlavním městem Tbilisi postupem nazývaným borderisation“ a že na některých místech se již velmi přibližuje kritické infrastruktuře, jako jsou dálnice nebo plynovody;

H.  vzhledem k tomu, že stovkám tisíc vnitřně vysídlených osob a uprchlíků nuceně vypovězených z gruzínských území Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie v důsledku několika vln etnických čistek je i nadále bráněno v uplatnění jejich základního práva na bezpečný a důstojný návrat domů;

I.  vzhledem k tomu, že v okupovaných regionech Gruzie nadále dochází k hrubému porušování lidských práv, včetně práva na svobodu pohybu a pobytu, práva vlastnit majetek a práva na přístup ke vzdělání v mateřském jazyce, a k nezákonným zadržováním a únosům;

J.  vzhledem k tomu, že gruzínské obyvatelstvo na území Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie je i nadále předmětem silné diskriminace na základě etnického původu;

K.  vzhledem k tomu, že gruzínské vnitřně vysídlené osoby Archil Tatunašvili, Giga Otchozoria a Davit Bašaruli byli zabiti v důsledku brutálních zákroků ze strany ruského režimu v Suchumi a Cchinvali;

L.  vzhledem k tomu, že Ruská federace coby mocnost skutečně ovládající území Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie, je plně zodpovědná za závažné případy porušování lidských práv a za extrémně znepokojivou situaci v souvislosti s lidskými právy na těchto územích;

M.  vzhledem k tomu, že Ruská federace i nadále odpírá přístup mezinárodním pozorovatelům v oblasti lidských práv a EUMM na gruzínská území Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie, což je v rozporu s dohodou o příměří zprostředkovanou EU ze dne 12. srpna 2008, a tím misi brání v plném vykonávání jejího mandátu;

N.  vzhledem k tomu, že gruzínský parlament dne 21. března 2018 přijal usnesení o hrubém porušování lidských práv ruskou federací na okupovaných územích Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie a akt Otchorozia-Tatunašvili s podporou obou hlavních politických stran, čímž udělil mandát pro přijetí seznamu Otchorozia-Tatunašvili, který počítá se sankcemi proti osobám obviněným nebo usvědčeným z vraždy, únosu, mučení nebo nelidského zacházení s gruzínskými občany a rovněž proti osobám, které pachatelům těchto činů na okupovaných územích poskytnou útočiště;

1.  znovu opakuje, že svrchovanost, nezávislost a mírové urovnání sporů jsou klíčovými zásadami evropského bezpečnostního pořádku; zdůrazňuje, že usnesení o konfliktu v Gruzii je klíčové pro posílení bezpečnosti a stability na celém evropském kontinentu; má za to, že tyto konflikty a pokračující okupace gruzínských území nadále představují potenciální hrozbu pro svrchovanost jiných evropských zemí;

2.  nadále pevně podporuje zásadu svrchovanosti a územní celistvost Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic; uznává, že zásady zakotvené v Chartě OSN, Helsinském závěrečném aktu z roku 1975 a Pařížské chartě OBSE z roku 1990 představují základní kameny míru na evropském kontinentu;

3.  podporuje politiku gruzínské vlády směřovat k mírovému řešení konfliktu, mimo jiné dodržováním dohody o příměří ze dne 12. srpna 2008, jednostranného příslibu o nepoužití síly, závazku přijatého během ženevských mezinárodních jednání a závazku o úsilí o smíření a budování důvěry mezi rozdělenými komunitami;

4.  vyzývá k překonání současného bezvýchodného stavu a k pokroku směrem k dosažení hmatatelných výsledků v klíčových otázkách ženevských mezinárodních jednání včetně potvrzení a provádění závazku o nepoužití síly, zřízení mezinárodních bezpečnostních mechanismů na gruzínských územích Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie a návratu vnitřně vysídlených osob a uprchlíků s cílem dosáhnout trvalého míru a bezpečnosti na místě;

5.  vítá novou mírovou iniciativu gruzínské vlády s názvem Krok směrem k lepší budoucnostizaměřenou na zlepšení humanitárních a socioekonomických podmínek obyvatel gruzínských území Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie a také na podporu kontaktu mezi lidmi a budování důvěry mezi rozdělenými komunitami a zároveň odsuzuje iniciativy, které jdou proti uvedeným cílům a vyvolávají spory, jako je například takzvané referendum z rohu 2017 schvalující změnu názvu Cchinvali / Jižní Osetie;

6.  vyzývá Ruskou federaci, aby respektovala svrchovanost a územní celistvost Gruzie v rámci jejích mezinárodně uznávaných hranic a zvrátila své rozhodnutí o uznání takzvané nezávislosti gruzínských území Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie a také faktickou integraci obou regionů do jednotného celního území Ruska;

7.  apeluje na Ruskou federaci, aby dodržovala své mezinárodní závazky, plně provedla dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008 zprostředkovanou EU stažením svých jednotek z území Gruzie a umožnila EUMM přístup na gruzínská území Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie v souladu s jejím mandátem;

8.  vyzývá Ruskou federaci, aby ukončila instalaci oplocení z ostnatých drátů a dalších umělých zábran podél okupační linie, které záměrně brání v kontaktu mezi lidmi a izoluje obyvatele obou okupovaných oblastí;

9.  vyzývá Ruskou federaci coby mocnost skutečně ovládající území, aby ukončila beztrestnost a etnicky motivovanou trestnou činnost na gruzínských územích Abcházie a Cchinvali /Jižní Osetie a odstranila veškeré překážky bránící tomu, aby byli pachatelé nezákonného zabití vnitřně vysídlených Gruzínců Archila Tatunašviliho, Gigy Otchozorii a Davida Bašaruliho předáni spravedlnosti;

10.  apeluje na Ruskou federaci coby mocnost skutečně ovládající území, aby přestala porušovat lidská práva, omezovat svobodu pohybu a pobytu, diskriminovat na základě etnického původu a porušovat práva vlastnit majetek a práva na vzdělání v mateřském jazyce na okupovaných gruzínských územích;

11.  apeluje na Ruskou federaci, aby umožnila bezpečný a důstojný návrat vnitřně vysídlených osob a uprchlíků do jejich domovů a zajistila volný přístup na území mezinárodním pozorovatelům pro lidská práva;

12.  potvrzuje pevné odhodlání EU dále prohlubovat její úlohu v mírovém řešení rusko-gruzínského konfliktu s využitím všech nástrojů, které má k dispozici v rámci komplexního přístupu, se zapojením jejího zvláštního zástupce pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii, jejího spolupředsednictví ženevských mezinárodních jednání, EUMM v Gruzii a politiky neuznání a zapojení, a vyzývá ke zvážení dalšího posilování úlohy EU prostřednictvím pomoci gruzínským orgánům s prováděním trestních sankcí proti pachatelům porušování lidských práv na okupovaných územích;

13.  zdůrazňuje, že jednotný a pevný postoj ze strany mezinárodního společenství proti Ruské politice okupace a anexe je jediným prostředkem pro zajištění mírového vyřešení konfliktu v Gruzii a pro zabránění podobným konfliktům v oblasti; zdůrazňuje nutnost zintenzivnit kolektivní tlak na Rusko, aby provedlo dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008 zprostředkovanou EU, a to zejména pokud jde o stažení ruských okupačních sil a návrat vnitřně vysídlených osob a uprchlíků;

14.  vyzývá orgány EU, aby zaujaly stejný přístup jako Evropský parlament a politiky vnitrostátních parlamentů členských států prostřednictvím jasnějších a přesnějších termínů pro definici ruské agrese v Gruzii coby okupace území Abcházie a Cchinvali / Jižní Osetie ze strany Ruské federace;

15.  silně podporuje pomoc EU v Gruzii s budováním kapacit a podporou odolnosti, a to mimo jiné v oblasti boje proti terorismu, strategické komunikace, kybernetické obrany a reformy bezpečnostního sektoru; požaduje, aby nadcházející jednání o finančních nástrojích EU po roce 2020 zaměřených na Evropskou politiku sousedství řádně zohlednila potřeby v této souvislosti;

16.  opětovně odsuzuje podvratné politiky propagandy, dezinformace a infiltrace sociálních médií s cílem oslabit demokracii a společnost v Gruzii diskreditací orgánů, manipulovat s veřejným míněním, šířit falešné příběhy, podněcovat sociální napětí a podporovat všeobecnou nedůvěru v média; odsuzuje v této souvislosti informační válku vedenou Ruskem s využitím jeho státem ovládaných sdělovacích prostředků k šíření nepravdivých zpráv s cílem ovlivňovat domácí politiku a bránit evropskému integračnímu procesu;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise s/ vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Gruzie a vládě a parlamentu Ruské federace.

 

Poslední aktualizace: 13. června 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí