Procedure : 2018/2741(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0285/2018

Indgivne tekster :

B8-0285/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/06/2018 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0266

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 329kWORD 69k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.683v01-00
 
B8-0285/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))


Victor Boştinaru, Clare Moody for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (2018/2741(RSP))  
B8-0285/2018

Europa-Parlamentet,

  der henviser til sine tidligere beslutninger om Georgien og situationen i de østlige nabolande,

  der henviser til våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der blev formidlet af EU og undertegnet af Georgien og Den Russiske Føderation, samt til gennemførelsesaftalen af 8. september 2008,

  der henviser til udsendelsen af EU's observatørmission (EUMM) i Georgien den 15. september 2008,

  der henviser til sin beslutning af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine(1),

  der henviser til sin beslutning af 13. december 2017 om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik(2),

  der henviser til de fælles erklæringer fra Det Østlige Partnerskabs topmøder, navnlig den, der blev vedtaget i 2017 i Bruxelles,

  der henviser til meddelelserne fra Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om den europæiske naboskabspolitik (ENP), navnlig rapporten af 18. maj 2017 om gennemførelsen af revisionen af ENP (JOIN(2017)0018), det fælles arbejdsdokument af 9. juni 2017 med titlen "Eastern Partnership 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results" (SWD(2017)0300) og meddelelsen fra 2016 med titlen "Den globale strategi for Den Europæiske Unions udenrigs- og sikkerhedspolitik";

  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i de østlige nabolande og navnlig sin henstilling af 15. november 2017 til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017(3);

  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at EU går stærkt ind for Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser;

B.  der henviser til, at EU fortsat er fast besluttet på at arbejde for en fredelig løsning af konflikten mellem Rusland og Georgien under fuld overholdelse af de grundlæggende folkeretlige normer og principper;

C.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ti år efter Ruslands militære aggression mod og invasion af Georgien under krigen i august 2008 stadig fortsætter sin ulovlige besættelse og tager skridt i retning af en de facto-annektering af de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien og herved underminerer folkeretten og det regelbaserede internationale system;

D.  der henviser til, at Den Russiske Føderation ti år efter krigen mellem Rusland og Georgien fortsat tilsidesætter sine internationale forpligtelser og nægter at gennemføre våbenhvileaftalen af 12. august 2008, der blev formidlet af EU;

E.  der henviser til, at Den Russiske Føderation forstærker sin ulovlige militære tilstedeværelse i Georgiens besatte områder og intensiverer sin militære opbygning og sine militære øvelser og dermed i alvorlig grad destabiliserer sikkerhedssituationen på stedet;

F.  der henviser til, at Den Russiske Føderation fortsætter med at isolere de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien fra resten af landet ved at lukke de såkaldte grænseovergangssteder og opsætte pigtrådshegn og andre kunstige barrierer langs besættelseslinjen eller den "administrative grænselinje" (ABL);

G.  der henviser til, at denne linje støt og roligt bliver flyttet længere ind i det af Tbilisi kontrollerede område i en proces, der bliver kaldt "grænsedragning", så den nogle steder kommer meget tæt på kritisk infrastruktur som motorveje og gasrørledninger;

H.  der henviser til, at hundredtusindvis af internt fordrevne personer og flygtninge, der er blevet tvangsmæssigt fordrevet fra de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien som følge af flere bølger af etnisk udrensning, fortsat er frataget den grundlæggende ret til en sikker og værdig tilbagevenden til deres hjem;

I.  der henviser til, at der fortsat ses grove krænkelser af menneskerettighederne, herunder retten til fri bevægelighed og ophold, ejendomsretten og retten til adgang til uddannelse på modersmålet, og ulovlige tilbageholdelser og bortførelser i de besatte områder i Georgien;

J.  der henviser til, at den georgiske befolkning, som bor i de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien, fortsat er genstand for intens forskelsbehandling på grund af etnicitet;

K.  der henviser til, at de georgiske internt fordrevne personer Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria og Davit Basharuli ulovligt blev dræbt som følge af brutale handlinger begået af de russiske besættelsesmagter i Sukhumi og Tskhinvali;

L.  der henviser til, at Den Russiske Føderation som en magt, der udøver reel kontrol over de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien, bærer det fulde ansvar for de alvorlige brud på menneskerettighederne og for den ekstremt foruroligende humanitære situation på stedet;

M.  der henviser til, at Den Russiske Føderation fortsat nægter internationale menneskerettighedsobservatører og EUMM adgang til de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien i modstrid med den EU-formidlede våbenhvileaftale af 12. august 2008 og således modarbejder observatørmissionens muligheder for fuldt ud at varetage sit mandat;

N.  der henviser til, at "beslutningen om grove krænkelser af menneskerettigheder begået af Den Russiske Føderation i de besatte områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen" og "Otkhozoria-Tatunashvili-loven" blev vedtaget af det georgiske parlament den 21. marts 2018 med tværpolitisk støtte, hvilket giver et mandat til vedtagelse af en liste over "Otkhozoria-Tatunashvili-liste" med henblik på at pålægge sanktioner mod personer, der er anklaget og dømt for mord, bortførelse, tortur og umenneskelig behandling af georgiske statsborgere samt for at give et tilflugtssted til gerningsmændene til sådanne handlinger i de besatte områder;

1.  understreger på ny, at suverænitet, uafhængighed og fredelig tvistbilæggelse er centrale principper for den europæiske sikkerhedsorden; understreger, at løsningen på konflikterne i Georgien er afgørende for at forbedre sikkerheden og stabiliteten på det europæiske kontinent som helhed; mener, at disse konflikter og den fortsatte besættelse af de georgiske områder er en potentiel trussel mod andre europæiske landes suverænitet;

2.  støtter forsat kraftigt princippet om Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser; erkender, at de principper, der er nedfældet i FN-pagten, Helsingforsslutakten af 1975 og OSCE's Parischarter af 1990, udgør hjørnestenene i et fredeligt Europa;

3.  støtter Georgiens regerings politik om at arbejde hen imod en fredelig konfliktløsning, herunder gennem overholdelse af våbenhvileaftalen af 12. august 2008, det ensidige løfte om ikkeanvendelse af magt, engagementet i de internationale drøftelser i Genève og bestræbelserne på forsoning og opbygning af tillid mellem splittede samfund;

4.  opfordrer til, at man kommer ud af det aktuelle dødvande, og at der gøres fremskridt i retning af at opnå håndgribelige resultater vedrørende de centrale emner i de internationale drøftelser i Genève, herunder bekræftelse og gennemførelse af tilsagnet om ikke at anvende magt, etablering af internationale sikkerhedsmekanismer i de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien og tilbagevenden af internt fordrevne personer og flygtninge, med henblik på at opnå varig fred og sikkerhed i området;

5.  glæder sig over det nye fredsinitiativ i den georgiske regering med titlen "Et skridt mod en bedre fremtid", der har til formål at forbedre de humanitære og socioøkonomiske forhold for de mennesker, der bor i de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien, og fremme mellemfolkelige kontakter og opbygningen af tillid mellem splittede samfund, og fordømme initiativer, der skaber splittelse og er i modstrid med disse mål, som f.eks. den såkaldte folkeafstemning i 2017 om godkendelse af en navneændring for Tskhinvaliregionen/Sydossetien;

6.  opfordrer Den Russiske Føderation til at respektere Georgiens suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og til at ændre sin afgørelse om anerkendelse af den såkaldte uafhængighed af de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien, såvel som de facto-integreringen af de to regioner i Ruslands fælles toldområde;

7.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at overholde sine internationale forpligtelser, til fuldt ud at gennemføre den EU-formidlede våbenhvileaftale af 12. august 2008 ved at trække sine militære styrker tilbage fra Georgiens område og give EUMM adgang til de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien i overensstemmelse med dens mandat;

8.  opfordrer Den Russiske Føderation til at standse opførelsen af pigtrådshegn og andre kunstige barrierer langs besættelseslinjen, som forsætligt hindrer den mellemfolkelige kontakt og isolerer befolkningen i begge de besatte regioner;

9.  opfordrer Den Russiske Føderation som den magt, der udøver reel kontrol, til at sætte en stopper for straffrihed og etnisk motiverede forbrydelser på de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien og fjerne alle hindringer for, at det sikres, at gerningsmændene bag det ulovlige drab på de georgiske internt fordrevne personer Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria, og Davit Basharuli bringes for en domstol;

10.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation som den magt, der udøver reel kontrol, til at ophøre med sine krænkelser af menneskerettighederne, sin begrænsning af den frie bevægelighed og frit ophold, sin forskelsbehandling på grundlag af etnicitet og sin tilsidesættelse af ejendomsretten og retten til uddannelse på modersmålet i de besatte områder i Georgien;

11.  opfordrer indtrængende Den Russiske Føderation til at muliggøre sikker og værdig tilbagevenden af internt fordrevne personer og flygtninge til deres hjem og sikre uhindret adgang på stedet for internationale overvågningsmekanismer for menneskerettigheder;

12.  bekræfter EU's stærke engagement til yderligere at styrke sin rolle i en fredelig løsning af konflikten mellem Rusland og Georgien ved at benytte alle de instrumenter, det råder over inden for rammerne af en samlet tilgang, herunder sin særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien, sin rolle som medformand for de internationale drøftelser i Genève, EUMM i Georgien og politikken om ikkeanerkendelse og engagement, og opfordrer til, at det overvejes at styrke EU's rolle yderligere ved at bistå de georgiske myndigheder med at gennemføre strafferetlige sanktioner mod dem, der begår krænkelser af menneskerettighederne i de besatte områder;

13.  understreger, at det eneste middel til at sikre en fredelig konfliktløsning i Georgien og forhindre tilsvarende konflikter i naboskabsområdet er, at det internationale samfund indtager en konsekvent og fast holdning over for Ruslands besættelses- og annekteringspolitik; understreger nødvendigheden af ​øge det kollektive pres på Rusland for at gennemføre den EU-formidlede våbenhvileaftale af 12. august 2008, navnlig for så vidt angår tilbagetrækning af de russiske besættelsesstyrker og internt fordrevne personers og flygtninges tilbagevenden;

14.  opfordrer EU-institutionerne til at vedtage en tilgang, der er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og medlemsstaternes nationale parlamenters politikker, ved at bruge klarere og mere præcise formuleringer i defineringen af den russiske aggression i Georgien som Den Russiske Føderations besættelse af de georgiske områder Abkhasien og Tskhinvaliregionen/Sydossetien;

15.  støtter kraftigt EU's bistand til Georgien til kapacitetsopbygning og fremme af modstandsdygtighed, herunder inden for terrorbekæmpelse, strategisk kommunikation, cyberforsvar og reform af sikkerhedssektoren; opfordrer til, at der i de kommende forhandlinger om EU's finansielle instrumenter til den europæiske naboskabspolitik for perioden efter 2020 tages behørigt hensyn til behovene i denne henseende;

16.  gentager sin fordømmelse af undergravende politikker med propaganda, misinformation og infiltration af sociale medier, der har til formål at svække demokratiet og samfundet i Georgien ved at miskreditere institutioner, manipulere den offentlige mening, sprede falske fortællinger, øge sociale spændinger og fremme en generel mistillid til medierne; fordømmer i denne forbindelse den informationskrig, der føres af Rusland, som benytter sine statskontrollerede medier til bevidst at sprede falske nyheder med henblik på at påvirke indenrigspolitikken og undergrave den europæiske integrationsproces;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Georgiens regering og parlament og Den Russiske Føderations regering og parlament.

 

(1)

EUT C 11 af 12.1.2018, s. 82.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0493.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0440.

Seneste opdatering: 13. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik