Διαδικασία : 2018/2741(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0285/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0285/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0266

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 492kWORD 87k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.683v01-00
 
B8-0285/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))


Victor Boştinaru, Clare Moody εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))  
B8-0285/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Γεωργία και την κατάσταση στις γειτονικές ανατολικές χώρες,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ και υπεγράφη από τη Γεωργία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, και τη συμφωνία υλοποίησής της, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Αποστολής Επιτήρησης της ΕΕ (EUMM) στη Γεωργία στις 15 Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(2),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως αυτές που συμφωνήθηκαν το 2017 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), και ιδίως την έκθεση της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της επανεξέτασης της ΕΠΓ (JOIN(2017)0018), το κοινό έγγραφο εργασίας, της 9ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ανατολική Εταιρική Σχέση – 20 παραδοτέα στοιχεία για το 2020: εστίαση σε βασικές προτεραιότητες και απτά αποτελέσματα» (SWD(2017)0300), και την ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις γειτονικές ανατολικές χώρες και, ειδικότερα, τη σύστασή του της 15ης Νοεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου του 2017(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει ένθερμα την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης Ρωσίας-Γεωργίας, σε πλήρη συμμόρφωση με τους θεμελιώδεις κανόνες και αρχές του διεθνούς δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 10 έτη μετά τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας και την εισβολή της στη Γεωργία κατά τον πόλεμο του Αυγούστου 2008, η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει την παράνομη κατοχή της και προχωρεί σε μια de facto προσάρτηση των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσινχβάλι/Νότιας Οσετίας, υπονομεύοντας το διεθνές δίκαιο και το διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, 10 έτη μετά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας, η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να παραβιάζει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και αρνείται να εφαρμόσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ενισχύει περαιτέρω την παράνομη στρατιωτική παρουσία της στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας και εντείνει τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και τα στρατιωτικά της γυμνάσια, αποσταθεροποιώντας σοβαρά την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να απομονώνει τα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας από την υπόλοιπη χώρα, κλείνοντας τα λεγόμενα σημεία διέλευσης και εγκαθιστώντας φράχτες από συρματόπλεγμα και άλλα τεχνητά εμπόδια κατά μήκος της γραμμής κατοχής ή «διοικητικής συνοριακής γραμμής»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραμμή αυτή μετακινείται αργά αλλά σταθερά βαθύτερα στο ελεγχόμενο από την Τιφλίδα έδαφος στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως «μεθοριοποίηση», προσεγγίζοντας πολύ, σε ορισμένες περιοχές, κρίσιμες υποδομές όπως αυτοκινητοδρόμους και αγωγούς φυσικού αερίου·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων και προσφύγων που εκδιώχθηκαν βίαια από τα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας ως συνέπεια των διαφόρων κυμάτων εθνοκάθαρσης εξακολουθούν να στερούνται του θεμελιώδους δικαιώματος για ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή στα σπίτια τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κατεχόμενες περιοχές της Γεωργίας εξακολουθούν να διαπράττονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, στην ιδιοκτησία και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα, καθώς και παράνομες κρατήσεις και απαγωγές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γεωργιανός πληθυσμός που κατοικεί στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας εξακολουθεί να υπόκειται σε έντονες διακρίσεις για λόγους εθνοτικής προέλευσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικά εκτοπισθέντες Γεωργιανοί Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria και Davit Basharuli θανατώθηκαν παρανόμως ως αποτέλεσμα των βάναυσων ενεργειών των ρωσικών κατοχικών καθεστώτων στο Σουχούμι και το Τσχινβάλι·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη που ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας φέρει την πλήρη ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εξαιρετικά ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση επί τόπου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να αρνείται την πρόσβαση διεθνών παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της EUMM στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, κατά παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008, εμποδίζοντας έτσι την αποστολή από το να υλοποιήσει πλήρως την εντολή της·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «Ψήφισμα για την κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην κατεχόμενη περιοχή της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι» και ο «Νόμος Otkhozoria-Tatunashvili» εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο της Γεωργίας στις 21 Μαρτίου 2018 με δικομματική στήριξη, δίνοντας εντολή για την υιοθέτηση ενός «καταλόγου Otkhozoria-Tatunashvili» που προβλέπει κυρώσεις κατά των προσώπων που έχουν κατηγορηθεί και καταδικαστεί για φόνο, απαγωγή, βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση πολιτών της Γεωργίας, ή παρέχουν καταφύγιο στους δράστες τέτοιων ενεργειών στις κατεχόμενες περιοχές·

1.  επαναλαμβάνει ότι η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών συνιστούν βασικές αρχές της ευρωπαϊκής τάξης στον τομέα της ασφάλειας· τονίζει ότι η επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου· θεωρεί ότι οι εν λόγω συγκρούσεις και η συνεχιζόμενη κατοχή των γεωργιανών εδαφών εξακολουθούν να συνιστούν δυνητική απειλή για την κυριαρχία άλλων ευρωπαϊκών χωρών·

2.  επαναλαμβάνει τη έντονη υποστήριξή του στην αρχή της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της· αναγνωρίζει ότι οι αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και στον Χάρτη των Παρισίων του ΟΑΣΕ του 1990 αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της ειρήνης στην ευρωπαϊκή ήπειρο·

3.  υποστηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης της Γεωργίας για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων και μέσω της συμμόρφωσης με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, της μονομερούς δέσμευσης για μη χρήση βίας, της συμμετοχής στις διεθνείς συζητήσεις της Γενεύης, καθώς και μέσω των προσπαθειών προς την κατεύθυνση της συμφιλίωσης και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των διαιρεμένων κοινοτήτων·

4.  απευθύνει έκκληση για την υπέρβαση του σημερινού αδιεξόδου και την πραγματοποίηση προόδου προς την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στα κεντρικά θέματα των διεθνών συζητήσεων της Γενεύης, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης και της εφαρμογής της δέσμευσης όσον αφορά τη μη χρήση βίας, της δημιουργίας μηχανισμών διεθνούς ασφάλειας στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, και της επιστροφής των εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων και των προσφύγων, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Γεωργίας με τίτλο «Ένα βήμα προς ένα καλύτερο μέλλον», με στόχο τη βελτίωση των ανθρωπιστικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των ατόμων που διαμένουν στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, καθώς και την προώθηση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των διαιρεμένων κοινοτήτων, ενώ καταδικάζει τις διχαστικές πρωτοβουλίες που απάδουν προς τους στόχους αυτούς, όπως το αποκαλούμενο δημοψήφισμα του 2017 για την έγκριση της αλλαγής του ονόματος της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας·

6.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και να ανακαλέσει την απόφασή της για αναγνώριση της αποκαλούμενης ανεξαρτησίας των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, καθώς και για τη de facto ενσωμάτωση των δύο περιοχών στο ενιαίο τελωνειακό έδαφος της Ρωσίας·

7.  ζητεί επιμόνως από τη Ρωσική Ομοσπονδία να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις, να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008, αποσύροντας τις στρατιωτικές της δυνάμεις από το έδαφος της Γεωργίας, και να επιτρέψει την πρόσβαση της αποστολής παρακολούθησης της ΕΕ στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, σύμφωνα με την εντολή της·

8.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει να εγκαθιστά φράχτες από συρματόπλεγμα και άλλα τεχνητά εμπόδια κατά μήκος της γραμμής κατοχής, εμποδίζοντας σκόπιμα τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων και απομονώνοντας τους πληθυσμούς και των δύο κατεχόμενων περιοχών·

9.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως τη δύναμη που ασκεί τον πραγματικό έλεγχο, να σταματήσει την ατιμωρησία και τα εγκλήματα εθνοτικού χαρακτήρα στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας και να άρει όλα τα εμπόδια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες της παράνομης θανάτωσης των εσωτερικά εκτοπισμένων Γεωργιανών Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria και David Basharuli·

10.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως τη δύναμη που ασκεί τον πραγματικό έλεγχο, να σταματήσει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής, τις διακρίσεις για εθνοτικούς λόγους και την προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας και πρόσβασης στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας·

11.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να επιτρέψει την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων στις εστίες τους και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των διεθνών μηχανισμών παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή·

12.  επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης Ρωσίας-Γεωργίας, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Εντεταλμένου της για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, της συμπροεδρίας της στις διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης, της EUMM στη Γεωργία και της πολιτικής της περί μη αναγνώρισης και περί δεσμεύσεων, και ζητεί να εξετασθεί η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ με την υποβοήθηση των γεωργιανών αρχών στην επιβολή ποινικών κυρώσεων σε όσους διαπράττουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη·

13.  τονίζει ότι μια συνεπής και σταθερή στάση από την πλευρά της διεθνούς κοινότητας κατά της πολιτικής κατοχής και προσάρτησης που ακολουθεί η Ρωσία είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλισθεί η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία και να αποτραπούν παρόμοιες συγκρούσεις στις γειτονικές χώρες· τονίζει την ανάγκη να ενταθεί η συλλογική πίεση στη Ρωσία για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008, ιδίως όσον αφορά την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων κατοχής και την επιστροφή των εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και των προσφύγων·

14.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν μια προσέγγιση συνεπή με αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ, χαρακτηρίζοντας, με σαφέστερους και ακριβέστερους όρους, την επίθεση της Ρωσίας στη Γεωργία ως κατοχή, από τη Ρωσική Ομοσπονδία, των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιοχής Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας·

15.  υποστηρίζει σθεναρά τη βοήθεια της ΕΕ στη Γεωργία για την οικοδόμηση ικανοτήτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, μεταξύ άλλων στους τομείς της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, των στρατηγικών επικοινωνιών, της άμυνας στον κυβερνοχώρο και της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας· ζητεί όπως οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ μετά το 2020 στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες στον τομέα αυτό·

16.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τις ανατρεπτικές πολιτικές προπαγάνδας, παραπληροφόρησης και διείσδυσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έχουν ως στόχο να εξασθενίσουν τη δημοκρατία και την κοινωνία στη Γεωργία, απαξιώνοντας θεσμούς, χειραγωγώντας την κοινή γνώμη, διασπείροντας ψευδή αφηγήματα, τροφοδοτώντας τις κοινωνικές εντάσεις και προωθώντας μια γενική δυσπιστία στα μέσα ενημέρωσης· καταγγέλλει, στο πλαίσιο αυτό, τον πόλεμο πληροφοριών που διεξάγεται από τη Ρωσία, με τη χρησιμοποίηση των κρατικά ελεγχόμενων μέσων ενημέρωσής της για τη σκόπιμη διάδοση ψευδών ειδήσεων, προκειμένου να επηρεάσει τις εσωτερικές πολιτικές και να υπονομεύσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ / ΥΕ), στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Γεωργίας, καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

(1)

ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου